Nghị quyết 35/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2016 về thông qua Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2016 Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xét Tờ trình số 7464/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng với các nội dung chính như sau:

1. Tên đề án: Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.

2. Vị trí: Tại Tiểu khu 114B, 144A xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Ranh giới: Phía Đông giáp Quốc lộ 27C (ĐT.723 cũ); phía Tây giáp đường ĐH.3 (đường từ thị trấn Lạc Dương đi xã Đạ Sar); phía Bắc và phía Nam giáp khu vực trồng hoa màu và rừng thông hiện hữu.

3. Quy mô: 221,32 ha, bao gồm các phân khu chức năng chủ yếu sau:

a) Khu Trung tâm hành chính;

b) Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

c) Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

d) Khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu xử lý chất thải.

4. Mục tiêu đề án:

a) Mục tiêu chung: Góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao và gia tăng xuất khẩu.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020:

+ Thành lập được Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng và từng bước đi vào thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

+ Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật (kể cả khu vực thu hút đầu tư) và đưa vào hoạt động hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.

+ Xây dựng cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực phục vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.

+ Xây dựng giải pháp, chính sách để thực hiện thu hút đầu tư và phát triển Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.

- Định hướng đến năm 2030:

+ Tiếp thu, làm chủ và tạo ra được nhng công nghệ tiên tiến trong phát triển công nghệ sinh học - nông nghiệp; triển khai ứng dụng mạnh mẽ, rộng khắp và có hiệu quả các công nghệ này vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản nước lạnh, công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường.

+ Tạo ra được các sản phẩm mới trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi, chủng vi sinh vật, sản phẩm chế biến công nghiệp... có năng sut chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao.

+ Xây dựng được hệ thống các cơ quan nghiên cứu triển khai có đủ năng lực, điều kiện cn thiết cho nghiên cứu và phát triển công nghệ đạt trình độ khu vực để từ đó tạo công nghệ mới, có hiệu quả trong các lĩnh vực sinh học - nông nghiệp.

+ Xây dựng được một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đạt hiệu quả.

+ Đào tạo được cán bộ khoa học nông nghiệp có trình độ đại học và trên đại học; đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đng.

+ Tiếp thu và làm chủ được các công nghệ nền trong các lĩnh vực của công nghệ sinh học và nông nghiệp, sản xuất công nghiệp một số cây trồng, vật nuôi có định hướng và được ứng dụng rộng rãi.

+ Xây dựng được một số trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học - nông nghiệp đạt tiêu chuẩn khu vực ASEAN, phát triển mạnh, đủ năng lực sản xuất các sản phẩm chủ lực, thiết yếu của nền kinh tế quốc dân.

+ Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, khu vực các tỉnh Tây nguyên và miền Đông Nam bộ.

5. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Chức năng: Tập trung thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyn giao các thành tựu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nước lạnh, bảo quản chế biến nông sản cho vùng Tây nguyên.

b) Nhiệm vụ:

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho vùng.

- Liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho vùng. Tổ chức triển lãm, trình diễn sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước.

- Quản lý, thu hút đầu tư có hiệu quả và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ trong ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp.

6. Khái toán kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến:

Trong đó:

Vốn Ngân sách Trung ương:

Vốn đối ứng của địa phương:

1.096.034.797.000 đồng

 

735.838.741.000 đồng

360.196.056.000 đồng

7. Tiến độ thực hiện dự án:

Dự án được phân làm 2 giai đoạn đầu tư như sau:

Giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến năm 2020): thực hiện và hoàn tất các công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng và giao đất; thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và văn phòng điều hành, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Giai đoạn 2 (từ năm 2020 đến năm 2025): hoàn thành xây dựng hạ tầng kthuật và đi vào hoạt động ổn định, tiếp tục kêu gọi đầu tư, mở rộng quy mô và đối tượng nghiên cứu - sản xuất.

8. Tổ chức quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng, việc tổ chức quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng được thực hiện thông qua Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập trên cơ sở kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu Công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt (thành lập theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức thực hiện sau khi Đề án được thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh kh
óa IX;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH t
nh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2016 Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2016 Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Đức Quận
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực08/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2016 Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2016 Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực