Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do tỉnh Bình Định ban hành

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận Bình Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Qu ốc hội khóa XI ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1049/2014/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT -BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 176/TTr -UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Báo cáo thẩm tra số 25/BC -VHXH ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” như sau:

1. Mức hỗ trợ

a. Đối với khu dân cư: 4.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

b. Đối với khu dân cư thuộc các xã vùng khó khăn : 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư (Tiêu chí các xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn được xác định theo quy định tại Quyết định số 1049/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn).

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” .

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ VHTT &DL;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL) ;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, Sở VHTT&DL;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP ĐĐBQH & HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện , thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu35/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận Bình Định