Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2018 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2018 phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương Vũng Tàu 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm

2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số

162/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019:

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn: 68.212,9 tỷ đồng

Bao gồm:

- Thu nội địa: 25.212,9 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô: 23.050,0 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 19.950,0 tỷ đồng

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 16.006,3 tỷ đồng

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 16.006,3 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 6.818,1 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư giáo dục và đào tạo: 843,3 tỷ đồng

+ Chi đầu tư khoa học và công nghệ: 1,6 tỷ đồng

+ Chi đầu tư về môi trường: 371,1 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 5.051,5 tỷ đồng

Trong đó: Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo đơn vị và theo ngành, lĩnh vực năm 2019 là 5.051,5 tỷ đồng.

2. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) năm 2019

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn cấp huyện: 6.184,1 tỷ đồng

b) Dự toán thu ngân sách cấp huyện được hưởng: 2.534,4 tỷ đồng

c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 3.858,2 tỷ đồng Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách: 2.876,7 tỷ đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 981,5 tỷ đồng

d) Dự toán chi ngân sách cấp huyện: 6.392,6 tỷ đồng

(Đính kèm các Biểu số: 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42/NĐ31).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Biểu 38/NĐ31

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Tên chương trình

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Tổng dự toán năm 2019

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng

Ngân sách trung ương

Ngân sách địa phương

Tổng

Ngân sách trung ương

Ngân sách địa phương

1

2

3

4=5+10

5=6+9

6=7+8

7

8

9

10=11+ 14

11=12+ 13

12

13

14

 

Tổng cộng

(I + II + III)

 

455,151

155,151

155,151

95,151

60,000

 

300,000

300,000

 

300,000

 

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

 

316,677

16,677

16,677

-

16,677

 

300,000

300,000

 

300,000

 

1

Chương trình giảm nghèo bền vững

 

2,865

2,865

2,865

-

2,865

 

-

-

 

-

 

 

- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Hội Nông dân

1,000

1,000

1,000

 

1,000

 

-

-

 

 

 

 

- Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Sở Nông nghiệp & PTNT (Trung tâm Khuyến nông)

1,000

1,000

1,000

 

1,000

 

-

-

 

 

 

 

- Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình

Sở Lao động, TB-XH

865

865

865

 

865

 

-

-

 

 

 

2

Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

 

313,812

13,812

13,812

-

13,812

 

300,000

300,000

 

300,000

 

 

Cấp tỉnh

 

13,812

13,812

13,812

-

13,812

 

-

-

 

-

 

2.1

Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn)

1,400

1,400

1,400

 

1,400

 

-

-

 

 

 

2.2

Kinh phí hoạt động của BCĐ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới các cấp.

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) và các Sở Ban Ngành, các huyện, TX, TP

3,520

3,520

3,520

 

3,520

 

-

-

 

 

 

2.3

Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

8,892

8,892

8,892

-

8,892

 

-

-

 

 

 

 

 

- Chi cục Phát triển nông thôn

768

768

768

 

768

 

-

-

 

 

 

 

 

- Sở Lao động - TB&XH

4,624

4,624

4,624

 

4,624

 

-

-

 

 

 

 

 

- UBND các huyện, thị xã thành phố

3,500

3,500

3,500

 

3,500

 

-

-

 

 

 

 

 

Thành phố Vũng Tàu

131

131

131

 

131

 

-

-

 

 

 

 

 

Thành phố Bà Rịa

415

415

415

 

415

 

-

-

 

 

 

 

 

Thị xã Phú Mỹ

337

337

337

 

337

 

-

-

 

 

 

 

 

Huyện Châu Đức

448

448

448

 

448

 

-

-

 

 

 

 

 

Huyện Đất Đỏ

282

282

282

 

282

 

-

-

 

 

 

 

 

Huyện Long Điền

395

395

395

 

395

 

-

-

 

 

 

 

 

Huyện Xuyên Mộc

1,306

1,306

1,306

 

1,306

 

-

-

 

 

 

 

 

Huyện Côn Đảo

186

186

186

 

186

 

-

-

 

 

 

 

Cấp huyện (đã bố trí chi tiết cho các huyện)

 

300,000

-

-

 

-

 

300,000

300,000

 

300,000

 

II

Chương trình mục tiêu

 

137,423

137,423

137,423

95,151

42,272

 

-

-

 

 

 

1

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động

 

12,255

12,255

12,255

10,955

1,300

 

-

-

 

 

 

 

Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Sở Lao động - TB&XH

1,600

1,600

1,600

435

1,165

 

-

-

 

 

 

 

Chương trình an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp

Sở Lao động - TB&XH

655

655

655

520

135

 

-

-

 

 

 

 

Chương trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Trường CĐ KTCN

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

-

-

 

 

 

2

Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

 

15,500

15,500

15,500

8,345

7,155

 

-

-

 

 

 

 

Đề án nghề công tác xã hội

Sở Lao động - TB&XH

1,800

1,800

1,800

292

1,508

 

-

-

 

 

 

 

Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội

Sở Lao động - TB&XH

7,000

7,000

7,000

7,000

 

 

-

-

 

 

 

 

Đề án trợ giúp người khuyết tật

Sở Lao động - TB&XH

2,000

2,000

2,000

 

2,000

 

-

-

 

 

 

 

Chương trình Bình đẳng giới

Sở Lao động - TB&XH

1,200

1,200

1,200

303

897

 

-

-

 

 

 

 

Chương trình phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em

Sở Lao động - TB&XH

3,500

3,500

3,500

750

2,750

 

-

-

 

 

 

3

Chương trình mục tiêu y tế - dân số

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp &PTNTT, các đơn vị có liên quan

24,573

24,573

24,573

5,380

19,193

 

-

-

 

 

 

4

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

 

4,748

4,748

4,748

1,200

3,548

 

-

-

 

 

 

 

Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Văn hóa và Thể thao

4,748

4,748

4,748

1,200

3,548

 

-

-

 

 

 

5

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

 

5,436

5,436

5,436

1,570

3,866

 

-

-

 

 

 

 

 

Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan

5,000

5,000

5,000

1,570

3,430

 

-

-

 

 

 

 

Tiểu đề án 2: "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người".

Hôi Liên hiệp phụ nữ

436

436

436

 

436

 

-

-

 

 

 

6

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

 

7,860

7,860

7,860

1,900

5,960

 

-

-

 

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu)

2,122

2,122

2,122

 

2,122

 

-

-

 

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT (BQL Rừng phòng hộ tỉnh)

1,635

1,635

1,635

 

1,635

 

-

-

 

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm)

2,663

2,663

2,663

1,900

763

 

-

-

 

 

 

 

 

UBND TP Vũng Tàu

460

460

460

 

460

 

-

-

 

 

 

 

Chăm sóc, khoanh nuôi phục hồi và bảo vệ rừng

BQL Vườn quốc gia Côn Đảo

396

396

396

 

396

 

-

-

 

 

 

 

Trồng rừng phủ xanh đất trống và chăm sóc rừng trồng

BQL Vườn quốc gia Côn Đảo

584

584

584

 

584

 

-

-

 

 

 

7

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

 

1,650

1,650

1,650

400

1,250

 

-

-

 

 

 

 

 

Sở Tài nguyên và môi trường

1,650

1,650

1,650

400

1,250

 

-

-

 

 

 

8

Hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao

 

595

595

595

595

-

 

-

-

 

 

 

8.1

Hội Văn học nghệ thuật

Hội Văn học nghệ thuật

485

485

485

485

 

 

-

-

 

 

 

8.2

Hội Nhà báo

Hội Nhà báo

110

110

110

110

 

 

-

-

 

 

 

9

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

 

25,778

25,778

25,778

25,778

-

 

-

-

 

 

 

 

 

Công an tỉnh

18,045

18,045

18,045

18,045

 

 

-

-

 

 

 

 

 

Các đơn vị có liên quan

7,733

7,733

7,733

7,733

 

 

-

-

 

 

 

10

Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ

Sở Giao thông vận tải

39,028

39,028

39,028

39,028

 

 

-

-

 

 

 

III

Dự toán chưa phân bổ

 

1,051

1,051

1,051

 

1,051

 

-

-

 

 

 

 

Biểu 30/NĐ31

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2018

Ước TH năm 2018

So sánh UTH2018/DT 2018

Dự toán năm 2019

So sánh DTT2019/UTHT2018 và DTC2019/DTC2018

Tuyệt đối

Tương đối

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

5

6=5-1

7=5/1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

15,398,620

15,870,061

471,441

103.1%

16,006,363

136,302

100.9%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

13,986,869

13,579,609

-407,260

97.1%

14,628,927

1,049,318

107.7%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

348,870

1,227,571

878,701

351.9%

203,004

-1,024,567

16.5%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

 

 

-

 

-

-

 

-

Thu bổ sung có mục tiêu

348,870

1,227,571

878,701

351.9%

203,004

-1,024,567

16.5%

3

Thu bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước, các lô đất công

800,000

800,000

-

100.0%

800,000

0

100.0%

4

Thu kết dư NS năm 2017 chuyển sang

262,881

262,881

-

100.0%

374,432

111,551

142.4%

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

15,398,620

15,886,237

487,617

103.2%

16,006,363

607,743

103.9%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

10,756,031

11,243,648

487,617

104.5%

11,869,573

1,113,542

110.4%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3,863,909

3,863,909

-

100.0%

3,858,261

-5,648

99.9%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2,876,671

2,876,671

-

100.0%

2,876,671

0

100.0%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

987,238

987,238

-

100.0%

981,590

-5,648

99.4%

3

Chi dự phòng ngân sách

229,680

229,680

-

100.0%

243,529

13,849

106.0%

4

Chi trả nợ

549,000

549,000

-

100.0%

35,000

-514,000

6.4%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

I

Nguồn thu ngân sách

6,132,434

6,628,902

496,468

108.1%

6,392,650

-236,252

96.4%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2,268,525

2,764,993

496,468

121.9%

2,534,389

-230,604

91.7%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3,863,909

3,863,909

-

100.0%

3,858,261

-5,648

99.9%

 

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2,876,671

2,876,671

-

100.0%

2,876,671

0

100.0%

 

Thu bổ sung có mục tiêu

987,238

987,238

-

100.0%

981,590

-5,648

99.4%

II

Chi ngân sách

6,132,434

6,238,295

105,861

101.7%

6,392,650

260,216

104.2%

 

Biểu 32/NĐ31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

DỰ TOÁN NĂM 2019

Thu nội địa

Bao gồm

Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý

Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý

Thu từ DN ĐTNN

Thu cân đối NS huyện, xã

Số thu NQD từ DN CPH

A

B

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

 

TỔNG SỐ

6,184,050

25,200

24,500

164,000

5,329,150

641,200

1

Thành phố Vũng Tàu

3,160,500

4,500

6,000

140,000

2,425,900

584,100

2

Thành phố Bà Rịa

634,300

0

2,500

0

631,800

0

3

Thị xã Phú Mỹ

1,572,700

15,000

2,000

9,000

1,523,500

23,200

4

Huyện Long Điền

227,400

0

0

0

222,900

4,500

5

Huyện Đất Đỏ

107,800

0

2,000

0

105,800

0

6

Huyện Châu Đức

171,800

0

500

0

171,300

0

7

Huyện Xuyên Mộc

235,300

0

1,200

0

204,700

29,400

8

Huyện Côn Đảo

74,250

5,700

10,300

15,000

43,250

0

 

Biểu 34/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Dự toán 2019

A

B

1

 

TỔNG CHI NSĐP

16,006,363

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3,858,261

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

12,148,102

I

Chi đầu tư phát triển

6,818,086

II

Chi thường xuyên

5,051,487

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

521,549

-

Chi khoa học và công nghệ (3)

122,736

-

Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

140,979

-

Chi y tế, dân số và gia đình

615,763

-

Chi văn hóa thông tin

113,192

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

100,455

-

Chi thể dục thể thao

23,964

-

Chi bảo vệ môi trường

455,945

-

Chi các hoạt động kinh tế

725,281

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

554,802

-

Chi bảo đảm xã hội

582,635

-

Chi thường xuyên khác

508,702

-

Chi thực hiện chương trình mục tiêu, đề án

381,312

-

Chi bổ sung cải cách tiền lương

180,000

-

Chi thi đua khen thưởng

24,172

III

Dự phòng ngân sách

243,529

IV

Chi trả nợ gốc

35,000

 

Biểu 33/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

 

TỔNG CHI NSĐP

18,540,752

12,148,102

6,392,650

 

Trong đó, chi các chương trình mục tiêu, đề án

381,312

381,312

 

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

18,505,752

12,113,102

6,392,650

I

Chi đầu tư phát triển

8,910,953

6,818,086

2,092,867

1

Chi đầu tư cho các dự án

8,395,962

6,372,466

2,023,496

 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

843,332

843,332

 

-

Chi khoa học và công nghệ

1,600

1,600

 

 

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

 

 

 

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

600,000

294,500

305,500

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1,320,000

1,175,580

144,420

2

Chi đầu tư phát triển khác

514,991

445,620

69,371

II

Chi thường xuyên

9,225,924

5,051,487

4,174,437

 

Trong đó:

0

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2,133,958

521,549

1,612,409

2

Chi khoa học và công nghệ

126,544

122,736

3,808

III

Dự phòng ngân sách

368,875

243,529

125,346

B

CHI TRẢ NỢ GỐC

35,000

35,000

 

 

Biểu 35/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi, gốc do chính quyền địa phương vay (1)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

Chi chương trình MTQG, Chương trình Đề án tỉnh

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

TỔNG SỐ

16,006,363

6,781,086

4,490,175

72,000

-

243,529

180,000

3,858,261

381,312

-

381,312

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

4,871,487

-

4,490,175

-

-

-

-

-

381,312

-

381,312

-

I.1

Quản lý nhà nước và sự nghiệp

2,745,301

-

2,745,301

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

UBND tỉnh

22,834

 

22,834

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2

Văn phòng HĐND

14,921

 

14,921

 

 

 

 

 

-

 

 

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9,670

 

9,670

 

 

 

 

 

-

 

 

 

4

Sở Công thương

17,276

 

17,276

 

 

 

 

 

-

 

 

 

5

Sở Nội vụ

20,437

 

20,437

 

 

 

 

 

-

 

 

 

6

Sở Giáo dục và đào tạo

430,172

 

430,172

 

 

 

 

 

-

 

 

 

7

Sở Y tế

369,850

 

369,850

 

 

 

 

 

-

 

 

 

8

Sở Văn hóa - Thể thao

133,327

 

133,327

 

 

 

 

 

-

 

 

 

9

Sở Du lịch

5,630

 

5,630

 

 

 

 

 

-

 

 

 

10

Sở Lao động, TBXH

220,554

 

220,554

 

 

 

 

 

-

 

 

 

11

Sở Khoa học và công nghệ

54,544

 

54,544

 

 

 

 

 

-

 

 

 

12

Sở Tài chính

14,285

 

14,285

 

 

 

 

 

-

 

 

 

13

Thanh tra tỉnh

11,067

 

11,067

 

 

 

 

 

-

 

 

 

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

258,789

 

258,789

 

 

 

 

 

-

 

 

 

15

Sở Giao thông vận tải

281,809

 

281,809

 

 

 

 

 

-

 

 

 

16

Sở Tư pháp

11,055

 

11,055

 

 

 

 

 

-

 

 

 

17

Sở Ngoại vụ

3,981

 

3,981

 

 

 

 

 

-

 

 

 

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

219,719

 

219,719

 

 

 

 

 

-

 

 

 

19

Sở Xây dựng

337,785

 

337,785

 

 

 

 

 

-

 

 

 

20

Sở Thông tin và Truyền thông

8,885

 

8,885

 

 

 

 

 

-

 

 

 

21

Ban Quản lý các khu Công nghiệp

67,840

 

67,840

 

 

 

 

 

-

 

 

 

22

Trường chính trị

13,603

 

13,603

 

 

 

 

 

-

 

 

 

23

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

100,455

 

100,455

 

 

 

 

 

-

 

 

 

24

Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào

53,104

 

53,104

 

 

 

 

 

-

 

 

 

25

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

1,104

 

1,104

 

 

 

 

 

-

 

 

 

26

Trường Cao đẳng nghề

31,498

 

31,498

 

 

 

 

 

-

 

 

 

27

Ban Dân tộc tỉnh

6,493

 

6,493

 

 

 

 

 

-

 

 

 

28

Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh

23,711

 

23,711

 

 

 

 

 

-

 

 

 

29

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

903

 

903

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.2

Đoàn thể được đảm bảo

33,331

-

33,331

-

-

-

-

 

-

-

-

-

1

Tỉnh đoàn Thanh niên

13,882

 

13,882

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2

Ủy ban Mặt trận TQVN

6,764

 

6,764

 

 

 

 

 

-

 

 

 

3

Hội Phụ nữ

4,147

 

4,147

 

 

 

 

 

-

 

 

 

4

Hội Nông dân

5,150

 

5,150

 

 

 

 

 

-

 

 

 

5

Hội Cựu chiến binh

3,388

 

3,388

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.3

Đoàn thể được hỗ trợ

20,689

-

20,689

-

-

-

-

 

-

-

-

-

1

Hội Đông y

946

 

946

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2

Hội Nhà báo

1,190

 

1,190

 

 

 

 

 

-

 

 

 

3

Hội Chũ Thập đỏ

3,177

 

3,177

 

 

 

 

 

-

 

 

 

4

Hội Văn học Nghệ thuật

1,196

 

1,196

 

 

 

 

 

-

 

 

 

5

Hội Luật gia

731

 

731

 

 

 

 

 

-

 

 

 

6

Hội Người mù

1,327

 

1,327

 

 

 

 

 

-

 

 

 

7

Hội Khuyến học

702

 

702

 

 

 

 

 

-

 

 

 

8

Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị

1,808

 

1,808

 

 

 

 

 

-

 

 

 

9

Liên Minh HTX

2,054

 

2,054

 

 

 

 

 

-

 

 

 

10

Hội Nạn nhân chất độc da cam

772

 

772

 

 

 

 

 

-

 

 

 

11

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

3,973

 

3,973

 

 

 

 

 

-

 

 

 

12

Hội Làm vườn

658

 

658

 

 

 

 

 

-

 

 

 

13

Hội Khoa học lịch sử

550

 

550

 

 

 

 

 

-

 

 

 

14

Hội Người tù Kháng chiến

375

 

375

 

 

 

 

 

-

 

 

 

15

Hội Cựu Thanh niên xung phong

579

 

579

 

 

 

 

 

-

 

 

 

16

Hội Người cao tuổi

652

 

652

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.4

Khối Đảng

114,525

-

114,525

-

-

-

-

 

-

-

-

-

1

Tỉnh ủy

114,525

 

114,525

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.5

An ninh - Quốc phòng

140,979

-

140,979

-

-

-

-

 

-

-

-

-

1

Công an tỉnh

25,998

 

25,998

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2

Bộ chỉ huy biên phòng

15,260

 

15,260

 

 

 

 

 

-

 

 

 

3

Bộ chỉ huy quân sự

99,721

 

99,721

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.6

Chi Chương trình, Đề án tỉnh

226,161

 

 

 

 

 

 

 

226,161

 

226,161

 

I.7

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu

155,151

 

 

 

 

 

 

 

155,151

 

155,151

 

I.8

Chi quy hoạch

150,000

 

150,000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.9

Chi Công nghệ thông tin

70,000

 

70,000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.10

Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

31,860

 

31,860

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.11

Chi khen thưởng

24,172

 

24,172

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.12

Chi khác ngân sách

47,865

 

47,865

 

 

 

 

 

-

 

 

 

I.13

Các nội dung khác

1,111,454

-

1,111,454

-

-

-

-

 

-

-

-

-

1

Chi trợ cấp tết

160,000

 

160,000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

2

Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành

20,000

 

20,000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

3

Chế độ thôi việc, nghỉ việc

8,000

 

8,000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

4

Chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác

180,837

 

180,837

 

 

 

 

 

-

 

 

 

5

Chi lễ, hội và các sự kiện lớn

12,000

 

12,000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

6

Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định

269,440

 

269,440

 

 

 

 

 

-

 

 

 

7

Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ

2,545

 

2,545

 

 

 

 

 

-

 

 

 

8

Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ- TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

218,632

 

218,632

 

 

 

 

 

-

 

 

 

9

Kinh phí tăng định mức chi thường xuyên và nâng mức thu nhập cho CBCCVC

240,000

 

240,000

 

 

 

 

 

-

 

 

 

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)

37,000

 

 

37,000

 

 

 

 

-

 

 

 

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

243,529

 

 

 

 

243,529

 

 

-

 

 

 

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

180,000

 

 

 

 

 

180,000

 

-

 

 

 

VI

CHO BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3,858,261

 

 

 

 

 

 

3,858,261

 

 

 

 

VII

CHI TRẢ NỢ GỐC

35,000

 

 

35,000

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Biểu 37/NĐ31

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi khen thưởng

Chi CTMT Quốc gia, CTMT và CTĐA tỉnh

Chi cải cách tiền lương

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

TỔNG SỐ

5,051,487

521,549

122,736

114,981

25,998

615,763

113,192

100,455

23,964

455,945

725,281

253,036

104,059

552,202

582,635

511,302

24,17

2

381,312

180,000

I

Quản lý nhà nước và sự nghiệp

2,745,301

480,339

49,960

0

0

343,778

107,115

100,455

23,964

455,945

574,385

253,036

104,059

405,356

204,003

0

0

0

0

1

UBND tỉnh

22,834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,206

 

 

20,628

 

 

 

 

 

2

Văn phòng HĐND

14,921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,921

 

 

 

 

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662

 

 

9,008

 

 

 

 

 

4

Sở Công thương

17,276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,339

 

 

13,937

 

 

 

 

 

5

Sở Nội vụ

20,437

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,437

 

 

 

 

 

6

Sở Giáo dục và đào tạo

430,172

421,366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,806

 

 

 

 

 

7

Sở Y tế

369,850

13,872

 

 

 

343,778

 

 

 

 

 

 

 

12,200

 

 

 

 

 

8

Sở Văn hóa - Thể thao

133,327

 

 

 

 

 

103,019

 

23,964

 

 

 

 

6,344

 

 

 

 

 

9

Sở Du lịch

5,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,251

 

 

4,379

 

 

 

 

 

10

Sở Lao động, TBXH

220,554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,511

 

 

14,040

204,003

 

 

 

 

11

Sở Khoa học và công nghệ

54,544

 

49,057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,487

 

 

 

 

 

12

Sở Tài chính

14,285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,285

 

 

 

 

 

13

Thanh tra tỉnh

11,067

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,067

 

 

 

 

 

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

258,789

 

 

 

 

 

 

 

 

21,003

104,059

 

104,059

133,727

 

 

 

 

 

15

Sở Giao thông vận tải

281,809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261,036

253,036

 

20,773

 

 

 

 

 

16

Sở Tư pháp

11,055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,991

 

 

8,064

 

 

 

 

 

17

Sở Ngoại vụ

3,981

 

 

 

 

 

520

 

 

 

 

 

 

3,461

 

 

 

 

 

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

219,719

 

 

 

 

 

 

 

 

58,000

102,994

 

 

58,725

 

 

 

 

 

19

Sở Xây dựng

337,785

 

 

 

 

 

 

 

 

323,838

5,102

 

 

8,845

 

 

 

 

 

20

Sở Thông tin và Truyền thông

8,885

 

 

 

 

 

3,576

 

 

 

1,225

 

 

4,084

 

 

 

 

 

21

Ban Quản lý các khu Công nghiệp

67,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,194

 

 

5,646

 

 

 

 

 

22

Trường chính trị

13,603

13,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

100,455

 

 

 

 

 

 

100,455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Ban Quản lý Vườn QG Côn Đào

53,104

 

 

 

 

 

 

 

 

53,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

1,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,104

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Trường Cao đẳng nghề

31,498

31,498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Ban Dân tộc tỉnh

6,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,493

 

 

 

 

 

28

Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh

23,711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,711

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ

903

 

903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đoàn thể được đảm bảo

33,331

0

0

0

0

0

6,077

0

0

0

896

0

0

26,358

0

0

0

0

0

1

Tỉnh đoàn Thanh niên

13,882

 

 

 

 

 

6,077

 

 

 

 

 

 

7,805

 

 

 

 

 

2

Ủy ban Mặt trận TQVN

6,764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,764

 

 

 

 

 

3

Hội Phụ nữ

4,147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,147

 

 

 

 

 

4

Hội Nông dân

5,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

896

 

 

4,254

 

 

 

 

 

5

Hội Cựu chiến binh

3,388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,388

 

 

 

 

 

III

Đoàn thể được hỗ trợ

20,689

0

2,776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,913

0

0

0

0

0

1

Hội Đông y

946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

946

 

 

 

 

 

2

Hội Nhà báo

1,190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,190

 

 

 

 

 

3

Hội Chũ Thập đỏ

3,177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,177

 

 

 

 

 

4

Hội Văn học Nghệ thuật

1,196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,196

 

 

 

 

 

5

Hội Luật gia

731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

 

 

 

 

 

6

Hội Người mù

1,327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,327

 

 

 

 

 

7

Hội Khuyến học

702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702

 

 

 

 

 

8

Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị

1,808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,808

 

 

 

 

 

9

Liên Minh HTX

2,054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,054

 

 

 

 

 

10

Hội Nạn nhân chất độc da cam

772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

772

 

 

 

 

 

11

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

3,973

 

2,776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,197

 

 

 

 

 

12

Hội Làm vườn

658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658

 

 

 

 

 

13

Hội Khoa học lịch sử

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

 

 

 

 

 

14

Hội Người tù Kháng chiến

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375

 

 

 

 

 

15

Hội Cựu Thanh niên xung phong

579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

579

 

 

 

 

 

16

Hội Người cao tuổi

652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

652

 

 

 

 

 

IV

Khối Đảng

111,925

9,350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102,575

0

0

0

0

0

1

Tỉnh ủy

111,925

9,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102,575

 

 

 

 

 

V

An ninh - Quốc phòng

140,979

0

0

114,9

81

25,99

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Công an tỉnh

25,998

 

 

 

25,99

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bộ Chỉ huy biên phòng

15,260

 

 

15,26

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bộ Chỉ huy Quân sự

99,721

 

 

99,72

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Chi chương trình, Đề án tỉnh

226,161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226,161

 

VI I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

155,151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,151

 

VI II

Chi quy hoạch

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Chi công nghệ thông tin

70,000

 

70,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

31,860

31,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Chi khen thưởng

24,172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,172

 

 

XI I

Chi khác ngân sách

47,865