Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai;

Xét Tờ trình s 5315/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích phát sinh trong năm 2019 thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn 12 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 18,08 ha và 08 dự án chuyển mục đích 11,11 ha trong đó: đất trồng lúa 1,26 ha, đất rừng phòng hộ 9,85 ha đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 10, khoá VII của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chấp thuận chủ trương thu hồi đất năm 2020 của 90 dự án với diện tích 243,71 ha và 24 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác với diện tích 41,51 ha. Riêng 03 dự án Khu dân cư đường Cồn Cỏ (giai đoạn 3), thành phố Đông Hà; Khu nhà ở kết hợp nhà ở xã hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà; Khu đô thị Bắc sông Hiếu (giai đoạn 2), Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

(Kèm theo phụ lục danh mục các dự án)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Rà soát lại các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã quá thời hạn 3 năm nhưng chưa thu hồi, giao đất triển khai dự án đưa ra khỏi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất đảm bảo phù hợp tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

2. Giữa 2 kỳ họp, nếu phát sinh dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo bổ sung thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn ti kỳ hp gần nhất

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát nghquyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện KSND, TAND t
nh;
- VP: TU, HĐND, UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

PHÊ CHUẨN DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2019
(Kèm theo Ngh quyết s: 36/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Đa điểm

Văn bản chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh

I

Huyện Vĩnh Linh

 

3.15

 

 

1

Dự án xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vĩnh Linh

Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Quảng Tr

3.15

Xã Vĩnh Chấp

Văn bản số: 250/HĐND-KTNS ngày 19/8/2019 của TTHĐND tỉnh

II

Huyện Cam Lộ

 

1.64

 

 

1

Trạm biến áp và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban quản lý dự án các công trình đin Miền Trung

1.64

Xã Cam Nghĩa, Cam Chính

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tnh

III

Huyện Triệu Phong

 

12.06

 

 

1

Dự án xây mới đường trục chính từ khu bến cảng Cửa Việt bờ nam kết nối Quốc l 49 c

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

3.50

Xã Triệu An

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tnh

2

Dự án nâng cấp tuyến đường nối từ đường trung tâm đến ĐH 41

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

4.50

Xã Triệu Trạch

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tnh

3

Trạm biến áp và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban quản lý dự án các công trình đin Miền Trung

2.82

Triệu Ái

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tnh

4

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn Linh An, xã Triệu Trạch

UBND huyện Triệu Phong

0.44

Triệu Trạch

Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tỉnh

5

Dự án xây dựng khu dân cư thị trấn Ái Tử

UBND huyện Triệu Phong

0.33

TT Ái Tử

Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tỉnh

6

Dự án xây dng khu dân cư xã Triệu Độ

UBND huyện Triệu Phong

0.44

Triệu Độ

Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tỉnh

7

Dự án xây dựng khu dân cư xã Triệu Giang

UBND huyện Triệu Phong

0.03

Triệu Giang

Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tỉnh

IV

Huyện Hải Lăng

 

0.92

 

 

1

Trạm biến áp 110 kV Mỹ Thủy và đấu nối

Ban quản lý dự án lưới điện Miền trung

0.88

Các xã: Hải Thọ, Hải Trường, Hải Tân, Hải

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh

2

Trường mầm non Hải Hòa

UBND xã Hải Hòa

0.04

Hải Hòa

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh

V

UBND huyện Đakrông

 

0.31

 

 

1

Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng TT Krôngklang

UBND huyện

0.31

TT Krongklang

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh

 

Tng cộng

 

18.08

 

 

 

PHỤ LỤC II

PHÊ CHUẨN DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH BỔ SUNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số: 36/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nh
ân dân tnh)

TT

Tên dự án

Ch đầu tư

Tổng diện tích

Trong đó

Địa điểm

Văn bn chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh

Đất lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đc dụng

I

Huyện Triệu Phong

 

3.04

0.99

2.05

 

 

 

1

Dự án xây mới đường trục chính từ khu bến cảng Cửa Việt bờ nam kết nối Quốc lộ 49 c

Ban quản lý Khu kinh tế tnh

1.18

0.53

0.65

 

Xã Triệu An

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh

2

Dự án nâng cấp tuyến đường ni từ đường trung tâm đến ĐH 41

Ban qun lý Khu kinh tế tnh

1.40

 

1.40

 

Xã Triệu Trạch

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh

3

Dự án showroom toyota Quảng Trị

Công ty TNHH MTV Toyota PSG Quảng Trị

0.46

0.46

 

 

 

Văn bản số: 304/HĐND-KTNS ngày 11/10/2019 của TTHĐND tỉnh

II

Huyện Hải Lăng

 

7.21

0.24

6.97

 

 

 

1

Trạm biến áp 110 kV Mỹ Thủy và đấu nối

Ban quản lý dự án lưới điện Miền trung

0.24

0.24

 

 

Các xã: Hải Thọ, Hải Trường, Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thành, Hải Dương, Hải Quế

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh

2

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch và đường vào nhà máy

Công ty CP cấp nước Đông Nam Quảng Trị

0.26

 

0.26

 

Xã Hải Quế

Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tỉnh

3

Dự án nhà máy sn xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy

Công ty liên doanh quốc tế cảng Mỹ Thủy

6.71

 

6.71

 

Xã Hải Quế, xã Hải An

Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tỉnh

III

Huyện Đakrông

 

0.03

0.03

 

 

 

 

1

Thuỷ điện La Tó

Công ty Cổ phần Thành An

0.03

0.03

 

 

 

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh

IV

Huyện Cam Lộ

 

0.83

0.00

0.83

 

 

 

1

Trạm biến áp và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bo

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung

0.83

 

0.83

 

Xã Cam Chính, xã Cam Nghĩa

Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tnh

 

Tổng cộng

 

11.11

1.26

9.85

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 36/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Vị trí, địa điểm

Căn cứ pháp lý

I

Thành phố Đông Hà

 

92.20

 

 

1

XD CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 4)

Ban QLDA ĐTXD

2.00

Phường 2

Quyết định số: 2205/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP

2

Xây dựng CSHT khu Tái định cư Phường 3

Ban QLDA ĐTXD

2.20

Phường 3

Quyết định số: 2204/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBNDTP

3

Xây dựng CSHT khu đất lẻ Khu ph5, phường Đông Thanh

Trung tâm PTQĐ thành phố

1.60

Phường Đông Thanh

Quyết định số: 2206/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP

4

Khu đô thị bắc sông Hiếu giai đoạn 2

Trung tâm PTQĐ tnh

7.86

Phường Đông Giang

Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2

32.29

Phường Đông Thanh

5

Khu dân cư đường Cồn Cỏ (giai đoạn 3), thành phố Đông Hà

SXây dựng

0.31

Phường 2

Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh

6

Khu nhà ở kết hợp nhà ở xã hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà

Sở Xây dựng

16.90

Phường Đông Lương

Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh

7

Khu đô thị bắc sông Hiếu (giai đoạn 2)

Sở Xây dựng

9.80

Phường Đông Thanh

Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh

8

Xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu

Ban QLDA ĐTXD

0.50

Phường Đông Giang

Quyết định s: 1651/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh

9

Kiệt 182 Lý Thường Kiệt

Ban QLDA ĐTXD

0.15

Phường 5

Quyết định 2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thành phố

10

Nâng cấp đường Trần Hoàn

Ban QLDA ĐTXD

1.86

Phường Đông Giang

Quyết định 2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thành phố

11

Đường Trường Chinh (đoạn từ Lê Lợi đến Hùng Vương)

TTPTQĐ thành phố

0.9

Phường Đông Lễ

Quyết định 2335/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND thành phố

12

Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía tây thành phố Đông Hà (đoạn từ kiệt 42 Lương Ngọc Quyến đến Kiệt 317 QL 9)

TTPTQĐ thành phố

0.03

Phường 3

Quyết định 3389/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh

13

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và di dời các cơ ssản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố

TTPTCN-Khuyến công và dịch vụ công ích

3,80

Phường 4

Quyết định 2208/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND thành phố

14

Kè chống sạt lkhẩn cấp bờ sông Thạch Hãn

UBND TP Đông Hà

4,00

Phường 2

Quyết định số: 2698/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND TP

4,00

Phường Đông Lương

4,00

Phường Đông Lễ

11

Thị xã Quảng Trị

 

2,68

 

 

1

Đấu giá trụ sPhòng quản lý đô thị

UBND thị xã

0,07

Phường 2

Văn bản số: 870/UBND-TM ngày 10/03/2017 của UBND tỉnh

2

Cơ shạ tầng khu đô thị mới Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)

UBND thị xã

1,60

Phường 2

Quyết định số: 1256/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND thị xã

3

Trường mầm non Hoa Hồng - Thôn Tích Tường

UBND thị xã

0,16

Xã Hải Lệ

Quyết định số: 1473/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh

4

Khu đô thị Bắc Thành C

UBND thị xã

0,85

Phường An Đôn

Quyết định số: 2816/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tnh

III

Huyện Vĩnh Linh

 

1,05

 

 

1

KDC Vĩnh Bắc (giáp trường lái)

UBND TT Hồ Xá

0,30

Hồ Xá

Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện

2

KDC Nam Hòa Lý

UBND TT Cửa Tùng

0,50

Cửa Tùng

Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện

3

QH KDC thôn Tân Ninh

UBND xã Vĩnh Hiền

0,15

Vĩnh Hiền

Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện

4

KDC thôn Nam Cường, xã Vĩnh Nam

UBND xã Vĩnh Nam

0,10

Vĩnh Nam

Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện

IV

Huyện Gio Linh

 

56,17

 

 

1

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tnh Quảng Trị

Ban Quản lý lưới điện Miền Trung

0,08

Gio Quang

Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29/8/2018 của Bộ Công Thương

2

Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu Dự án Quảng Trị

Ban QL Dự án ĐTXD các công trình DD&CN

56,00

TT Cửa Việt, Gio Hải, Trung Giang

Quyết định 1981/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh

3

Cải tạo trục DCL 474-1 Hà Thanh (473 Quán Ngang) liên lạc 473E (TP Đông Hà)

Công ty Điện lực Quảng Trị

0,09

Các xã Gio An, Gio Sơn, Linh Hi

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Công ty

V

Huyện Cam Lộ

 

39,80

 

 

1

Xây dựng cơ shạ tầng khu dân cư thôn Phổ Lại, xã Cam An

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ

4,00

Xã Cam An

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

2

Đấu giá QSD đất (điểm lcác xã, thị trấn)

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ

2,50

Các xã, thị trấn

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

3

Đấu giá đt xã Cam Thanh (đầu cầu Sông Hiếu)

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ

3,00

Xã Cam Thanh

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

4

Đu giá đất ở (khu dân cư nối Đường Dương Văn An - Lê Lợi)

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ

2,20

TT Cam Lộ

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

5

San nền, phân lô khu dân cư Khu phố 4, TT Cam Lộ (khu vực sau Trụ sBHXH huyện)

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ

2,20

TT Cam Lộ

Văn bn số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

6

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Tây hồ Bàu Ra

UBND huyện Cam Lộ

0,70

TT Cam Lộ

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

7

Xây dựng CSHT khu dân cư và Hồ sinh Thái Khu phố 3, TT Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

1,00

TT Cam Lộ

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

8

XD cơ sở hạ tầng, phân lô khu dân cư phía tây đường vào thôn Phan Xá

UBND huyện Cam Lộ

3,00

TT Cam Lộ

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

9

Mrộng và san nền đường Hàm nghi đấu giá đất (TT Cam Lộ )

Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ

2,00

TT Cam Lộ

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

10

Sửa chữa nền dường, mặt đường khu phố Nghĩa Hy - Nam Hùng

SGTVT Quảng Trị

6,00

TT Cam Lộ

Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh

11

Sửa chữa mặt dường Nguyễn Huệ - Lê Lợi

Sở GTVT Quảng Trị

0,35

TT Cam Lộ

Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh

12

Đường giao thông từ Lê Quý Đôn nối Hai Bà Trưng (khu phố 1)

UBND TT Cam Lộ

0,30

TT Cam Lộ

Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện

13

Quy hoạch khu dân khu phố 3

UBND TT Cam Lộ

0,90

TT Cam Lộ

Nghị quyết HĐND thị trấn

14

Nạo vét hồ chứa nước Bàu Ao, Bàu Miệu

UBND xã Cam Thanh

6,0

Xã Cam Thanh

Nghị quyết của HĐND xã

15

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư

UBND xã

5,23

Xã Cam Thanh

Nghị quyết của HĐND xã

16

QH khu dân cư tập trung thôn Mai Lộc 1

UBND xã Cam Chính

0,80

Xã Cam Chính

Nghị quyết của HĐND xã

17

QH khu dân cư tập trung thôn Lộc An

UBND xã Cam Chính

0,50

Xã Cam Chính

Nghị quyết của HĐND xã

18

QH khu dân cư tập trung thôn Sơn Nam

UBND xã Cam Chính

0,50

Xã Cam Chính

Nghị quyết của HĐND xã

19

QH khu dân cư tập trung thôn Trung Chi

UBND xã Cam Chính

0,50

Xã Cam Chính

Nghị quyết của HĐND xã

20

QH đất giao thông

UBND xã Cam Chính

0,60

Xã Cam Chính

Vốn xã hội hóa

21

Công trình: Khu dân cư phía Tây đường 9D, xã Cam Hiếu

Hạng mục: San nền, phân lô khu dân cư (giai đoạn 2)

UBND xã Cam Hiếu

1,30

Xã Cam Hiếu

QĐ 2416a/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện

22

Xây dựng khu dân cư thôn Định Xá

UBND xã Cam Hiếu

2,10

Xã Cam Hiếu

Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện

23

Đường Hoàng Diệu

SKế hoạch và Đầu tư

0,10

Xã Cam Hiếu

QĐ số: 1217/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 ca UBND tnh

24

Cải tạo trục DCL 474-1 Hà Thanh (473 Quán Ngang) liên lạc 473E (TP Đông Hà)

Công ty Điện lực Qung Trị

0,02

Xã Cam Tuyền

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Công ty

VI

Huyện Triệu Phong

 

2,56

 

 

1

Trường mầm non xã Triệu Tài

UBND huyện Triệu Phong

0,06

Xã Triệu Tài

Quyết định số: 1002/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh

2

Nhà sinh hoạt cộng đồng

Cộng đồng dân cư thôn hữu niên B

0,09

Xã Triệu Hòa

Vốn xã hội hóa

3

Mrộng Niệm phật đường Hà My

Niệm phật đường

0,5

Xã Triệu Hòa

Vốn nhân dân đóng góp

4

Mrộng niệm phật đường đâu kênh

Niệm phật đường

0,07

Xã Triệu Long

Vốn nhân dân đóng góp

5

Nhà văn hoá thôn Đùng

UBND xã

0,30

Xã Triệu Long

Vốn xã hội hóa

6

Quy hoạch hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ

1,48

Xã Triệu Độ

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND huyện

7

Mở rộng Niệm Phật đường Thượng Trạch

Niệm phật đường

0,06

Xã Triệu Sơn

Văn bản số 4763/UBND-TN ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh

VII

Huyện Hải Lăng

 

21,77

 

 

1

Sân thể thao thôn Thi ông

UBND xã Hải Vĩnh

0,19

Xã Hi Vĩnh

Nghị quyết HĐND xã

2

Khu thể dục thể thao xã Hải Vĩnh

UBND xã Hải Vĩnh

0,29

Xã Hải Vĩnh

Nghị quyết HĐND xã

3

Sân thể thao thôn Thuận Nhơn

UBND xã Hải Vĩnh

0,20

Xã Hải Vĩnh

Nghị quyết HĐND xã

4

Khu dân cư xóm Phú Tân (giai đoạn 2)

UBND xã Hải Vĩnh

1,60

Xã Hải Vĩnh

Nghị quyết HĐND xã

5

Trường mầm non xã Hải Vĩnh

UBND xã Hải Vĩnh

0,15

Xã Hải Vĩnh

Nghị quyết HĐND xã

6

Xây dựng các điểm dân cư nông thôn

UBND xã Hải Thượng

4,05

Xã Hải Thượng

Nghị quyết HĐND xã

7

Khu dân cư nông thôn xã Hải Trường

UBND xã Hải Trường

8,52

Xã Hải Trường

Nghị quyết HĐND xã

8

Xây dựng cơ sở hạ tầng: Đường giao thôn CCN (RD5)

Trung tâm phát triển cụm CN&KC Hải Lăng

1,00

Cụm công nghiệp Hi Chánh

Văn bn số: 434/UBND-KT ngày 29/5/2019

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng: Đường giao thôn CCN (RD3)

Trung tâm phát trin cụm CN&KC Hải Lăng

1,20

Cụm công nghiệp Hải Thượng

Văn bản số: 343/UBND-KT ngày 29/5/2020

10

Mrộng Niệm phật đường Quy Thiện

Niệm phật đường

0,07

Xã Hải Quy

Vốn nhân dân đóng góp

11

Điểm dân cư xã Hải Thượng

UBND xã

4,50

Xã Hải Thượng

Nghị quyết HĐND xã

VIII

Huyện Đakrông

 

3,15

 

 

1

Đường nội thôn Kreng

UBND xã Hướng Hiệp

0,10

Xã Hướng Hiệp

Quyết định số: 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tnh

2

Điểm mua bán tập trung thôn Khe Van

UBND xã Hướng Hiệp

0,24

Xã Hướng Hiệp

Quyết định số: 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh

3

Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo, đoạn tuyến qua huyện Đakrông

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung

2,81

Xã Đakrông, Mò Ó

Quyết định số: 46/QĐ-EVNPT ngày 09/01/2019 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

IX

Huyện Hướng Hóa

 

24,33

 

 

1

Nâng cấp đường Văn Cao

UBND thị trấn Khe Sanh

0,11

Thị trấn Khe sanh

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND huyện

2

Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Thọ

0,06

3

Nâng cấp đường Lê Thánh Tông

0,12

4

Đường GT thôn Tân Sơn, xã Tân Lập đi xã Tân Liên

UBND xã Tân Lập

0,21

Xã Tân Lập

Quyết định 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh

5

Đường GT thôn Tân Trung, xã Tân Lập đi xã Hướng Lộc

0,25

6

Đường GT thôn Lìa, xã A Túc

UBND xã A Túc

0,40

Xã A Túc

Quyết định 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tnh

7

Hàng rào, các hạng mục phụ trợ Trường MN A Túc

0,04

8

Đường GT thôn Húc đi Pa Lu (giai đoạn 2)

0,43

9

Đường GT thôn Ra đi Kỳ Nơi

0,45

10

Khu du lịch cộng đồng thôn Chênh Vênh

Phòng Văn hóa và Thông tin

10,00

Xã Hướng Phùng

Kế hoạch số: 370/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện

11

Đường liên thôn Măng Sông đi thôn Ba Tầng (giai đoạn 7 và 8)

UBND xã Ba Tầng

0,58

Xã Ba Tầng

Quyết định số: 492/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh

12

Đường từ Km 34, Tnh lộ 586 đi khu sản xuất (giai đoạn 2)

0,28

13

Đường liên thôn Măng Sông đi thôn Ba Lòng

0,15

14

Khu chợ Chuối Tân Long

UBND xã Tân Long

2,00

Xã Tân Long

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 của HĐND huyện

15

Xây dựng khu dân cư

1,50

Xã Tân Long

Nghị quyết của HĐND xã

16

Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Chai- Xa Đưng

UBND xã Hướng Việt

0,55

UBND xã Hướng Việt

Quyết định 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh

17

Đường vào khu sản xuất thôn Tà Rùng

0,55

18

Nâng cấp hệ thống thủy lợi thôn Trăng

1,50

19

Xây dựng khu dân cư

UBND thị trấn Khe Sanh

0,12

UBND thị trấn

Nghị quyết của HĐND xã

20

Trạm biến áp và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung

5,03

Xã Tân Hợp

QĐ s: 46/QĐ-EVNNPT ngày 09/01/2019 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

 

Tổng cộng

 

243,71

 

 

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Diệnch (ha)

Trong đó

Vị trí, đa điểm

Căn c pháp lý

Đất trồng lúa

Đt rừng phòng hộ

Đt rừng đặc dụng

I

Thành phố Đông Hà

 

10,91

10,91

 

 

 

 

1

XD CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 4)

Ban QLDA ĐTXD

0,80

0,80

 

 

Phường 2

Quyết định số: 2205/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP

2

Xây dựng CSHT khu Tái định cư Phường 3

Ban QLDA ĐTXD

1,70

1,70

 

 

Phường 3

Quyết định số: 2204/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP

3

Xây dựng CSHT khu đất lKhu phố 5, phường Đông Thanh

Trung tâm PTQĐ thành phố

1,00

1,00

 

 

Phường Đông Thanh

Quyết định s: 2206/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP

4

Khu dân cư đường Cồn Cỏ (giai đoạn 3), thành phố Đông Hà

Sở xây dựng

0,31

0,31

 

 

Phường 2

Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND TP

5

Khu nhà kết hp nhà ở xã hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà

Sở Xây dựng

0,30

0,30

 

 

Phường Đông Lương

Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh

6

Khu đô thị bắc sông Hiếu (giai đoạn 2)

Sở Xây dựng

6,80

6,80

 

 

 

Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh

II

Thị xã Qung Trị

 

1,80

1,80

 

 

 

 

1

Cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)

UBND thị xã

1,60

1,60

 

 

Phường 2

Quyết định số: 2816/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tnh

2

Kho vật chng công an thị xã Quảng Trị

Công an tnh

0,20

0,20

 

 

Xã Hải Lệ

Quyết định số: 135/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Tổng cục HCKT-BCA

III

Huyện Gio Linh

 

17,01

0,01

17,00

 

 

 

1

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện l, th xã, thành phthuộc tnh Quảng Tr

Ban Qun lý lưới điện Miền Trung

0,01

0,01

 

 

Gio Quang

Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29/8/2018 ca Bộ Công Thương

2

Phát triển CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưng toàn diện tiu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu Dự án Quảng Tr

Ban QL Dự án ĐTXD các công trình DD&CN

17,00

 

17,00

 

TT Cửa Việt, Gio Hi, Trung Giang

Quyết định 1981/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh

IV

Huyện Cam Lộ

 

4,58

4,58

 

 

 

 

1

Sửa chữa nền đường, mặt đường khu phố Nghĩa Hy - Nam Hùng

SGTVT Quảng Trị

0,10

0,10

 

 

TT Cam Lộ

Quyết đnh số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh

2

Sửa chữa mặt đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi

Sở GTVT Quảng Trị

0,30

0,30

 

 

TT Cam Lộ

Quyết định s541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh

3

Quy hoạch khu dân khu phố 3

UBND TT Cam Lộ

0.70

0.70

 

 

 

Nghị quyết của HĐND xã

4

Đường giao thông từ Lê Quý Đôn nối Hai Bà Trưng (khu ph 1)

UBND TT Cam Lộ

0.10

0.10

 

 

TT Cam Lộ

Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện

5

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư

UBND xã

3.38

3.38

 

 

Xã Cam Thanh

Nghị quyết của HĐND xã

V

Huyện Triệu Phong

 

1.35

1.35

 

 

 

 

1

Nhà sinh hoạt cộng đồng

Cộng đồng dân cư thôn hữu niên B

0.09

0.09

 

 

Xã Triệu Hoà

Vốn xã hội hoá

2

Mrộng Niệm phật đường Đâu Kênh

Niệm phật đường

0.07

0.07

 

 

Xã Triệu Long

Vốn xã hội hoá

3

Quy hoạch hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn

Ban QLDA&ĐTPT Quỹ đất

1.04

1.04

 

 

Xã Triệu Độ

Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND huyện

4

Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe ô tô Quảng Trị

Công ty TNHH Tâm Thơ

0.09

0.09

 

 

Xã Triệu Giang

Văn bản số: 1734/UBND-TN ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh

5

Mở rộng Niệm Phật đường Thượng Trạch

Niệm phật đường

0.06

0.06

 

 

Xã Triệu Sơn

Văn bản số 4763/UBND-TN ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh

VI

Huyện Hải Lăng

 

1.41

1.41

 

 

 

 

1

Khu dân cư xóm Phú Tân (giai đoạn 2)

UBND xã Hải Vĩnh

1.17

1.17

 

 

Hải Vĩnh

Nghị quyết của HĐND xã

2

Điểm dân cư xã Hải Thượng

UBND xã Hải Thượng

0.24

0.24

 

 

Hải Thượng

Nghị quyết HĐND xã

VII

Huyện Đakrông

 

0.79

 

0.79

 

 

 

1

Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo, đoạn tuyến qua huyện Đakrông

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung

0.79

 

0.79

 

Đakrông, xã Mò Ó

QĐ s46/QĐ-EVNNPT ngày 09/01/2019 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

VIII

Huyện Đảo Cồn C

 

3.66

 

3.66

 

 

 

1

Thao trường huấn luyện chiến thuật

Bộ Chhuy Quân sự tnh

3.66

 

3.66

 

Huyện đảo Cồn C

QĐ số: 528/QĐ-BTL ngày 18/4/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4

 

Tng cộng

 

41.51

20.06

21.45

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Quảng Trị

           • 06/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực