Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND tăng cường biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND tăng cường biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 09/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh (có Quy định kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh theo trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra. giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Nghị quyết này dã được HĐND tỉnh khoá X. kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương

 

QUY ĐỊNH

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34 /2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007của HĐND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu năm 2008 giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 03 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương; các năm tiếp theo tai nạn giao thông luôn giảm hơn năm trước.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức thực hiện chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Phạm vi: Quy định này điều chỉnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định, bao gồm: đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy; xử lý học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền; quản lý kết cấu hạ tầng; quản lý bến đò, đò chở khách; khen thưởng, kỷ luật.

3. Tất cả những vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định đều bị xử lý kiên quyết và nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Điều 3. Quy định đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy

1. Từ ngày 15/12/2007 thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với tất cả mọi người khi đi môtô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường trong toàn tỉnh.

2. Lực lượng Công an xử lý nghiêm tất cả các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy theo Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ; chỉ giải quyết giao trả phương tiện bị tạm giữ khi người vi phạm khai báo đầy đủ thông tin cần thiết để thông báo về cơ quan, trường học, phường, xã, tổ dân phố, cụm dân cư những cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông để kiểm điểm, giáo dục.

Điều 4. Về xử lý học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

1. Sở Giáo dục - Đào tạo và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên chấp hành luật giao thông; thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt đoàn, hội, đội và lớp; quy định việc đánh giá đạo đức đối với học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những chủ trương có liên quan đến trách nhiệm của Trường về trật tự an toàn giao thông.

2. Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi và sinh viên không có giấy phép lái xe điều khiển môtô, xe gắn máy; chỉ giải quyết giao trả phương tiện bị tạm giữ khi đến hạn và chủ sở hữu nộp bản cam kết không tái phạm, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Điều 5. Quy định về tuyên truyền

1. UBND các cấp và Công an tỉnh tổ chức thực hiện thông báo về cơ quan, trường học, phường, xã, tổ dân phố, cụm dân cư những cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông để kiểm điểm, giáo dục, xử lý theo quy định.

2. Báo Bình Định, Đài Phát thanh - truyền hình Bình Định và Đài truyền thanh các huyện, thành phố tăng thời lượng phát sóng, tin, bài về trật tự an toàn giao thông, về xử lý các vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông; hàng tháng thông báo rộng rãi danh sách những người vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh để giáo dục, nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho mọi người.

3. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp có trách nhiệm giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các thành viên trong tổ chức mình gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT cho mọi thành viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước cấp trên về tình hình thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông tại cơ quan, đơn vị mình.

Điều 6. Quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

Các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị và thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, nhất là những nơi thường xảy ra tai nạn giao thông, tập trung xử lý đúng pháp luật những người tham gia giao thông vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không phân biệt người đi bộ, đi xe đạp, đi môtô, lái ô tô.

Lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phải xử lý công khai và đúng pháp luật, cho phép người có thẩm quyền xử phạt được xử phạt theo mức cao nhất của khung phạt tiền áp dụng cho hành vi vi phạm nghiêm trọng; người có thẩm quyền xử lý vi phạm mà cố tình không xử lý hoặc xử lý không nghiêm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 7. Quy định về quản lý kết cấu hạ tầng

1. UBND tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách một cách hợp lý để bổ sung đầu tư hệ thống an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường ngang qua đường sắt của địa phương; rà soát, chỉ đạo và có các giải pháp xử lý kết cấu kỹ thuật hạ tầng giao thông bất hợp lý, xóa bỏ các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện một số nhiệm vụ sau :

- Tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn.

- Tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn.

- UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh và thành phố Quy Nhơn phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, Thanh tra Giao thông đường sắt của Trung ương đóng trên địa bàn, cơ quan quản lý đường sắt, thực hiện một số nhiệm vụ sau :

+ Tổ chức giải tỏa dứt điểm các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

+ Nghiêm cấm việc mở đường ngang trái phép vượt qua đường sắt, có kế hoạch xóa bỏ 50% số đường ngang trái phép trong năm 2009.

Xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nếu để tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; những trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng phải kỷ luật cách chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông; những vấn đề bất hợp lý về tổ chức giao thông; có phương án tổ chức phân làn riêng cho các loại xe lưu thông trên những tuyến đường đủ điều kiện; ngăn chặn việc mở và chắn những đường ngang trái phép vượt qua đường sắt và xây dựng rào chắn hoặc lắp thiết bị báo động ở các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện tham gia giao thông. Sớm có phương án tăng thêm tuyến xe buýt trong nội thành Quy Nhơn và đến các huyện trong tỉnh.

Điều 8. Quy định về quản lý bến đò, đò chở khách

1. Sở Giao thông - Vận tải có kế hoạch phổ biến, hướng dẫn quản lý bến đò và đò chở khách; chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra tất cả các bến đò và đò khách trong tỉnh để chấn chỉnh, yêu cầu chủ bến đò và chủ đò chở khách phải đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông nhất là trong mùa mưa lũ.

2. Xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn để xảy ra tai nạn giao thông do bến đò hoặc đò không đủ điều kiện an toàn; nếu tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật cách chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật

1. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp ban hành quy chế khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; không xét danh hiệu thi đua và khen thưởng với mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hoặc có người thân (cha, mẹ, chồng, vợ, con) nhiều lần vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn giao thông; kiểm điểm, kỷ luật các trường hợp cố tình vi phạm hoặc gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học,... trên địa bàn tỉnh có cán bộ, công chức, người lao động chiến sỹ, học sinh, sinh viên,... vi phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn giao thông thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước cấp trên, đồng thời cơ quan, đơn vị đó coi như bị vi phạm một trong những tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua hàng năm. Các huyện, thành phố nào không thực hiện được mục tiêu giảm thiệt hại về người do tai nạn giao thông trên địa bàn thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước HĐND cùng cấp và cấp trên, đồng thời địa phương đó coi như bị vi phạm một trong những tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua hàng năm.

3. Khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào chức vụ lãnh đạo phải xem xét đến trách nhiệm của các cán bộ đó trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và Quy định này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. UBND tỉnh chỉ đạo Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Giám đốc các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội liên quan trong tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Quy định này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND tăng cường biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND tăng cường biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu34/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Xuân Dương
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực29/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND tăng cường biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND tăng cường biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

           • 19/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực