Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 03

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4268/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2011 kèm theo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập "Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam" với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên gọi, địa vị pháp lý, mục tiêu thành lập

Tên gọi: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

Địa vị pháp lý: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX) là tổ chức tài chính nhà nước; có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ và con dấu; giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý và tổ chức điều hành.

Mục tiêu: Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX được thành lập để tiếp nhận vốn ngân sách, huy động các nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc hoạt động

Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX không vì mục đích lợi nhuận, phải bảo toàn vốn và bù đắp đủ chi phí quản lý.

Được miễn nộp thuế và các khoản trích nộp ngân sách nhà nước đối với các hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

3. Phương thức hoạt động

Tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước giao để hỗ trợ cho kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; vận động và tiếp nhận quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đóng góp tự nguyện của Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; xây dựng phương án kêu gọi, huy động, khai thác, quản lý và sử dụng nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp hỗ trợ cho kinh tế tập thể; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức có liên quan hỗ trợ đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể.

Thực hiện hoạt động hỗ trợ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thông qua các phương thức: Cho vay đầu tư; hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc; bảo lãnh tín dụng; nhận ủy thác.

4. Phạm vi hoạt động

Hỗ trợ hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư ứng dụng, đổi mới phát triển sản phẩm và công nghệ, kỹ thuật; đầu tư xây dựng mới, mở rộng và cải tạo, nâng cấp tài sản cố định; xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình Tổ Hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã kiểu mới và các mô hình Hợp tác xã điển hình tiên tiến.

5. Đối tượng hỗ trợ

Các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác và là thành viên của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

6. Nguồn vốn

- Vốn Điều lệ:

+ Vốn Điều lệ ban đầu của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX là 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng) do ngân sách nhà nước cấp kể từ khi Quỹ đi vào hoạt động.

+ Vốn điều lệ bổ sung hằng năm: Từ năm 2013 trở đi, mỗi năm ngoài việc trích 50% khoản thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp tác xã nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh Khóa VII, ngân sách tỉnh sẽ bố trí tối thiểu 02 tỷ đồng (hai tỷ đồng) để bổ sung cho Quỹ hoạt động.

+ Việc điều chỉnh, thay đổi mức vốn bổ sung hàng năm của Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Tài chính khi thấy thật sự cần thiết.

- Vốn hoạt động từ các nguồn khác gồm:

+ Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

+ Các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

+ Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.

+ Vốn từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.

+ Các khoản vốn huy động khác theo quy định của pháp luật.

7. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX gồm có Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Bộ phận điều hành nghiệp vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Bộ phận điều hành nghiệp vụ của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX để triển khai hoạt động; đồng thời, hằng năm báo cáo HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của Quỹ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- VP: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TVTU;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- TT HĐHD, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Văn phòng Đại diện UBND tỉnh tại Hà Nội;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo QN, Đài PT-TH tỉnh, TTXVN tại Quảng Nam;
- CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn, CV;
- Lưu VT, CVKT (Phiên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu34/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quảng Nam

         • 09/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực