Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 22/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XI và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 như sau:

1. Thời gian tổ chức các kỳ họp: Dự kiến 03 kỳ họp (không kể kỳ họp bất thường), cụ thể như sau:

a) Kỳ họp chuyên đề: Tháng 4/2014.

b) Kỳ họp thường kỳ giữa năm: Tháng 7/2014.

c) Kỳ họp thường kỳ cuối năm: Tháng 12/2014.

2. Nội dung ban hành nghị quyết

a) Các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Các nghị quyết thông qua tại các kỳ họp thường kỳ theo quy định

- Kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Quảng Ngãi.

- Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

- Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

- Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015.

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.

- Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015.

- Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.

- Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015.

c) Các nghị quyết chuyên đề:

c1) Các nghị quyết chuyên đề thông qua tại kỳ họp chuyên đề (tháng 4/2014):

- Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2014-2015.

- Đề án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/9/2004 của HĐND tỉnh khóa X về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh).

- Chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

- Chính sách đãi ngộ và cơ chế quản lý bác sĩ, dược sĩ đại học đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Quy định chính sách khen thưởng tài năng của tỉnh Quảng Ngãi.

- Đề án đặt tên đường ở thành phố Quảng Ngãi, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn và thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

- Ban hành quy định mức thu học phí năm học 2014-2015 đối với Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

- Định mức chi phí đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, bảo vệ rừng phòng hộ giai đoạn 2014-2020.

- Quy định về chính sách tuyển chọn học sinh giỏi ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ học tập ở bậc đại học bằng ngân sách tỉnh.

- Quy định nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

c2) Các nghị quyết chuyên đề thông qua tại kỳ họp thường kỳ giữa năm (tháng 7/2014):

- Quy định mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã phường, thị trấn.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

- Chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

- Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu đô thị Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

- Quy định mức thu Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Quy định một số mức chi đặc thù của Dự án 1 “Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo.

- Quy định các chính sách hỗ trợ cho tổ chức thanh niên xung phong, cán bộ quản lý thanh niên xung phong và đội viên thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

- Về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

c3) Các nghị quyết chuyên đề thông qua tại kỳ họp thường kỳ cuối năm (tháng 12/2014):

- Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Đề án phân loại đô thị Đức Phổ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

- Đề án phân loại đô thị Vạn Tường đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

- Điều chỉnh một phần diện tích và dân số của một số thôn, tổ dân phố để thành lập thôn mới.

- Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi.

- Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 -2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp để chuẩn bị tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết đúng quy định, đảm bảo chất lượng và thời gian.

3. Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013, tại kỳ họp thứ 10./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Minh Toản
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2013 Chương trình xây dựng nghị quyết 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi

            • 10/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực