Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2010-2015

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2010 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1413/QĐ-UBND 2019 bổ sung Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2010 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN NĂM 2010-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và Thông tư số 84/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở tái định cư">07/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015; Báo cáo thẩm tra số 160/BC-KTNS ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2010-2015 với một số nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh loại bỏ 31 dự án và 03 dự án giảm một phần diện tích trong danh mục các dự án theo đề án đã phê duyệt với tổng diện tích đất khoảng 369ha, gồm 14.552 suất tái định cư (12.974 nền đất và 1.578 căn hộ), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.940,2 tỷ đồng.

2. Cập nhật, bổ sung danh mục các dự án tái định cư vào Đề án điều chỉnh gồm 25 dự án với 9.161 suất (2.304 căn hộ, 6.516 nền đất và 341 nhà xây thô) với tổng mức đầu tư khoảng 4.328,3 tỷ đồngdiện tích đất thực hiện dự án khoảng 242,9ha, cụ thể:

- Dự án đã hoàn thành gồm 11 dự án với 3.180 suất (2.921 nền đất và 259 nhà xây thô) tổng giá trị công trình 280,8 tỷ đồng, với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 79,9ha.

- Triển khai đầu tư cho 01 dự án với 298 suất nền đất, tổng mức đầu tư khoảng 208,4 tỷ đồng, với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 12,5ha.

- Chuẩn bị đầu tư cho 13 dự án với 5.683 suất (2.304 căn hộ, 82 nhà xây thô và 3.297 nền đất) với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 150,5ha.

3. Giữ nguyên danh mục các dự án tái định cư theo đề án đã phê duyệt gồm 34 dự án với 16.962 suất (1.607 căn hộ, 15.104 nền đất và 251 nhà xây thô) với tổng giá trị công trình 4.395,6 tỷ đồngdiện tích đất thực hiện dự án khoảng 473,1ha, cụ thể:

- Dự án đã hoàn thành 14 dự án với 5.826 suất (5.575 nền đất và 251 nhà xây thô) tổng giá trị công trình 998,8 tỷ đồng, với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 198,9ha.

- Triển khai đầu tư cho 07 dự án với 4.844 suất (300 căn hộ và 4.544 nền đất) tổng mức đầu tư khoảng 1.437,3 tỷ đồng, với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 143,9ha.

- Chuẩn bị đầu tư cho 13 dự án với 6.292 suất (1.307 căn hộ và 4.985 nền đất) với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 130,3ha.

4. Đề án sau khi điều chỉnh gồm 59 dự án (trong đó: 25 đã hoàn thành, 08 đang triển khai, 06 đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và 20 dự án đề nghị bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư) với tổng suất tái định cư khoảng 26.123 suất (3.911 căn hộ, 21.620 nền đất, 592 nhà xây thô) có tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 716,0ha.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 37/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/12/2014
Ngày hiệu lực 28/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/06/2019
Cập nhật 3 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2010 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2010 2015
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 37/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành 18/12/2014
Ngày hiệu lực 28/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/06/2019
Cập nhật 3 tháng trước
(10/01/2020)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2010 2015

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2010 2015