Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND dự toán chi ngân sách Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG ĐIỂM 4.3 VÀO KHOẢN 4, ĐIỀU 2, QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 23/02/2017; Báo cáo thẩm tra số 186/BC-KTNS ngày 13/3/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Điểm 4.3 vào Khoản 4, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh, như sau:

“4.3. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp đảm bảo xã hội; sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch; sự nghiệp Phát thanh truyền hình; sự nghiệp kinh tế và các đơn vị sự nghiệp khác: chi lương và các khoản có tính chất lương đảm bảo tối đa 85%, chi khác tối thiểu 15% dự toán chi thường xuyên theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Nội Vụ; Tài chính; Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2017
Ngày hiệu lực01/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu36/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành15/03/2017
       Ngày hiệu lực01/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND bổ sung Quy định kèm theo Nghị quyết 13/2016/NQ HĐND Sơn La