Nghị quyết 34/2006/NQ-CP

Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2006/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2006/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2006

Ngày 08 tháng 12 năm 2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1- Chính phủ đã xem xét Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Nội vụ trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định này.

Chính phủ nhất trí thông qua nội dung Dự thảo Nghị định. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

2- Chính phủ đã xem xét Dự thảo Nghị định quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng

Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định này.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, tư tưởng và nhân văn sâu sắc. Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này, đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân cả nước. Chính phủ nhất trí thông qua các nội dung của Dự thảo Nghị định. Riêng khoản 5 Ðiều 7 của dự thảo cần sửa lại theo hướng làm rõ nội dung quản lý và thủ tục của việc di chuyển hài cốt liệt sĩ ra khỏi nghĩa trang đã quy hoạch ổn định theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

3- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình bày Phương án giá điện 2006 - 2010.

Việc điều chỉnh giá điện là cần thiết nhằm bù đắp sự gia tăng mạnh chi phí đầu vào của ngành điện trong thời gian qua, bảo đảm giá bán lẻ điện phản ánh đúng, đủ chi phí sản xuất, kinh doanh; minh bạch hóa quá trình hạch toán chi phí kinh doanh toàn ngành điện; điều chỉnh từng bước mặt bằng giá điện cho phù hợp lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện lực cạnh tranh, thị trường hóa giá điện; cải thiện môi trường đầu tư vào lĩnh vực điện nhằm tăng khả năng thu hút các nhà đầu tư.

Chính phủ nhất trí phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá điện 2006 - 2010. Bước 1 của lộ trình này sẽ được thực hiện từ ngày 1-1-2007 theo hướng tăng mức giá bán điện bình quân lên 7,6% so với giá hiện hành, nhưng bảo đảm nguyên tắc: các hộ dân ở nông thôn và những hộ nghèo ở thành thị vẫn tiếp tục được hưởng chính sách trợ cấp qua giá bán điện, xóa bỏ trợ giá bán điện cho các ngành sản xuất đặc thù.

Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh phương án giá điện 2006 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Giao Bộ Tài chính theo dõi tác động của việc tăng giá điện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ.

4- Chính phủ đã xem xét Báo cáo về việc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16-1-2006 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 do Bộ Tài chính trình.

Ðể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế khi triển khai thực hiện việc kiểm toán trước khi quyết toán công trình đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành theo quy định tại tiết 4 khoản B Mục II Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP Chính phủ nhất trí sửa đổi:

a) Các dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, từ nhóm B trở lên, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 1-1-2006 phải thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự án còn lại, cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định hình thức thẩm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15-5-2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

b) Tất cả các dự án mà chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán đến cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán trước ngày 1-1-2006 thì thực hiện thẩm tra quyết toán theo quy định tại Thông tư số 45/2003/TT-BTC.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện các sửa đổi trên và nghiên cứu, trình Chính phủ mở rộng dần diện dự án đầu tư đã hoàn thành phải được kiểm toán trước khi quyết toán công trình khi có điều kiện thực hiện.

5- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo trình bày Ðề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.

Trong những năm qua, các trường đại học, cao đẳng của nước ta đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hệ thống các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn tồn tại nhiều mất cân đối: số lượng trường ở một số nơi còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực của các địa phương trong vùng; quy mô đào tạo quốc gia và quy mô của nhiều trường đại học, cao đẳng còn nhỏ bé; chất lượng đào tạo chưa có sự cải thiện đáng kể do chất lượng đội ngũ giảng viên chưa cao, cơ sở vật chất nghèo nàn; cơ cấu đào tạo chưa phù hợp. Trong giai đoạn 2006 - 2020, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng nước ta cần tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển nhanh, liên tục, bền vững của đất nước.

Giao Bộ Giáo dục và Ðào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Ðề án theo hướng xác định rõ hơn về mục tiêu, quan điểm, cơ chế quản lý và giải pháp thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6- Chính phủ đã xem xét Báo cáo Kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh và đầu tư tháng 11 và tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2006 do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình; Báo cáo Tình hình thương mại tháng 11-2006 do Bộ Thương mại trình.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2006 tiếp tục phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Xuất khẩu được đẩy mạnh. Thu ngân sách Nhà nước đạt cao, đáp ứng yêu cầu chi của Nhà nước. Nhiều mặt hoạt động xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực. Ðặc biệt, việc nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14 là những sự kiện nổi bật trong tháng 11, có ý nghĩa quan trọng và có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong tháng cuối năm 2006, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Ðể hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt các công việc được nêu trong Công điện số 1559/CÐ-TTg ngày 2-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ và những giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ. Ðặc biệt, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm có thị trường tiêu thụ; tăng nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia; chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chuẩn bị tốt các điều kiện về hàng hóa, tổ chức phân phối để bảo đảm ổn định thị trường và giá cả trong dịp cuối năm; tiến hành kiểm điểm nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời chuẩn bị tốt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, theo Nghị quyết của Quốc hội.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính Quốc gia,
- BQL KKT CQT Bờ Y,
- VPCP: BTCN, Các PCN, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, BĐH 112, Website Chính phủ, Công báo, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
- Lưu VT, TH (5).

TM.CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2006/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2006/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực04/01/2007
Ngày công báo20/12/2006
Số công báoTừ số 25 đến số 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2006/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 34/2006/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 34/2006/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu34/2006/NQ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành08/12/2006
       Ngày hiệu lực04/01/2007
       Ngày công báo20/12/2006
       Số công báoTừ số 25 đến số 26
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 34/2006/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2006/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006

          • 08/12/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/12/2006

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/01/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực