Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 26/03/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo thẩm tra số 82/BC-HĐND ngày 04/12/2015 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020:

1. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Xác định và bố trí quỹ đất xây dựng mới nhà văn hoá cộng đồng khu dân cư phù hợp theo mẫu định hình, phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng dân tộc để giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

- Ưu tiên hỗ trợ đối với các thôn thuộc các xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng mới nhà văn hoá cộng đồng khu dân cư trên cơ sở gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiếp tục rà soát mạng lưới nhà văn hoá gắn với mô hình chính quyền địa phương.

- Việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư phải được sự đồng thuận của nhân dân; các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền để nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện.

2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí:

a) Hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư:

- Dưới 50 hộ, hỗ trợ 50 triệu đồng.

- Từ 50 hộ đến dưới 150 hộ, hỗ trợ 70 triệu đồng.

- Từ 150 hộ trở lên, hỗ trợ 100 triệu đồng.

 (Không bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng, mua sắm trang thiết bị hoạt động)

b) Nguồn kinh phí:

Tổng dự toán kinh phí là 153.900 triệu đồng; trong đó: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ: 31.540 triệu đồng (gồm các nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ mục tiêu, các nguồn vốn khác và ngân sách tỉnh); còn lại là các nguồn xã hội hoá và nguồn hợp pháp khác.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 35/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày hiệu lực 20/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư Lào Cai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 35/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày hiệu lực 20/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư Lào Cai

  • 11/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực