Nghị quyết 35/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2017 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội Hồ Chí Minh 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị s 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017;

Xét tờ trình số 7423/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 và Tờ trình số 7426/UBND-TH ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra s 730/BC-HĐND ngày 02 thang 12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2018.

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017

Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động sớm ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2017 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2017, hoàn thành và vượt 17/20 chỉ tiêu của kế hoạch năm, còn 02 chỉ tiêu chưa đạt (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa và thành lập mới doanh nghiệp), một chỉ tiêu về tính cạnh tranh của môi trường đầu tư và cải cách hành chính sẽ được đánh giá vào giữa năm 2018. Kinh tế thành phố (GRDP) tăng 8,25% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,05%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp. Thị trường bán lẻ được hiện đại hóa với sự khởi sắc của thương mại điện tử. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 365.700 tỷ đồng, chiếm 35% GRDP, tăng 18%. Thu ngân sách 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12,94% so cùng kỳ. Công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công xây dựng mới cũng như cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thành phố, nhất là các công trình giao thông, thoát nước đô thị, giáo dục, y tế. Thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước. Tổ chức thành công hội nghị kêu gọi đầu tư biến rác thải thành điện. Công bố đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc; thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em... góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ti phm hình sđược kéo giảm. Hot đng đối ngoi đt nhiều kết quả tích cực, triển khai chu đáo, hiệu quả, toàn diện, gắn kết đầu tư và mở rộng hội nhập, hợp tác với khu vực và thế giới, đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần 3, Hội nghị Bộ trưởng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt - Lào. Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố vẫn tồn tại một số hạn chế và thách thức. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) và chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, chưa có sự cải thiện tích cực, ảnh hưởng đến đời sng người dân và du khách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình hình khiếu nại đông người vượt cấp vẫn còn. Tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng gia tăng; tình trạng lấn chiếm bờ sông, kênh rạch chưa được kiểm soát triệt để.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đã được Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo, điều hành các nội dung trọng tâm sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung và tích cực triển khai thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, gắn với thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tập trung phát triển một số kết cấu hạ tầng trọng điểm gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai quyết liệt xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,3 - 8,5%.

(2) Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP trên 36%.

(3) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP.

(4) Thu ngân sách đạt 100% dự toán.

(5) Thành lập mới 46.000 doanh nghiệp (gồm chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể).

(6) Giảm 1% hộ nghèo theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

(7) Tạo việc làm mới cho 130.000 lao động.

(8) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 80%.

(9) Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,8%.

(10) Diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2.

(11) Diện tích nhà ở bình quân đầu người 19,1 m2/người.

(12) Đạt 270 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).

(13) Đạt 18 bác sỹ/10.000 dân.

(14) Đạt 42 giường bệnh/10.000 dân, đạt 45,5m2 sàn xây dựng/giường bệnh.

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.

(16) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. Tổng lượng khai thác nước dưới đất giảm 31,2% so với năm 2017.

(17) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

(18) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 95%.

(19) Tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%.

(20) Phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2018 như sau:

+ Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI): vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước

+ Về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI): vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước

+ Về chỉ scải cách hành chính (PAR-index): vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ đối với Nghị quyết của Thành ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; trong đó, cần xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần hoàn thành hàng năm gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

- Tổ chức sơ kết 2,5 năm thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết chuyên đề Hội nghị lần thứ 5 và lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới, giải pháp xây dựng mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp thành phố; đề xuất cơ chế vận hành trong tổ chức hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp thành phố; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa trong cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng của thành phố theo hướng tăng tỷ lệ đất dành cho công nghiệp và dịch vụ, đất cây xanh, đất giao thông. Đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông (vành đai 2, vành đai 3...), trung tâm triển lãm, trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế, giải pháp giảm ngập nước cấp bách, giải pháp khai thác nâng cao năng lực sân bay Tân Sơn Nhất, di dời nhà trên và ven kênh rạch, xây dựng mới, cải tạo chung cư cũ hư hỏng nặng... nhằm chỉnh trang đô thị, giải quyết vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xử lý rác. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, triển khai phân cấp, ủy quyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, tổ chức đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với sự quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính cùng với sự tham gia giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhất là rà soát kỹ việc xây dựng mới, sửa chữa nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); Triển khai các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân

Tập trung củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò hệ thống chính trị ở cơ sở phường, xã, thị trấn và khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, góp phần xử lý kịp thời tại cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại vượt cấp, đông người; phối hợp giải quyết tốt các vụ khiếu kiện đông người, các vụ đình công, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện chu đáo Kế hoạch kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh " và phong trào "Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn", xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động; chủ động thông tin kịp thời tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố; trân trọng lắng nghe, gợi mở, phát huy, nhân rộng sức sáng tạo, sáng kiến của nhân dân qua phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Tăng cường quản lý Nhà nước về thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản; tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản báo chí, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018.

III. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo, điều hành các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát, phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố năm 2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp th sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác ĐBQH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP: CVP, PVP;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các quận, huyện;
- Văn phòng HĐND TP: CVP, PVP;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, P.Tổng hợp (TN).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo15/02/2018
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2017 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội Hồ Chí Minh 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2017 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội Hồ Chí Minh 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo15/02/2018
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2017 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội Hồ Chí Minh 2018

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2017 nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội Hồ Chí Minh 2018

         • 07/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/02/2018

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực