Nghị quyết 36/NQ-HĐND8

Nghị quyết 36/NQ-HĐND8 năm 2011 về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/NQ-HĐND8 2011 thành lập thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT THUỘC TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 81/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BXD ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ Xây dựng công nhận thị xã Thủ Dầu Một là đô thị loại III;

Căn cứ Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2150/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lập thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thành phố Thủ Dầu Một (đô thị loại III) thuộc tỉnh Bình Dương với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên thành phố: Thủ Dầu Một, thuộc tỉnh Bình Dương.

2. Diện tích thành phố: 11.886,61 ha.

3. Dân số: 244.277 người.

4. Đơn vị hành chính của thành phố: Bao gồm 14 đơn vị hành chính. Trong đó có 11 phường: Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa, Hiệp Thành, Phú Hòa, Phú Lợi, Hiệp An, Định Hòa, Phú Mỹ, Hòa Phú, Phú Tân và 03 xã: Chánh Mỹ, Tân An, Tương Bình Hiệp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND8

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2011
Ngày hiệu lực 08/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 36/NQ-HĐND8 2011 thành lập thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 36/NQ-HĐND8 2011 thành lập thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 36/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Vũ Minh Sang
Ngày ban hành 08/08/2011
Ngày hiệu lực 08/08/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 36/NQ-HĐND8 2011 thành lập thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/NQ-HĐND8 2011 thành lập thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương

  • 08/08/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực