Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2013 của thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2013 của thành phố Đà Nẵng đã được thay thế bởi Nghị quyết 128/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng 2015 và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2013 của thành phố Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2012/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND thành phố cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP năm 2013 được nêu trong báo cáo của UBND thành phố, của các cơ quan hữu quan và thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Thành phố thực hiện kế hoạch năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng suy giảm mạnh. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GDP, giá SS 94) cả năm ước tăng 9,1%, thấp hơn kế hoạch đề ra (13-13,5%) và tăng trưởng thấp trên các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư phát triển; thu ngân sách đạt thấp, không đảm bảo cân đối chi theo dự toán đầu năm; một bộ phận lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn... Trong bối cảnh đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá như: thủy sản - nông - lâm, thương mại, xuất khẩu, du lịch, vận tải ...; giá cả thị trường cơ bản ổn định; các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn có hiệu quả cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo Đề án “Phát triển các ngành dịch vụ thành phố đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”; thu hút và phát triển công nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; huy động mạnh các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch. Tăng cường quản lý đầu tư, quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường. Quản lý điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, bảo đảm an sinh xã hội. Duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GDP, giá so sánh 2010) ước tăng 9,5-10% so với ước thực hiện 2012;

(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 14-14,5%;

(3) GTSX công nghiệp - xây dựng tăng 7,5-8%; trong đó công nghiệp tăng 9-9,5%.

(4) GTSX thủy sản - nông - lâm tăng 3-3,5%;

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 13-14%, trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 13,5-14%;

(6) Tổng thu NSNN trên địa bàn dự kiến 13.490,414 tỷ đồng; tổng chi NSĐP dự kiến 13.490,414 tỷ đồng;

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 4-5%;

(8) Giải quyết việc làm mới cho trên 3 vạn lượt lao động;

(9) Duy trì mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,2%o;

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới TP giai đoạn 2013-2017) giảm còn 6,93%;

(11) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thành phố.

2. Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trọng tâm là các lĩnh vực xuất khẩu, thương mại, du lịch, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong GDP.

Khai thác tốt thị trường nội địa gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để kích cầu tiêu dùng hàng nội địa, phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân khu vực nông thôn, các khu dân cư, khu công nghiệp; đồng thời góp phần giảm hàng tồn kho cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tại những thị trường chính.

Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời có giải pháp khi thị trường có biến động. Triển khai các chương trình bình ổn giá, dự trữ hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào các dịp lễ, tết, thiên tai, lũ lụt.

Tổ chức các hoạt động trong năm 2013, các sự kiện văn hóa du lịch, các hoạt động du lịch hè v.v.. Tập trung phát triển du lịch theo 3 hướng chính gồm: du lịch biển, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái; du lịch văn hóa, lịch sử, thắng cảnh làng quê; du lịch công vụ, hội nghị, mua sắm gắn với các sự kiện. Khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, nâng cấp các điểm đến và có biện pháp đôn đốc đẩy mạnh triển khai các dự án du lịch trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng chèo kéo, bu bám khách du lịch.

Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành. Triển khai hợp phần xe buýt nhanh chất lượng cao (BRT) trong khuôn khổ dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Xúc tiến, tìm kiếm nhà tài trợ, đầu tư thực hiện nghiên cứu khả thi hệ thống vận tải công cộng tốc độ nhanh khối lượng lớn (UMRT). Xây dựng đề án phát triển dịch vụ hỗ trợ vận tải biển và Logistic. Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông, Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung. Xúc tiến đầu tư, triển khai hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (Khu công viên phần mềm, Khu Công nghệ thông tin tập trung).

3. Tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và duy trì gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý.

Theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư, các nhà máy mới đi vào sản xuất, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cũng như hoạt động ổn định của các dự án mới, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, phát triển các mặt hàng chủ lực hiện có đồng thời mở rộng các sản phẩm có tiềm năng thành các sản phẩm chủ lực mới. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm du lịch. Xúc tiến nhanh công tác chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Hòa Khương cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phối hợp thúc đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao.

Duy trì phát triển sản xuất thủy sản - nông - lâm. Phát triển khai thác thủy sản theo tổ, đội, thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến, dịch vụ hậu cần và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg và các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực khai thác của thành phố. Chú trọng công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, phát huy lợi thế kinh tế biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá và quản lý tốt môi trường tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo về lịch thời vụ, chuyển đổi, phát triển một số cây trồng mới đạt hiệu quả kinh tế. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2013 đối với xã Hòa Tiến, Hòa Châu. Củng cố, sắp xếp lại lực lượng kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.

4. Tăng cường công tác xúc tiến thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với tăng cao tỷ trọng vốn thực hiện, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị xuất khẩu lớn, ít ảnh hưởng môi trường, các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng dưới các hình thức BT, PPP. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thành lập, triển khai và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị. Triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của thành phố trên trường quốc tế. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương với các địa phương nước ngoài đã thiết lập quan hệ.

5. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB. Ưu tiên vốn cho các công trình, dự án thực hiện các hướng đột phá về kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục rà soát, phân loại các dự án, công trình để có kế hoạch bố trí vốn hợp lý, ưu tiên bổ sung vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Tranh thủ sự hỗ trợ tối đa các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương và tiến hành các thủ tục thực hiện phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương để đáp ứng nguồn vốn cho các công trình XDCB trong năm 2013. Bố trí vốn đầu tư 02 trường mầm non công lập trên địa bàn phường Khuê Mỹ và Hòa Thuận Tây nhằm hoàn thành chỉ tiêu phổ cập mầm non toàn thành phố năm 2014.

Tập trung giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án ODA đã ký kết; hoàn thành các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, Xây dựng và nâng cấp hệ thống tín hiệu giao thông, Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và xạ trị. Xúc tiến dự án Phát triển bền vững để tiếp đến ký hiệp định tài trợ là cơ sở triển khai dự án trong năm 2014. Tiếp tục xúc tiến, vận động nguồn viện trợ các tổ chức phi chính phủ (NGO) cho các tổ chức xã hội, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương.

Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hạn chế đến mức thấp nhất và tiến đến chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép tại các khu đô thị, khu dân cư. Tập trung quyết liệt công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư thực tế. Triển khai có hiệu quả Đề án “Thành phố môi trường”. Tập trung xử lý ô nhiễm tại các khu dân cư, xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng, không để phát sinh các điểm ô nhiễm mới. Hoàn thiện hạ tầng thu gom nước thải đô thị, từng bước đảm bảo tách riêng hệ thống thoát nước.

6. Tổ chức điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách linh hoạt theo tiến độ thu ngân sách với thực hiện nhiệm vụ chi, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Trong đó cần lưu ý :

Tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung và các cơ chế, chính sách tài chính, thuế...; tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn nộp sang năm 2013, các khoản nợ thuế có khả năng thu của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

Thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, chế độ tiền lương và các khoản có tính chất lương.

7. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lớn, gắn các hoạt động văn hóa với phát triển du lịch. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa; quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao. Tăng cường quản lý các lĩnh vực văn hoá, thông tin, truyền thông, nhất là các dịch vụ internet, game online. Triển khai công tác tập huấn, tham gia thi đấu tốt các giải quốc gia và quốc tế, chuẩn bị các điều kiện để hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (năm 2014).

Tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, giải quyết tình trạng vượt quá quy định về sĩ số (số trẻ/nhóm, lớp mầm non, số học sinh/lớp phổ thông), tuyển sinh quá số lớp so với điều kiện cơ sở vật chất. Hoàn thành Đề án Xã hội hóa giáo dục trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VIII. Xây dựng lộ trình đến năm học 2015-2016, có 100% học sinh bậc Tiểu học được học 2 buổi/ngày. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học tại các xã, phường, tập trung đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục bậc trung học tại xã Hòa Bắc. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá và đảm bảo định mức giáo viên/lớp của các ngành học, cấp học. Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố, trong đó quy định không được dạy thêm ngoài trường học đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa; không được dạy trước chương trình; dạy thêm, học thêm đối với học sinh đã học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm, các trung tâm quản lý học sinh tiểu học buổi thứ 2 trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đưa chương trình dạy bơi vào các trường tiểu học, gắn với việc xây dựng ở mỗi quận, huyện 01 bể bơi, phấn đấu đến năm học 2016-2017 tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của thành phố đều biết bơi.

Thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội để đáp ứng yêu cầu lao động có trình độ, tay nghề cho các dự án công nghiệp, du lịch lớn đang triển khai. Xúc tiến đầu tư một số trường dạy nghề trọng điểm hướng đến tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, trong đó có 3-5 nghề đào tạo lĩnh vực công nghệ cao đạt chuẩn quy định.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 tại các quận, huyện, xã, phường. Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (90-95%). Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, tiếp tục phát triển hệ thống y tế ngoài công lập. Nâng cao năng lực giám sát dịch tễ, chủ động phòng chống, kiểm soát có hiệu quả các dịch bệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Duy trì mức giảm sinh đạt 0,2%o và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “có việc làm”, nâng cao chất lượng các phiên giao dịch chợ việc làm. Tiếp tục triển khai Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ phát triển các mô hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ. Thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ lao động mất việc, thiếu việc làm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo thực hiện mục tiêu “không có hộ đặc biệt nghèo”, “không có người lang thang xin ăn”. Hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách khó khăn. Đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng căn hộ chung cư cho người có thu nhập thấp và xây dựng nhà ở cho công nhân, Ký túc xá cho sinh viên, đảm bảo thực hiện mục tiêu “Có nhà ở”. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tập trung thực hiện mục tiêu “không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng”. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường hoạt động giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình.

8. Tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp. Triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu cử từ kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VIII. Triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Triển khai thực hiện Đề án Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố.

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, bố trí nguồn nhân lực theo chính sách thu hút và Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBCC, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Mở rộng việc tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức thi tuyển. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại ở quận huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt việc thi tuyển công chức.

Thực hiện tốt “Đề án đổi mới công tác tiếp công dân”. Giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; giải quyết cơ bản số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

9. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2013. Tổ chức chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, chỉ đạo diễn tập cơ chế theo Nghị quyết 28/TW về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới cho huyện Hòa Vang và 25% xã, phường diễn tập tác chiến trị an. Triển khai phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi tham nhũng.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị, xã hội. Tổ chức đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng khiếu kiện làm ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, sử dụng công nghệ cao, chống người thi hành công vụ, sử dụng “vũ khí nóng” gây án, giết người, cướp tài sản, cướp giật, tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm ma túy; các băng, nhóm lưu manh, côn đồ hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê dẫn đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản ... Thường xuyên tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm, không để xảy ra đua xe trái phép và kiềm chế tai nạn giao thông.

IV. Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình của UBND thành phố

Thông qua Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 28/11/2012 về tình hình thực hiện và rà soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và kế hoạch cân đối vốn xây dựng cơ bản năm 2013; Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 20/11/ 2012 về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2012 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2013; Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 12/11/2012 về mức phụ cấp hàng tháng đối với chức danh Tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận dưới phường, xã; Tờ trình số 9726/TTr-UBND ngày 21/11/2012 về Ban hành giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 8186/TTr-UBND ngày 8/10/2012 về việc chấm dứt thực hiện chính sách nghỉ thôi việc đối với CBCC và những người hoạt động không chuyên trách phường, xã; Tờ trình số 9789/TTr-UBND ngày 21/11/2012 về chính sách hỗ trợ cho học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (tốt nghiệp loại khá, giỏi) và đối tượng thu hút tốt nghiệp loại giỏi; Tờ trình số 8100/TTr-UBND ngày 05/10/2012 về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách nhà nước; Tờ trình số 9869/TTr-UBND ngày 22/11/2012 về Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên theo Thông tư liên tịch số 149/2011/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 9773/TTr-UBND ngày 21/11/2012 về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở công lập thuộc thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 10012/TTr-UBND ngày 27/11/2012 về việc quy định mức hoạt động, mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

V. Về thực hiện các cam kết tại phiên Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

1. Trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa lớp 1 đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, Hòa An) và đường quốc lộ 14B cũ đi qua xã Hòa Phong.

2. Cuối năm 2013, hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng với công suất 10.000m3/ngày đêm.

3. Năm 2013, tiến hành di dời một phần nhà máy thuốc lá Khuê Trung, quận Cẩm Lệ để hạn chế ô nhiễm môi trường.

4. Năm 2014, hoàn thành việc khớp nối tuyến đường Lê Hữu Trác thông qua đường Trường Sa thuộc phường Phước Mỹ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND thành phố, các ngành, các cấp theo chức năng của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND thành phố.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2013.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực16/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2013 của thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2013 của thành phố Đà Nẵng
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu35/2012/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýNguyễn Bá Thanh
     Ngày ban hành06/12/2012
     Ngày hiệu lực16/12/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/12/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2013 của thành phố Đà Nẵng

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2013 của thành phố Đà Nẵng