Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, hồ để đi học do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 129/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí học sinh phải qua sông suối hồ để đi học Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/2010/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HỌC SINH PHẢI QUA SÔNG, HỒ ĐỂ ĐI HỌC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh đề nghị ban hành chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, hồ bằng đò, thuyền để đi học; Báo cáo thẩm tra số 572/BC-VHXH ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, hồ để đi học, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Học sinh phổ thông thuộc vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La và các vùng khác phải chi phí qua sông, hồ bằng phà, thuyền, đò, bè hàng ngày để đi học.

2. Mức hỗ trợ: 150.000 đồng/học sinh/tháng.

3. Thời gian hưởng hỗ trợ: 9 tháng/năm.

4. Cơ chế quản lý, sử dụng

- Danh sách học sinh được hỗ trợ do các trường lập; có xác nhận của Trưởng bản, UBND xã. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.

- Kinh phí hỗ trợ do Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện quản lý, cấp cho các trường để chi trả cho học sinh (phụ huynh học sinh trực tiếp nhận) và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

5. Nguồn kinh phí

- Năm 2010, ngân sách tỉnh bổ sung cho các huyện, giao cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo kinh phí cho các trường thực hiện.

- Các năm tiếp theo, ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp huyện giao trực tiếp cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp kinh phí cho các trường thực hiện.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2010.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh uỷ; TTHĐND; TTUBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT. Hính (01b).450 b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 331/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu331/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2010
Ngày hiệu lực01/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 331/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu331/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành08/07/2010
        Ngày hiệu lực01/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 331/2010/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông Sơn La