Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi phụ lục kèm theo Nghị quyết 102/2013/NQ-HĐND về quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi 102/2013/NQ-HĐND chi phục vụ hoạt động Hội đồng Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 737/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi 102/2013/NQ-HĐND chi phục vụ hoạt động Hội đồng Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 102/2013/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2013 CỦA HĐND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 25/TTr-TTHĐ ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị bổ sung một số nội dung chi tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Bổ sung vào Điểm a, Khoản 1, Mục II (chi hoạt động giám sát, khảo sát):

“Bộ hồ sơ giám sát (kế hoạch, quyết định, đề cương…) của các Ban của HĐND cấp xã: 100.000 đồng/bộ”.

“Báo cáo kết quả giám sát của các Ban của HĐND cấp xã: 150.000 đồng/báo cáo”.

2. Bổ sung vào Điểm a, Khoản 2, Mục II (chi hoạt động giám sát, khảo sát):

“Bộ hồ sơ khảo sát (kế hoạch, quyết định, đề cương…) của các Ban của HĐND cấp xã: 100.000 đồng/bộ”.

“Báo cáo kết quả khảo sát của các Ban của HĐND cấp xã: 100.000 đồng/báo cáo”.

3. Sửa đổi Khoản 3, Mục VI (Trang phục):

“Đại biểu (trường hợp đồng thời là đại biểu HĐND 2 cấp thì được hưởng chế độ trang phục ở cả 2 cấp)”.

4. Bổ sung vào Khoản 3, Mục VII (chế độ hỗ trợ cho đại biểu):

“Hỗ trợ hoạt động đối với thành viên Ban của HĐND cấp xã: 50.000 đồng/người/tháng”.

5. Bổ sung Khoản 4 vào Mục VII (chế độ hỗ trợ cho đại biểu):

“4. Hỗ trợ hoạt động: Các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND các cấp hoạt động kiêm nhiệm được hỗ trợ: Cấp tỉnh: Trưởng ban:200.000 đồng/người/tháng; Phó Trưởng ban: 150.000 đồng/người/tháng. Cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố): Trưởng ban: 150.000 đồng/người/tháng; Phó Trưởng ban: 100.000 đồng/người/tháng. Cấp xã: Trưởng ban: 100.000 đồng/người/tháng; Phó Trưởng ban: 70.000 đồng/người/tháng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi 102/2013/NQ-HĐND chi phục vụ hoạt động Hội đồng Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi 102/2013/NQ-HĐND chi phục vụ hoạt động Hội đồng Quảng Nam
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu34/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực18/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi 102/2013/NQ-HĐND chi phục vụ hoạt động Hội đồng Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi 102/2013/NQ-HĐND chi phục vụ hoạt động Hội đồng Quảng Nam