Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chc cnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét các Tờ trình số 11764/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018, 12197/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018, Công văn số 12293/UBND-XDNĐ ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì li ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tổng số: 126 dự án với tổng diện tích là 120,59369 ha. Trong đó:

- Dự án sử dụng vốn ngân sách: 118 dự án với tổng diện tích: 110,04369 ha.

- Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: 08 dự án với tổng diện tích: 10,55 ha.

(Đính kèm danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính ph;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.Tnh ủy, các ban Đảng;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CN THU HỒI ĐẤT ĐPHÁT TRIỂN KINH T - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm thực hiện (xã, phường)

A. CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VN NGÂN SÁCH

110,04369

 

I

Thành phố Nha Trang

 

1

Xây dựng tuyến đường giao thông vào dự án tái hiện di tích lịch sử căn cứ Cách mạng Đồng Bò.

1,48

Xã Phước Đồng

2

Hệ thống đường giao thông xung quanh dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus

0,63

Phường Vĩnh Phước

3

Mở mới đưng Quốc lộ 1 đi cầu Bến Miễu - đoạn QL 1 đến Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động E23

2,20

Các xã: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương

4

Đường D25 kết nối giao thông đường Võ Nguyên Giáp với đường 23 tháng 10

3,30

Xã Vĩnh Trung

5

Đường D30 kết nối giao thông đường Võ Nguyên Giáp với đường 23 tháng 10

1,85

Các xã: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung

6

Kè chống sạt lở Lương Hòa (giai đoạn 2 từ cầu Cửu Hàm đến Phạm Văn Đồng)

1,60

Xã Vĩnh Lương

7

Kè chống sạt lở Núi Sạn

0,30

Xã Vĩnh Phước

II

Thành phố Cam Ranh

 

8

Trung tâm y tế Cam Ranh

0,50

Phường Cam Phú

9

Trường Mầm non Cam Nghĩa

0,28

Phường Cam Nghĩa

10

Đường Nghĩa Phú (N1 - đoạn từ QL1A đến đường D1)

0,88

Phường Cam Nghĩa

11

Đường bên hông Nhà thờ (từ đường QL1A đến giáp biển)

2,50

Phường Cam Phúc Bắc

12

Đường TDP Phúc Hải - Đường dọc nhà máy đóng tàu (từ nhà bà Nguyễn Thị Xuân đến nhà ông Trần Hàn),

5,70

Phường Cam Phúc Nam, Cam Phú

13

Đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân đến đường Tố Hữu)

0,10

Phường Cam Lộc

14

Đường dân cư số 39, thôn Suối Môn

0,04

Xã Cam Phước Đông

15

Đường ông Khương - thôn Hòa Bình

0,05

Xã Cam Phước Đông

16

Đường ngõ xóm Nước Ngọt xã Cam Lập (đoạn từ nhà ông Huỳnh Văn Phi đến nhà ông Lê Văn Mới)

0,04

Xã Cam Lập

17

Kè chống sạt lở Sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3, phường Ba Ngòi thành phố Cam Ranh (bổ sung diện tích)

4,10

Phường Ba Ngòi

18

Đường Trần Nhật Duật (đoạn từ Hùng Vương đến biển) (bổ sung diện tích)

0,228

Phường Cam Phúc Nam

19

Khu tái định cư đường Phạm Văn Đồng

15,92

Phường Cam Phú

20

Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa

1,70

Phường Cam Nghĩa

III

Thị xã Ninh Hòa

 

21

Trạm kiểm lâm Ninh Xuân

0,23

Xã Ninh Tây

22

Đường Võ Văn Ký

0,08

Phường Ninh Hiệp

23

Đường liên xã Bình - Quang - Hưng (đoạn từ ngã 3 Phong Ấp đến cầu Sấu Ninh Quang)

0,60

Các xã: Ninh Bình, Ninh Quang

24

Mở rộng đường Minh Mạng (Km0-km0+430)

0,10

Phường Ninh Hiệp

25

Mở rộng các tuyến Đường C1, B7, B6 và H2

0,19

Xã Ninh Thọ

26

Mở rộng tuyến đường TĐ16

1,35

Xã Ninh Sim

27

Đường Sông Cạn (đoạn nối dài đến giáp đường 2-4)

1,20

Phường Ninh Hiệp

IV

Huyện Diên Khánh

 

28

Trường THCS Diên Đồng

1,27

Xã Diên Đồng

29

Hệ thống quan trc nước thải tự động cụm công nghiệp Diên Phú

0,08

Xã Diên Phú

30

Đường vào khu sản xuất nông nghiệp ruộng Gò

0,20

Xã Diên Hòa

31

Đường từ nhà ông Nguyễn Bàng đến nhà bà Tống Thị Nhành

0,20

Xã Diên Hòa

32

Nâng cấp mở rộng Hương lộ 39- ĐT.653C (giai đoạn 2)

18,25

Các xã: Diên Hòa, Diên Lộc, Suối Tiên

33

Đường tổ 3

0,15

Xã Diên Lạc

34

Đường tổ 14

0,39

Xã Diên Lạc

35

Tuyến đường tổ 17 - 18

0,39

Xã Diên Lạc

36

Đường Hương lộ 39B - ông Tâm - ông Mân

0,80

Xã Diên Phước

37

Đường từ QL1A đến cầu Hội Xương

0,07

Xã Suối Hiệp

38

Đường từ nhà bà Lan đến nghĩa trang Ba Làng Suối Thạnh

0,10

Xã Suối Hiệp

39

Đường từ khu tái định cư đến khu sản xuất của đồng bào dân tộc thôn Lỗ Gia

0,10

Xã Suối Tiên

40

Cầu Xuân Phú

0,35

Xã Suối Tiên

41

Đường Trần Bình Trọng

0,73

Thị trấn Diên Khánh

42

Đường Trần Quang Khải

0,55

Thị trấn Diên Khánh

43

Dự án sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu KT1, KT2 (thuộc hệ thống kênh tiêu liên xã Diên Hòa- Diên Bình- Diên Lạc)

1,20

Các xã: Diên Hòa, Diên Bình, Diên Lạc

44

Hệ thng cấp nước Diên Xuân- Diên Lâm

0,10

Các xã: Diên Xuân, Diên Lâm

45

Kênh mương sạt lở xã Suối Hiệp

0,15

Xã Suối Hiệp

46

Kè mái chống sạt lở Sui Dầu, đoạn qua thôn Vĩnh Cát

1,15

Xã Suối Hiệp

47

mái chống sạt lở Suối Dầu, đoạn qua thôn Hội Xương

1,33

Xã Suối Hiệp

48

Xây dựng bãi chôn lấp rác thải Diên Lộc

3,73

Xã Diên Lộc

49

Mở rộng Nghĩa trang xã Diên Hòa

1,00

Xã Diên Hòa

V

Huyện Cam Lâm

 

50

Dự án Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 39 (giai đoạn 2)

0,02

Xã Suối Cát

VI

Huyện Vạn Ninh

 

51

Đường từ Hòn Chùa đến nghĩa trang thôn Ninh Tân

0,24

Xã Vạn Thạnh

52

Mở rộng đường tổ 1 Xuân Ninh (từ nhà ô Nguyễn Sáu đến ngã ba Xuân Sơn)

0,12

Xã Xuân Sơn

53

Kè và đường từ Đường sắt đến cầu huyện

0,84

Thị trấn Vạn Giã

54

Đường từ nhà ông Trần Bi đến dự án mở rộng đường Bắc - Nam xã Đại Lãnh

0,03

Xã Đại Lãnh

55

Nhà trưng bày sản phẩm Trầm Hương

0,25

Xã Vạn Thắng

VII

Huyện Khánh Vĩnh

 

56

Trường mẫu giáo Hoa Phượng

0,15

Xã Khánh Hiệp

57

Trường mẫu giáo Sen Hồng (điểm chính)

0,25

Xã Khánh Đông

58

Đường số 3 từ nhà ông Hà Ma đến cầu treo

0,05

Xã Giang Ly

59

Đường từ ruộng ông Bế Ích Tôn đến rẫy ông Cao Là Nhanh thôn Bến Lễ (dài 854m)

0,33

Xã Khánh Bình

60

Đường sản xuất từ nhà ông Cao Văn Danh đến rẫy ông Cao Văn Nguyên (dài 1,568m)

0,89

Xã Khánh Bình

61

Đường từ Tỉnh lộ 8 đi vào nghĩa địa thôn Bến Lễ

0,41

Xã Khánh Bình

62

Đường từ rẫy ông Bo Bo Chia đến rẫy bà Cao Thị Mến

0,37

Xã Khánh Bình

63

Đường vào Khu SX lò Chì cũ (giai đoạn 2) dài 250m

0,38

Xã Khánh Bình

64

Đường vào Khu SX Suối Nấm (giai đoạn 2)

0,24

Xã Khánh Bình

65

Xây dựng Tràn từ đất ông Cao Chít đến đất bà Nguyễn Thị Bích Phương

0,01

Xã Khánh Đông

66

Tuyến số 43 (Nối tuyến số 14 đến Suối Khao)

0,08

Xã Khánh Đông

67

Cụm 2 nối tiếp Tuyến đường nhà, Ông Xuân đến cầu treo thôn Ba Cẳng (có cống tràn)

0,20

Xã Khánh Hiệp

68

Ni tiếp Tuyến đường H11 Từ điểm giữa T6 (đất bà H Liêu) đến điểm giữa H8 (đất Y Dọng)-(H 11) Cống tràn

0,16

Xã Khánh Hiệp

69

Tuyến B2 Tuyến đường từ nhà ông Trần Trọng Tài đến đất ông Cao Văn Huy thôn Ba Cẳng (B2)

0,11

Xã Khánh Hiệp

70

Đường nội đồng tuyến số 3 (thôn A Xay) (từ nhà ông Lâm Xuân Nông vào chân núi Hòn Dù)

0,66

Xã Khánh Nam

71

Đường nội đồng tuyến số 5 (giai đoạn 3)

0,10

Xã Khánh Nam

72

Đường dân sinh thôn Tà Mơ từ ngầm 9 đến ngầm 10

0,53

Xã Khánh Thành

73

Tuyến đường từ nhà ông Hà Bón đến nhà ông Cao Nghem

0,17

Xã Khánh Thượng

74

Đường từ nhà bà Pi Năng Thị Bê đến giáp đường BTXM vào đồng ruộng giai đoạn I

0,39

Xã Khánh Thượng

75

Đường từ vườn chuối nhà ông Lê Quyết Tiến đến đồng ruộng Suối Tre

0,20

Xã Khánh Thượng

76

Đường bê tông xi măng tuyến đường vào khu sản xuất từ Nghĩa trang Suối Cá đến giáp Suối Lau

0,22

Xã Khánh Trung

77

Đường vào khu sản xuất từ đất bà Nguyễn Thị Mạnh đến đất ông Bùi Văn Chính (giai đoạn 1)

0,17

Xã Khánh Trung

78

Đường vào khu sản xuất suối Là Bó giai đoạn II

0,48

Xã Liên Sang

79

Đường vào khu sản xuất suối Cua giai đoạn III

0,18

Xã Liên Sang

80

Đường vào khu sản xuất suối Nhỏ

0,42

Xã Liên Sang

81

Đường khu dân cư tuyến 5A

0,13

Xã Sơn Thái

82

Đường khu dân cư tuyến 5B

0,05

Xã Sơn Thái

83

Đường sản xuất đập bến Lội giai đoạn II

0,14

Xã Sơn Thái

84

Đường sản xuất Gia Lố giai đoạn II

0,41

Xã Sơn Thái

85

Nhà chức năng trong khu văn hóa thể thao trung tâm xã

0,20

Xã Khánh Phú

VIIl

Huyện Khánh Sơn

 

86

Mở rộng trường Mầm non Thành Sơn

0,14

Xã Thành Sơn

87

Đường nhà ông Tùng đi rẫy sản xuất ông Cao La Hành

0,25

Xã Ba Cụm Bắc

88

Đường vào khu quy hoạch khu dân cư đài tưởng niệm (đường khu tái định cư Dốc Trầu)

0,52

Xã Ba Cụm Bắc

89

Nối tiếp đường BTXM thôn Kô Lắk (rộng từ 3,5m lên 5,0m)

0,31

Xã Sơn Bình

90

Nối tiếp đường BTXM từ đường Cao Văn Bé vào khu 7 hộ thôn Dốc Gạo

0,04

Thị trấn Tô Hạp

91

Đường Cao Văn Bé vào khu 5 hộ thôn Dốc Gạo

0,05

Thị trấn Tô Hạp

92

Đường Trần Bình Trọng vào khu sản xuất cuối thôn Tà Lương

0,07

Thị trấn Tô Hạp

93

Đường Đinh Tiên Hoàng

0,20

Thị trấn Tô Hạp

94

Đường từ Trường Sơn Ca đến thôn Dốc Gạo

0,50

Thị trấn Tô Hạp

95

Đường từ nhà ông Tuấn Phương đến ry ông Sét

0,18

Thị trấn Tô Hạp

96

Đường Mê Linh vào ry ông Bính

0,08

Thị trấn Tô Hạp

97

Đập dâng hồ nước tạo cảnh quan thị trấn Tô Hạp

2,0003

Thị trấn Tô Hạp

98

Đường nối tiếp BTXM từ rẫy ông Hạnh đến cổng bản suối Ka ró (giai đoạn 1)

0,61

Xã Sơn Trung

99

Hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Trung

1,00

Xã Sơn Trung

100

Đường từ rẫy nhà ông Mai thôn Xà Bói đi thôn Hòn Dung

0,25

Xã Sơn Hiệp

101

Đường BTXM vào trục nội đồng thôn Tà Gụ

0,72

Xã Sơn Hiệp

102

Đường từ nhà ông Mạnh đến đất ông Sinh

0,80

Xã Sơn Hiệp

103

Nối tiếp đường BTXM từ nhà ông Mấu Lang đi điểm trường tiểu học thôn Hòn Dung

0,80

Xã Sơn Hiệp

104

Đường BTXM từ nhà ông Khuyến đến đất ông Cưỡng

0,72

Xã Sơn Hiệp

105

Đường vào khu sản xuất Hòn Dung xã Sơn Hiệp

0,45

Xã Sơn Hiệp

106

Kè suối Ty Lay đoạn qua cánh đồng sản xuất mía tím thôn Hòn Dung

0,15

Xã Sơn Hiệp

107

Nối tiếp đường vào đng ruộng Xóm Cỏ

0,23

Xã Sơn Bình

108

Đường từ đất Bo Bo Dương đến ruộng Suối Sóc

0,51

Xã Sơn Bình

109

Hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Bình

1,00

Xã Sơn Bình

110

Đường bên kia cầu treo thôn Cam Khánh đi khu sản xuất xã Sơn Lâm

2,00

Xã Sơn Lâm

111

Mở đường từ tnh lộ 9 vào khu sản xuất Apa I

2,50

Xã Thành Sơn

112

Đường từ nhà ông Mấu Bông đi nội đồng thôn A Thi

0,15

Xã Ba Cụm Bắc

113

Đường vào khu nghĩa trang thôn Tha Mang

0,23

Xã Ba Cụm Bắc

114

Đường BTXM từ nhà ông Mấu Phật đi khu sản xuất Suối Lau thôn Ka Tơ

2,00

Xã Ba Cụm Nam

115

Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Suối Chinh (giai đoạn II)

0,23

Xã Ba Cụm Nam

116

Nghĩa trang xã Ba Cm Nam

2,00

Xã Ba Cụm Nam

117

Nhà cộng đồng thôn Suối Me

0,10

Xã Ba Cụm Nam

118

Nhà văn hóa thiếu nhi xã Ba Cụm Nam

0,23539

Xã Ba Cụm Nam

B. CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VN NGOÀI NGÂN SÁCH

10,55

 

I

Thành phố Nha Trang

 

1

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa

0,50

Các phường: Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Phước Hải và các xã: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Lương, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung

II

Thành ph Cam Ranh

 

2

Hướng tuyến đường dây 22kV cáp ngầm dự án Nhà máy điện mặt trời hòa lưới 10MWp của Công ty CP Điện Mặt Trời Tuấn Ân

0,53

Xã Cam Thịnh Đông

3

Hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Sông Giang vào lưới điện quốc gia

0,20

Xã Cam Thịnh Đông

4

Trạm biến áp 110kV trung tâm Cam Ranh và đấu nối

0,54

Phường Cam Lộc

5

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa

0,12

Xã Cam Thịnh Đông và các phường: Cam Lộc, Cam Lợi, Ba Ngòi

III

Huyện Diên Khánh

 

6

Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

0,14

Các xã: Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh

7

Khai thác đá Granit tại Cây Sung 2 của Công ty Cổ phần An Phước

7,72

Xã Diên Tân

8

TBA 110kV Vạn Ninh 2 và đấu nối

0,80

Xã Vạn Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực06/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành06/12/2018
        Ngày hiệu lực06/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2018 danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa

            • 06/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực