Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2014 về đặt tên và điều chỉnh tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2014 đặt tên điều chỉnh tuyến đường Plei Kần Ngọc Hồi Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PLEI KẦN, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch) Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 03/11/2014 về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (đợt 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên và điều chỉnh một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cụ thể như sau:

1. Đặt tên cho 11 (mười một) tuyến đường: Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, A Ninh, Trần Dũng, Chu Văn An, Lê Hữu Trác, Nguyễn Huệ, Nguyễn Khuyến, U Re, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Tri Phương (có sơ đồ vị trí kèm theo).

2. Điều chỉnh 04 (bốn) tuyến đường:

a) Đường Hùng Vương: Điểm đầu là thôn 4, điểm cuối là nút giao đường Nguyễn Trãi - đường Hùng Vương.

b) Đường Trần Hưng Đạo: Điểm đầu là nút giao đường Hùng Vương - đường Trần Phú - đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối là cầu Đăk Hniang, Tổ dân phố 6.

c) Đường Trần Phú: Điểm đầu là nút giao đường N5 - đường Hồ Chí Minh, điểm cuối là nút giao đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo - đường Trần Phú.

d) Đường Hoàng Văn Thụ: Điểm đầu là khu dân cư Tổ dân phố 3, điểm cuối là đường Hùng Vương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 33/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 11/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2014 đặt tên điều chỉnh tuyến đường Plei Kần Ngọc Hồi Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2014 đặt tên điều chỉnh tuyến đường Plei Kần Ngọc Hồi Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 33/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 11/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2014 đặt tên điều chỉnh tuyến đường Plei Kần Ngọc Hồi Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2014 đặt tên điều chỉnh tuyến đường Plei Kần Ngọc Hồi Kon Tum

  • 11/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực