Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2014 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công tác thi hành án năm 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2014 phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm 2015 Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án dân sự năm 2014; Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo số 1774/BC-VKS ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo số 86/BC-TA ngày 03 tháng 11 năm 2014 về công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2014, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công tác thi hành án năm 2014

Năm 2014, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, một số chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không để diễn biến phức tạp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm còn hạn chế; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng gây bức xúc trong dư luận.

Điều 2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2015

Năm 2015, dự báo tình hình kinh tế - xã hội thuận lợi hơn năm 2014, song vẫn còn các yếu tố tiêu cực tác động đến sự gia tăng của tội phạm. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống của nhân dân địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đề ra, đồng thời, yêu cầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm; tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015.

Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, ma túy, tội phạm về trật tự an toàn xã hội, tội phạm trong lĩnh vực lâm sản, khoáng sản.

Cơ quan điều tra nâng cao chất lượng công tác điều tra; tăng cường các biện pháp chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; đẩy nhanh tiến độ điều tra các loại án. Trong đó, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 95%, tỷ lệ tin báo quá hạn dưới 15%; điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 85%, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% tổng số án khởi tố; giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp bắt giữ, khởi tố hình sự sau đó xử lý hành chính.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình, xã hội; giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Về công tác kiểm sát

Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử; ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự có bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố; đảm bảo truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng giảm tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung dưới 5%.

3. Về công tác xét xử

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, phấn đấu tỷ lệ giải quyết các loại án đạt 96% trở lên, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; 100% bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong hạn luật định.

4. Về công tác Thi hành án

a) Thi hành án hình sự

Đảm bảo 100% các bản án hình sự có hiệu lực được đưa ra thi hành; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phải đúng quy định của pháp luật.

b) Thi hành án dân sự

Cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thi hành án, phân loại chính xác số việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Kiên quyết áp dụng biện pháp kê biên và cưỡng chế đối với các việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự nguyện thi hành. Thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật công tác xét miễn, giảm thi hành án; thi hành dứt điểm những vụ án có điều kiện thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án Dân sự tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hôi;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- TAND, VKSND tối cao, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện (thị) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã;
- LĐVP;
- P. Công tác ĐBQH, HĐND, TT-DN;
- Lưu VT, HS.

CHỦ TỊCH
Hà Văn Khoát

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2014
Ngày hiệu lực10/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2014 phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm 2015 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2014 phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm 2015 Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Văn Khoát
        Ngày ban hành19/12/2014
        Ngày hiệu lực10/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2014 phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm 2015 Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2014 phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm 2015 Bắc Kạn

            • 19/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực