Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 9 ban hành để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007-2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007-2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 36/2006/NQ-HĐND NGÀY 18/12/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ CHO CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2007- 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 65/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà;
Căn cứ Quyết định 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Sau khi xem xét Tờ trình số 8088/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2008-2010; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-BKTNS ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 Điều 1, đoạn: “Ngoài ra, hàng năm thành phố Nha Trang được bổ sung 20 tỷ đồng, thị xã Cam Ranh được bổ sung 10 tỷ đồng để đầu tư kiến thiết thị chính theo quy định từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản” thành:

“Ngoài ra, hàng năm thành phố Nha Trang được bổ sung 20 tỷ đồng, thị xã Cam Ranh được bổ sung 10 tỷ đồng để đầu tư kiến thiết đô thị; huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh được bổ sung 4 tỷ đồng/huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; huyện Cam Lâm được đầu tư xây dựng nhà làm việc và các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cấp huyện tại thị trấn từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do cấp tỉnh quản lý”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 1, đoạn: “ Hệ số 1 cho 3 huyện: Ninh Hoà, Diên Khánh, Vạn Ninh, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang” thành:

“Hệ số 1 cho các huyện, thị xã, thành phố: Ninh Hoà, Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang”.

3. Sửa đổi, bổ sung biểu: “Phân bổ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố theo tỷ lệ cụ thể” tại điểm b, khoản 1 Điều 1 như sau:

Số TT

Đơn vị

Dân số trung bình năm 2005 (người)

Dân số theo hệ số

Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư (2007-2010)

 

Tổng số

1.125.977

1.225.052

100

1

Thành phố Nha Trang

358.175

358.175

29,23

2

Thị xã Cam Ranh

128.776

128.776

10,51

3

Huyện Cam Lâm

104.792

104.792

8,54

4

Huyện Diên Khánh

125.545

125.545

10,25

5

Huyện Vạn Ninh

128.295

128.295

10,47

6

Huyện Ninh Hòa

230.843

230.843

18,84

7

Huyện Khánh Vĩnh

30.487

91.461

7,46

8

Huyện Khánh Sơn

19.064

57.192

4,70

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 1 đoạn: “Không phân bổ vốn cho 5 xã thuộc khu vực III (gồm các xã: Giang Ly, Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), Thành Sơn, Ba Cụm Nam, Sơn Tân (huyện Khánh Sơn) do từ năm 2007 đến năm 2010 có đầu tư theo chương trình 135 giai đoạn 2 (mỗi xã được 700 triệu đồng/năm)” thành:

“ Không phân bổ vốn cho 5 xã thuộc khu vực III (gồm các xã: Giang Ly, Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh), Thành Sơn, Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn), Sơn Tân (huyện Cam Lâm) do từ năm 2007 đến năm 2010 có đầu tư theo chương trình 135 giai đoạn 2 (mỗi xã được 700 triệu đồng/năm).

5. Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân bổ giữa ngân sách huyện, thị xã, thành phố với ngân sách xã, thị trấn ( trừ phường) tại điểm b, khoản 2 Điều 1 như sau:

Đơn vị hành chính

Nguồn vốn đầu tư được phân cấp (%)

Chia ra

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

Ngân sách xã, thị trấn

Thành phố Nha Trang

100,0

92,8

7,2

Thị xã Cam Ranh

100,0

87,7

12,3

Huyện Cam Lâm

100,0

65,7

34,3

Huyện Diên Khánh

100,0

58,7

41,3

Huyện Vạn Ninh

100,0

70,7

29,3

Huyện Ninh Hòa

100,0

64,5

35,5

Huyện Khánh Vĩnh

100,0

91,6

8,4

Huyện Khánh Sơn

100,0

93,2

6,8

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- VP TU, các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2bản);
- Lưu VT, VN.

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007-2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýMai Trực
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007-2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2007-2010

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực