Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND phân loại đô thị Lý Sơn Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LÝ SƠN, HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về đề nghị thông qua Đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V kèm theo Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Đề án và quyết định công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp thứ 18./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2015
Ngày hiệu lực 21/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND phân loại đô thị Lý Sơn Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND phân loại đô thị Lý Sơn Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Lê Viết Chữ
Ngày ban hành 14/12/2015
Ngày hiệu lực 21/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND phân loại đô thị Lý Sơn Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND phân loại đô thị Lý Sơn Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

  • 14/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực