Nghị quyết 35/2007/NQ-CP

Nghị quyết số 35/2007/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2007 của Chính phủ.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2007/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2007


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2007

Trong hai ngày 02 và 03 tháng 7 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6, bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Chính phủ, Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết những vướng mắc, kiến nghị về thủ tục hành chính của doanh nghiệp; nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2007; Bộ trưởng Bộ Thương mại trình Báo cáo tình hình thương mại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2007; Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2007; Tổng Thanh tra Chính phủ Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007.

Sáu tháng qua, Chính phủ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội; chỉ đạo, điều hành toàn diện, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả, kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đạt được các mục tiêu, chương trình công tác đã đề ra.

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt: Tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt mức cao nhất so với cùng kỳ của 5 năm gần đây. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cả về giá trị sản xuất và giá trị gia tăng. Sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì được tốc độ phát triển ổn định. Kim ngạch xuất khẩu tăng khá; các hoạt động du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển. Vốn đầu tư xã hội cho phát triển, nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao. Thu ngân sách nhà nước đạt cao hơn cùng kỳ năm 2006, bảo đảm nhu cầu chi cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, chi trả nợ đến hạn và dự trữ. Hoạt động tiền tệ, tín dụng ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tuy tăng hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Các hoạt động văn hóa, thông tin, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ có bước phát triển; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm hơn. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, được xã hội đồng thuận. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ. Công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Bên cạnh những thắng lợi đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp lớn đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 và các văn bản chỉ đạo điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a. Tập trung tháo gỡ khó khăn, ách tắc để phát triển sản xuất, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong sản xuất nông nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp để tránh được dịch bệnh, duy trì được tốc độ tăng trưởng sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư, giữ vững an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân, tăng nguồn hàng hóa cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; chỉ đạo quyết liệt để dập tắt dịch cúm gia cầm, dịch bệnh gia súc.

Trong sản xuất công nghiệp, thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm tăng sản lượng những sản phẩm quan trọng, nhất là sản lượng khai thác dầu thô, điện cho sản xuất và đời sống cả về trước mắt và lâu dài; kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm, đặc biệt là thủy sản xuất khẩu. Chú trọng phát triển có hiệu quả hoạt động du lịch và những dịch vụ quan trọng, nhất là Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác.

Bộ Thủy sản chủ trì rà soát quy hoạch về nuôi trồng thủy sản, chấn chỉnh kịp thời tình trạng sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản không đúng quy hoạch ở một số địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển thủy sản bền vững và quan tâm bảo vệ môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất chính sách và quy hoạch lại phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để có thể kiểm soát được dịch bệnh, tăng hiệu quả sản xuất, đặc biệt là quy hoạch mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển lâm nghiệp, trong đó quy định rõ cơ chế, chính sách đối với từng loại rừng và đất rừng, vừa bảo đảm việc bảo vệ và phát triển rừng, vừa tạo việc làm, cải thiện đời sống của lao động làm nghề rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tái định cư của các công trình thủy điện lớn ở miền núi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 đã được phê duyệt; hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa vào các hoạt động phi nông nghiệp.

Bộ Tài chính chủ trì rà soát các quy định về phí, lệ phí nhằm ban hành những quy định thống nhất về phí, lệ phí; không để xảy ra tình trạng lạm dụng phí, lệ phí để huy động quá mức sự đóng góp của nông dân.

b. Chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để ổn định thị trường; cân đối xuất, nhập khẩu.

c. Điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hóa; tiếp tục các bước đi phù hợp thực hiện lộ trình đổi mới về cơ chế quản lý giá, nhất là giá những mặt hàng thiết yếu; kiểm soát tốc độ tăng giá phù hợp với quy luật thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ hàng hóa, gây biến động giá bất thường. Kiểm soát thị trường chứng khoán, bảo đảm sự phát triển ổn định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ hàng hóa, gây biến động giá bất thường. Kiểm soát thị trường chứng khoán, bảo đảm sự phát triển ổn định, không để xảy ra đổ vỡ.

d. Để khắc phục những tồn tại về đầu tư trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan khác để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản; khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính về phê duyệt dự án, đấu thầu, quản lý đầu tư, xây dựng, cấp đất nhằm sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định, văn bản không phù hợp trong lĩnh vực này.

đ. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách, tập trung rà soát, xử lý các khoản nợ đọng thuế; đẩy mạnh kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thuế để bảo đảm kế hoạch thu ngân sách. Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao nhằm thực hiện có hiệu quả tiến độ hoàn thành công trình xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình quốc gia, không để ứ đọng vốn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách dự phòng cho các nhiệm vụ cấp bách.

e. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi đại học, cao đẳng theo tinh thần đổi mới, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, xử lý nghiêm minh những hành vi gian lận thi cử; khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án đào tạo lao động có trình độ, tay nghề cao theo nhu cầu của người sử dụng lao động, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh về lao động của nền kinh tế nước ta. Phối hợp có hiệu quả, đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và giá thuốc chữa bệnh. Bộ Nội vụ xây dựng, trình Chính phủ phương án tổ chức cơ quan quản lý thống nhất, đồng bộ về vệ sinh an toàn thực phẩm.

g. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện các chương trình việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai; kiên quyết không để đồng bào bị thiếu đói, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ để trợ cấp đúng đối tượng và không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc trợ cấp để trục lợi. Tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách của Chương trình 134, Chương trình 135 giai đoạn II và các chương trình khác để thống nhất việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, cần huy động sự đóng góp của cộng đồng và sự tự vươn lên của chính người dân được thụ hưởng các chương trình để thoát nghèo bền vững.

h. Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa X) về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước". Các bộ, ngành tiếp tục rà soát và xây dựng nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình trên cơ sở cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính, dứt khoát xóa bỏ những thủ tục không phù hợp; ban hành văn bản hướng dẫn những thủ tục hành chính đã được phân cấp, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, thông suốt. Ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhằm đưa các văn bản luật, pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống.

Để tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về chi sự nghiệp công nghệ thông tin để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thống nhất thực hiện.

i. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc rà soát thủ tục điều tra, xử lý các vụ tham nhũng đã được phát hiện; thực hiện giao ban với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận, xử lý vụ việc. Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Quốc hội sửa đổi Điều 73 Luật Phòng, chống tham nhũng; khẩn trương soạn thảo, trình Chính phủ ban hành đầy đủ các văn bản cần thiết để thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

k. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai, đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tại nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì việc rà soát, đề xuất giải pháp xóa bỏ các điểm đen về an toàn giao thông; nghiên cứu trình Chính phủ văn bản quy định điều kiện bắt buộc của người hành nghề lái xe khách.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

2. Chính phủ nhất trí thông qua dự thảo Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình. Giao Bộ Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2007.

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẩn trương nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Luật Thanh niên, trong đó tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất liên quan đến tuổi trẻ như giáo dục, đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn. Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách để giúp thanh niên được học nghề và có nhiều cơ hội về việc làm, thu nhập ổn định, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, giảm thất nghiệp và tệ nạn xã hội.

3. Chính phủ thảo luận dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 và giá cho thuê đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình.

Chính phủ cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trên, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2007.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình dự án Luật Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản của cá nhân, tổ chức; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật trên.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tham khảo ý kiến của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, hoàn chỉnh dự án Luật này phù hợp với quy định tại Điều 23 Hiến pháp năm 1992, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2007/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2007
Ngày hiệu lực08/08/2007
Ngày công báo24/07/2007
Số công báoTừ số 496 đến số 497
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 35/2007/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2007/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2007/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành09/07/2007
        Ngày hiệu lực08/08/2007
        Ngày công báo24/07/2007
        Số công báoTừ số 496 đến số 497
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 35/2007/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2007/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2007

           • 09/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực