Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 miễn giảm tiền sử dụng đất đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/NQ-HĐND8 bãi bỏ Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 tiền sử dụng đất thuê đất Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 10/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 miễn giảm tiền sử dụng đất


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII – KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3561/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND-VHXH ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Phê chuẩn chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối với đất đô thị

a) Cơ sở xã hội hoá thực hiện dự án tại đô thị thuộc thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An và huyện Dĩ An (các phường, thị trấn):

Nếu lựa chọn hình thức giao đất thì được giảm 50% tiền sử dụng đất; nếu lựa chọn hình thức thuê đất thì được miễn tiền thuê đất 11 năm đầu (mười một năm) đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

b) Cơ sở xã hội hoá thực hiện dự án tại đô thị thuộc huyện Bến Cát và huyện Tân Uyên (các thị trấn):

Nếu lựa chọn hình thức giao đất thì được giảm 75% tiền sử dụng đất; nếu lựa chọn hình thức thuê đất thì được miễn tiền thuê đất 15 năm đầu (mười lăm năm) đầu kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

c) Cơ sở xã hội hoá thực hiện dự án tại đô thị thuộc huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo (các thị trấn):

Các cơ sở thực hiện xã hội hoá được nhà nước giao đất miễn tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất miễn tiền thuê đất trong thời hạn được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

2. Đối với đất ở

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà có nhu cầu chuyển sang thực hiện xã hội hoá thì được Nhà nước giao đất và không thu tiền sử dụng đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất mà hộ gia đình cá nhân không có nhu cầu tiếp tục thực hiện xã hội hoá, xin chuyển mục đích sử dụng đất ở thì được Nhà nước xem xét giao đất ở và được miễn tiền sử dụng đất.

Ðiều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ðiều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
 - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
 - Các Bộ: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính;
 - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
 - Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
 - LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
 - Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
 - Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
 - Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH- HĐND, UBND tỉnh;
 - Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 miễn giảm tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 miễn giảm tiền sử dụng đất
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Vũ Minh Sang
Ngày ban hành 10/12/2010
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/12/2015
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 miễn giảm tiền sử dụng đất

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7 miễn giảm tiền sử dụng đất