Nghị quyết 34/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2013 biên chế công chức hành chính tổng biên chế sự nghiệp Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2014 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/NĐ-CP">08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4671/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và tổng biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập) năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi (chưa kể số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ), như sau:

1. Kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi: 2.671 biên chế, trong đó:

a) Cấp tỉnh: 1.432 biên chế;

b) Cấp huyện, thành phố: 1.213 biên chế;

c) Dự phòng: 26 biên chế.

2. Kế hoạch tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi: 25.305 biên chế, trong đó:

a) Sự nghiệp giáo dục:  19.780 biên chế;

b) Sự nghiệp y tế: 3.358 biên chế;

c) Sự nghiệp văn hóa :  554 biên chế;

d) Sự nghiệp khác: 1.324 biên chế;

đ) Dự phòng  289 biên chế.

Trong đó:

+ Dự phòng năm 2014 là 89 biên chế;

+ Tiếp tục thực hiện Đề án của Tỉnh Ủy là 200 biên chế.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời:

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án vị trí việc làm, trong đó xác định biên chế công chức và biên chế sự nghiệp theo đúng Nghị quyết này.

- Tổng hợp xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo rà soát lại nhu cầu biên chế (hành chính, sự nghiệp) của các cơ quan, đơn vị đã được giao nhưng chưa tuyển dụng trong năm 2014; nếu xét thấy chưa thực sự cần tuyển dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh rút lại biên chế đã giao để bổ sung vào nguồn biên chế dự phòng.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu quả và không phát sinh thêm biên chế.

- Quản lý chặt chẽ việc thi tuyển, xét tuyển và sử dụng biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc tổ chức tuyển dụng ở các cơ quan, đơn vị đã được phân cấp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013, tại kỳ họp thứ 10./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2013
Ngày hiệu lực 06/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2013 biên chế công chức hành chính tổng biên chế sự nghiệp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2013 biên chế công chức hành chính tổng biên chế sự nghiệp Quảng Ngãi
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Phạm Minh Toản
Ngày ban hành 10/12/2013
Ngày hiệu lực 06/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2013 biên chế công chức hành chính tổng biên chế sự nghiệp Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2013 biên chế công chức hành chính tổng biên chế sự nghiệp Quảng Ngãi

  • 10/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực