Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 Cao Bằng


HI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2012/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 3 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013;

Xét Tờ trình số 3303/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết đnh d toán thu ngân sách Nhà nưc trên địa bàn, chi ngân sách đa phương, phương án phân b ngân sách đa phương năm 2013 tỉnh Cao Bng như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 970.000 triệu đồng

- Thu nội địa: 770.000 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu cân đối: 762.000 triệu đồng

+ Thu từ xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 200.000 triệu đồng

2. Chi ngân sách địa phương: 5.487.345 triệu đồng

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.379.345 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 258.786 triệu đồng

- Chi trả nợ (gốc và lãi) các khoản tiền vay: 115.214 triệu đồng

- Chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp: 3.844.852 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 105.210 triệu đồng

- KP TW hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ do địa phương đảm bảo 88.160 triệu đồng

- Dành 50% tăng thu so với dự toán TW giao NSĐP được hưởng theo phân cấp làm nguồn cải cách tiền lương: 23.500 triệu đồng

- Chi ĐTPT và một số nhiệm vụ chính sách từ nguồn tăng thu 43.500 triệu đồng

- Chi từ ĐTXDCB từ nguồn vốn hỗ trợ có MT, CTMTQG 898.823 triệu đồng

b) Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 8.000 triệu đồng

c) Chi từ nguồn được để lại đơn vị cấp tỉnh 100.000 triệu đồng

3. Chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị là 1.738.771 triệu đồng.

(có ph lc s 6 biu 29 kèm theo)

4. Chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố là 2.668.385 triệu đồng.

(có ph lc s 6 - biu 31 kèm theo).

5. Vquản , s dng điu hành ngân sách.

- Ngun thu tiền s dng đất và tiền thuê đất (trích 30% đ lp qu phát trin đất), theo Nghị định s 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính ph;

- Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết số tăng thu so với dự toán giao, dành 100% bổ sung vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh;

- Chi t snghip kiến thiết th chính giao cho các huyn, thành ph (đthực hiện duy tu, sa cha, no vét cống rãnh các công trình phúc li công cng);

- Kinh phí hot đng ca Đại biu Hi đồng nhân dân tnh tại các huyn, thành ph 8 triu đồng/01 đại biu/năm (giao d tn cho ngân ch cp huyn, th);

- H trợ vt tư và công k thut xây dng làm đưng giao thông nông tn xã, liên tn và m, tính theo đơn v hành cnh xã đnh mc 30 triu đồng/01 xã/năm. Đi vi các xã được hưng dán dùng nguồn kinh phí này đthc hiện đi ng dự án;

- Chi thường xuyên các cơ quan quản lý hành chính (quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể) tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/ tháng 10/ năm 2005 của Chính phủ; Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;

- Về thanh toán công tác phí (phụ cấp lưu trú, tiền nghỉ trọ) thực hiện thanh toán theo mức khoán quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được phê duyệt;

- D toán giao cho các đơn v hành cnh, s nghip và c huyn, thành ph đã tính giảm trừ làm nguồn thc hin cải ch tin lương: tiết kiệm 10% chi thưng xuyên năm 2013 (không kể tin lương và các khon có tính cht lương); s dụng ti thiu 40% s thu được đ lại theo chế đ năm 2013 ca các quan hành cnh, đơn v s nghip có thu, riêng các đơn v s nghiệp thuc ngành y tế s dụng ti thiểu 35% s thu đ li theo chế đ (sau khi tr chi phí thuc, máu, dch truyn, hóa chất, vt tư thay thế, vt tư tiêu hao);

- Trong quá trình điều hành ngân sách nếu có phát sinh chi ngoài dự toán đã phân bổ, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định và báo cáo tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(có các ph lc s 6 biu số: 02, 06, 10, 23 kèm theo).

Điều 2. Hi đồng nhân dân tnh giao cho Ủy ban nhân dân tnh căn cNgh quyết này giao d toán chi tiết cho các đơn v d toán ngân sách Nhà nưc trên đa bàn tỉnh và định k báo cáo kết qu thc hiện vi Hội đng nhân dân tnh theo quy định.

Điều 3. Thưng trc Hi đng nhân dân, các Ban ca Hội đồng nhân dân và đại biu Hi đng nhân dân tnh giám sát thc hin Ngh quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 Cao Bằng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHà Ngọc Chiến
        Ngày ban hành13/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 Cao Bằng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước chi phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 Cao Bằng

         • 13/12/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực