Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2018/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM TỪNG NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017-2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội khóa XIV về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Xét Tờ trình số 3555/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Hà Nam

1. Sa đổi nội dung ý thứ nhất tiết 2.9.1 điểm 2.9 khoản 2 phần I như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở (trừ trường hợp đất thuộc tổ chức kinh tế bàn giao một phần diện tích đất thương phẩm cho UBND các huyện, thành phố để tổ chức bán đấu giá) điều tiết ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách cấp huyện 30%; ngân sách cấp xã 60%. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trên địa bàn phường điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 10%; ngân sách thành phố 90%”

2. Bổ sung thêm điểm 2.10 vào khoản 2 Phần I, như sau.

“2.10. Điều tiết khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

a) Đối với khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do cơ quan Trung ương cấp phép:

+ Điều tiết ngân sách địa phương 30% bổ sung toàn bộ vào ngân sách cấp tnh;

+ Điều tiết ngân sách Trung ương 70% (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội);

b) Đối với khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép: Điều tiết 100% cho ngân sách cấp tỉnh.”

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, các ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; Tư pháp; Cục thuế t
nh; KBNN tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách Hà Nam
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu33/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýPhạm Sỹ Lợi
       Ngày ban hành07/12/2018
       Ngày hiệu lực01/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm nguồn thu nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách Hà Nam

           • 07/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực