Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2008

'

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4001/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là 10%(Mười phần trăm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết này và tchức thực hiện, hàng năm tổng hp báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính ph;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác ĐBQH-UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 20/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ Tây Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 20/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ Tây Ninh

  • 10/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực