Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết giá dịch vụ cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định s177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật giá năm 2012;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 03/11/2014 về việc đề nghị bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 về ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

2. Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 6 về ban hành bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Y tế (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính;
- BHXH Việt Nam;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum,
Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục văn thư-lưu trữ

- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực11/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết giá dịch vụ cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết giá dịch vụ cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu34/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành11/12/2014
       Ngày hiệu lực11/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết giá dịch vụ cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết giá dịch vụ cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Kon Tum

           • 11/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực