Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND quy định mức chi đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn do tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND mức chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND mức chi đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND mức chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/2011/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 637/BC-HĐND ngày 15/3/2011 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định mức chi đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

1. Phạm vi áp dụng

- Các hoạt động văn hoá nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La cấp tỉnh, huyện, xã, cấp khu vực và toàn quốc do tỉnh Sơn La đăng cai tổ chức, bao gồm:

+ Các hoạt động văn hoá nghệ thuật quần chúng: Hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, ngày hội văn hóa - thể thao.

+ Chương trình đồng diễn, biểu diễn nghệ thuật phục vụ ngày hội Văn hóa -Thể thao hoặc phục vụ các ngày Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, huyện, xã.

- Các đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh, huyện, thành phố tham dự hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng do tỉnh, Trung ương tổ chức.

2. Đối tượng áp dụng

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo của hội thi và các tiểu ban chuyên môn, trưởng, phó các đoàn tại hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, ngày hội Văn hóa - Thể thao.

- Dẫn chương trình; Diễn viên, gồm: Diễn viên múa, diễn viên ca, nhạc công, diễn viên sân khấu, nghệ nhân và các thành viên khác tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng.

- Lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ...

- Trường hợp phải huy động diễn viên chuyên nghiệp, giáo viên, học sinh Trường Văn hoá nghệ thuật tham gia vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Ngày hội Văn hóa - Thể thao của tỉnh, huyện, thành phố, của khu vực và toàn quốc do tỉnh Sơn La đăng cai tổ chức hoặc phục vụ các ngày Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, huyện, thành phố thì áp dụng mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn theo quy định này.

- Các định mức chi theo quy định này không áp dụng đối với sáng tác, biên đạo, diễn viên và các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, giáo viên, giảng viên nghệ thuật tại Trường Văn hoá nghệ thuật tỉnh và các Trường chuyên nghiệp trong tỉnh.

3. Các quy định cụ thể

- Chi hỗ trợ tiền ăn, ngủ, vé xe đi - về, nước uống, thuốc phòng bệnh, bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn cho các đối tượng.

- Chi hỗ trợ tiền giải thưởng (Đối cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã; cấp khu vực, toàn quốc do tỉnh Sơn La đăng cai tổ chức).

- Chi hỗ trợ tiền bồi dưỡng và các khoản chi khác.

(Có phụ lục kèm theo)

4. Nguồn kinh phí và cơ chế quản lý, sử dụng

a) Nguồn kinh phí

- Nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ.

- Các nguồn thu hợp pháp theo qui định của pháp luật.

b) Cơ chế quản lý, sử dụng

- Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cấp tỉnh; huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

- Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo; Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH.230b. Hính (01b).

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
( Kèm theo Nghị quyết số: 366/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung chi

Mức chi ( Tối đa không quá )

Cấp Tỉnh

Cấp Huyện

Cấp xã

I

Chi hỗ trợ tiền ăn, ngủ, vé xe đi - về, nước uống, thuốc phòng bệnh, bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn cho các đối tượng (Việc thực hiện chế độ chi tiền ăn, ngủ, vé xe đi - về chỉ áp dụng cho các đối tượng được huy động, trưng tập từ các huyện, thành phố, xã, bản cách xa địa điểm tập luyện từ 20 km trở lên).

 

 

 

1

Trong thời gian tập luyện chương trình (Đối với người tham gia tập luyện).

 

 

 

-

Tiền ăn

120.000 đồng/ người/ ngày

100.000 đồng/ người/ ngày

80.000 đồng/ người/ ngày

-

Tiền ngủ

350.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

300.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

200.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

-

Tiền đi - về (Chỉ được thanh toán 01 lần đi, về trong thời gian luyện tập) Tuỳ điều kiện cụ thể từng đoàn có thể thanh toán theo 3 cách)

 

 

 

+

Hợp đồng xe

Thanh toán theo quy định

Thanh toán theo quy định

Thanh toán theo quy định

+

Đi xe cơ quan

Hỗ trợ tiền xăng xe

Hỗ trợ tiền xăng xe

Hỗ trợ tiền xăng xe

+

Tự túc đi - về

Thanh toán theo qui định hiện hành

Thanh toán theo qui định hiện hành

Thanh toán theo qui định hiện hành

-

Tiền nước uống

10.000 đồng/ người/ ngày

10.000 đồng/ người/ ngày

10.000 đồng/ người/ ngày

-

Tiền thuốc phòng bệnh:

10.000 đồng/ người/1 đợt tập luyện

10.000 đồng/ người/1 đợt tập luyện

10.000 đồng/ người/1 đợt tập luyện

-

Bồi dưỡng tập luyện:

 

 

 

+

Ngày tập luyện

40.000 đồng/ người/ ngày

35.000 đồng/ người/ ngày

30.000 đồng/ người/ ngày

+

Ngày hợp luyện, tổng duyệt

45.000 đồng/ người/ ngày

40.000 đồng/ người/ ngày

35.000 đồng/ người/ ngày

2

Trong thời gian tham dự hội thi:

 

 

 

a

Đối với cán bộ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Thực hiện chế độ công tác phí theo quy định hiện hành của Nhà nước).

 

 

 

b

Đối với diễn viên quần chúng không hưởng lương từ NSNN:

 

 

 

-

Tiền ăn:

 

 

 

+

Trong Tỉnh

120.000 đồng/ người/ ngày

100.000 đồng/ người/ ngày

80.000 đồng/ người/ ngày

+

Ngoài Tỉnh:

 

 

 

 

Tại các quận thuộc Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

150.000 đồng /người/ngày

150.000 đồng /người/ngày

150.000 đồng /người/ngày

 

Tại các vùng còn lại

120.000 đồng /người/ngày

120.000 đồng /người/ngày

120.000 đồng /người/ngày

-

Tiền ngủ:

 

 

 

+

 Trong Tỉnh

350.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng).

300.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng).

200.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng).

+

Ngoài Tỉnh:

 

 

 

 

Tại các quận thuộc Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh.

700.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

700.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

700.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

 

Tại các vùng còn lại

500.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

500.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

500.000 đồng/ngày/ phòng (Theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng)

-

Tiền vé xe đi - về (Chỉ được thanh toán 01 lần đi, về trong thời gian luyện tập) Tuỳ điều kiện cụ thể từng đoàn có thể thanh toán theo 3 cách)

 

 

 

+

Tiền vé xe đi - về

Theo giá vé xe hiện hành

Theo giá vé xe hiện hành

Theo giá vé xe hiện hành

+

Hợp đồng xe

Thanh toán theo quy định

Thanh toán theo quy định

Thanh toán theo quy định

+

Tự túc đi - về

Thanh toán theo qui định hiện hành

Thanh toán theo qui định hiện hành

Thanh toán theo qui định hiện hành

-

Tiền nước uống

10.000 đồng/ người/ ngày

10.000 đồng/ người/ ngày

10.000 đồng/ người/ ngày

-

Tiền thuốc phòng bệnh

10.000 đồng/ người/1 đợt tham dự

10.000 đồng/ người/1 đợt tham dự

10.000 đồng/ người/1 đợt tham dự

-

Ngày biểu diễn, bồi dưỡng tham dự hội thi

50.000 đồng/ người/ ngày

45.000 đồng/ người/ ngày

40.000 đồng/ người/ ngày

c

Hỗ trợ tiền hoá trang và thuê trang phục, đạo cụ (tuỳ theo tính chất của từng hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, ngày hội văn hóa - Thể thao, căn cứ khả năng ngân sách địa phương hỗ trợ tiền hoá trang và thuê trang phục cho từng nội dung cuộc thi, đối tượng tham gia)

 

 

 

II

Chi hỗ trợ tiền giải thưởng (Đối với cấp Tỉnh, huyện, thành phố, xã, cấp khu vực, toàn Quốc do tỉnh Sơn la đăng cai tổ chức):

 

 

 

1

Đối với cá nhân (Giải tiết mục):

 

 

 

-

Huy chương vàng ( hoặc giải nhất, giải A ) :

500.000 đồng

400.000 đồng

300.000 đồng

-

Huy chương bạc ( hoặc giải nhì, giải B )

400.000 đồng

300.000 đồng

200.000 đồng

-

Huy chương đồng ( hoặc giải ba )

300.000 đồng

200.000 đồng

100.000 đồng

-

Giải khuyến khích

200.000 đồng

100.000 đồng

50.000 đồng

2

Đối với tập thể ( Giải chương trình, giải toàn đoàn )

 

 

 

-

Giải nhất

5.000.000 đồng

4.000.000 đồng

3.000.000 đồng

-

Giải nhì

4.000.000 đồng

3.000.000 đồng

2.000.000 đồng

-

Giải ba

3.000.000 đồng

2.000.000 đồng

1.000.000 đồng

-

Giải khuyến khích

2.000.000 đồng

1.000.000 đồng

500.000 đồng

3

Giải toàn năng: Dành cho các tiết mục tự biên, tự diễn, thi trình diễn trang phục dân tộc.

 

 

 

-

Giải nhất

1.200.000 đồng

1.000.000 đồng

 800.000 đồng

-

Giải nhì

1.000.000 đồng

 800.000 đồng

 600.000 đồng

III

Chi hỗ trợ tiền bồi dưỡng:

 

 

 

-

Đối với trưởng, phó Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; Trưởng, phó các tiểu ban chuyên môn.

100.000 đồng/ người/ ngày

80.000 đồng/ người /ngày

60.000 đồng/ người /ngày

-

Đối với trưởng, phó và thành viên Ban giám khảo

300.000 đồng/ người/ ngày

200.000 đồng/ người/ ngày

100.000 đồng/ người/ ngày

-

Dẫn chương trình.

400.000 đồng/ người/ ngày

300.000 đồng/ người/ ngày

200.000 đồng/ người/ ngày

-

Đối với thành viên các tiểu ban chuyên môn.

70.000 đồng/ người /ngày

60.000 đồng/ người/ ngày

50.000 đồng/ người/ ngày

-

Chi lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ.

60.000 đồng/ người/ ngày

50.000 đồng/ người/ ngày

40.000 đồng/ người/ ngày

IV

Các khoản chi khác:

 

 

 

-

Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành và tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng và ngày hội Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và cấp khu vực, toàn Quốc do tỉnh Sơn la đăng cai tổ chức chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

 

 

 

-

Cấp nào tổ chức thì được hưởng chế độ theo cấp đó; Trường hợp không tổ chức tại địa bàn cấp tổ chức thì được hưởng chế độ theo cấp tổ chức.

 

 

 

V

Các khoản chi ngoài quy định này, được thực hiện theo các quy định về chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước và HĐND Tỉnh.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 366/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu366/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực28/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 366/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND mức chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND mức chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu366/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýThào Xuân Sùng
       Ngày ban hành18/03/2011
       Ngày hiệu lực28/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND mức chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 366/2011/NQ-HĐND mức chi các hoạt động văn hoá nghệ thuật tỉnh Sơn La