Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2012 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 về quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 255/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1. Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2012 như sau:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.499.068.180.236 đồng (Bốn ngàn bốn trăm chín mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, một trăm tám mươi ngàn, hai trăm ba mươi sáu đồng).

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 10.249.932.798.019 đồng (Mười ngàn hai trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn, không trăm mười chín đồng).

c) Tổng thu ngân sách địa phương được sử dụng: 10.772.617.840.437 đồng, trong đó: Ngân sách địa phương được điều tiết từ nguồn thu năm 2012 là 2.988.761.108.246 đồng; Trung ương bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho địa phương là 4.319.363.736.276 đồng; kết dư năm trước là 510.722.192.744 đồng.

d) Cân đối tổng quyết toán số dư niên độ năm ngân sách 2012: 522.685.042.418 đồng, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: 255.686.506.570 đồng;

- Ngân sách cấp huyện: 208.058.574.100 đồng;

- Ngân sách cấp xã: 58.939.961.748 đồng.

(kèm theo Báo cáo quyết toán năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 gửi về Bộ Tài chính theo quy trình của Luật Ngân sách nhà nước. Sau khi được Bộ Tài chính thông báo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012, thực hiện Điều 63 Luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2012 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2012 Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2012 Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2012 Kiên Giang

            • 06/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực