Nghị quyết 365/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 365/2015/NQ-HĐND về định hướng nội dung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 365/2015/NQ-HĐND định hướng nội dung Quy ước thôn bản đội tổ dân phố Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/2015/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG QUY ƯỚC THÔN, BẢN, ĐỘI, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tư Pháp - Bộ Văn hoá Thông tin - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Bộ Tư Pháp - Bộ Văn hoá Thông tin - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy ban quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2227/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị ban hành Nghị quyết về Định hướng nội dung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Định hướng nội dung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Tên gọi: Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố.

2. Bố cục của Quy ước (gồm có: Lời nói đầu và 4 Chương)

2.1 Lời nói đầu: Nêu khái quát đặc điểm địa lý, dân số, lịch sử, truyền thống văn hoá của (thôn, bản, đội, tổ dân phố) và mục đích của việc xây dựng Quy ước.

2.2 Chương I. Quy định chung

a. Phạm vi điều chỉnh: quy định về những chuẩn mực ứng xử trong sinh hoạt, sản xuất, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thôn, bản, đội tổ dân phố…

b. Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; các hộ gia đình, cá nhân đang lao động, sinh sống, không phân biệt giới tính, độ tuổi, trình độ, dân tộc, văn hóa, tôn giáo, hộ khẩu thường trú hay tạm trú trên địa bàn thôn, bản, đội tổ dân phố…

2.3. Chương II. Những nội dung cơ bản

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân: Đề ra các biện pháp, phương thức thích hợp giúp dân cư trên địa bàn tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân; động viên và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân.

- Về phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng: Gồm các quy định về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng, công trình công cộng trên địa bàn.

- Về giáo dục, y tế: Gồm các quy định về phát triển sự nghiệp giáo dục; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, trẻ em đi học đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các chương trình y tế; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo đảm sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em.

- Về văn hoá, xã hội: Gồm các quy định thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức cưới hỏi, tổ chức việc tang; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc; phòng chống các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan trong sinh hoạt văn hóa tâm linh; thực hiện đền ơn đáp nghĩa.

- Về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ và phát triển rừng: Gồm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng; giữ gìn vệ sinh môi trường; chăn thả gia súc; phòng chống dịch bệnh cho người và vật nuôi.

- Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: quy định về bảo đảm quốc phòng, an ninh; đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tranh chấp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản bảo vệ trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2.4.Chương III. Khen thưởng và xử phạt

- Các biện pháp “Khen thưởng” của cộng đồng, chủ yếu là biện pháp khuyến khích về tinh thần, tôn vinh danh dự công dân; khuyến khích, động viên công dân thực hiện tốt các nội dung Quy ước.

- Các quy định “Xử phạt” gồm các quy định phê bình, nhắc nhở, thông tin trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở, kiểm điểm trước các tổ chức đoàn thể hoặc Hội nghị nhân dân. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Quy ước thì trên cơ sở thảo luận thống nhất trong tập thể cộng đồng, có thể buộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng hoặc áp dụng các biện pháp phạt nhưng không được đặt ra các biện pháp xử phạt nặng nề xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân. Trong quy ước không được đặt ra các khoản phí, lệ phí. Đối với những trường hợp người từ địa bàn khác đến mà vi phạm Quy ước thì xử lý vi phạm như đối với nhân dân trên địa bàn; trường hợp cố tình chống đối việc thực hiện Quy ước thì đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

(Các quy định về “Khen thưởng” và “Xử phạt” là do cộng đồng tự đặt ra, không phải là biện pháp thay thế cho các hoạt động khen thưởng và xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước).

2.5. Chương IV. Tổ chức thực hiện

Quy định trách nhiệm và tổ chức thực hiện Quy ước của toàn thể nhân dân trong thôn, bản, đội, tổ dân phố.

Điều 2. Quy trình xây dựng Quy ước

Việc soạn thảo, thông qua và phê duyệt Quy ước phải đảm bảo dân chủ, công khai, phù hợp với các quy định của pháp luật. Quy trình xây dựng Quy ước phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTT-UBTƯ MTTQVN ngày 31 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy ước mẫu để hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ, Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- TW MTTQ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND và UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, ĐB HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, CV: HĐND tỉnh.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 365/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu365/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 365/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 365/2015/NQ-HĐND định hướng nội dung Quy ước thôn bản đội tổ dân phố Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 365/2015/NQ-HĐND định hướng nội dung Quy ước thôn bản đội tổ dân phố Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu365/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýGiàng Thị Hoa
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực18/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 365/2015/NQ-HĐND định hướng nội dung Quy ước thôn bản đội tổ dân phố Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 365/2015/NQ-HĐND định hướng nội dung Quy ước thôn bản đội tổ dân phố Điện Biên

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực