Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND quy định về mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND mức thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THƯỞNG CỦA TỈNH ĐỐI VỚI XÃ, THÔN (BẢN) TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI TRONG NĂM 2019 VÀ 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KỲ HỌP THỨ 15, KHÓA XVIII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định s 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh b sung Quyết định s 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quc gia Xây dựng nông thôn mi giai đoạn 2016-2020; Quyết định s 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia v xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định s 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Quyết định s 691/QĐ-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Th tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020;

Xét Tờ trình s 176/TTr-UBND, ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức thưởng của tnh đi với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra s 102/BC-HĐND, ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Các xã, thôn (bản) trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thành tích, đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận trong năm 2019 và 2020.

Điều 2. Nguyên tắc, mức thưởng và kinh phí thưởng

1. Nguyên tắc thưởng:

a) Mỗi đối tượng chỉ được xét thưởng một lần cho mỗi mức thưởng.

b) Kinh phí thưởng được đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị thiết yếu trực tiếp phục vụ cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, thôn (bản).

2. Mức thưởng đối với xã:

a) Xã đạt chuẩn nông thôn mới: 500 triệu đồng/xã;

b) Xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới: 1 tỷ đồng/xã;

c) Xã đạt chuẩn nông thôn mi nâng cao: 600 triệu đồng/xã;

d) Xã đạt chuẩn, nông thôn mới kiểu mẫu: 1.200 triệu đồng/xã;

đ) Xã đặc biệt khó khăn có từ 70% số thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới trở lên: 300 triệu đồng/xã;

3. Mức thưởng đi với thôn (bản):

a) Thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã khu vực I, khu vực II chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: 50 triệu đồng/thôn.

b) Thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100 triệu đồng/thôn;

c) Thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 150 triệu đồng/thôn;

4. Kinh phí thực hiện mức thưởng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này bố trí từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hp pháp khác theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

Điều 3. T chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh phí thưởng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

3. Bãi bỏ Điều 10 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Bộ T
ài chính;
- B
NN&PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ư
ơng;
- TT T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại bi
u HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Báo YB, Cổng TTĐT tỉnh (đăng, đưa tin);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2019
Ngày hiệu lực10/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND mức thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND mức thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu33/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Thị Thanh Trà
       Ngày ban hành29/11/2019
       Ngày hiệu lực10/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND mức thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND mức thưởng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái

        • 29/11/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/12/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực