Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 3183/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thu hồi 605,735 ha đất để thực hiện 63 dự án, nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Các dán xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 07 dự án với tổng diện tích 4,569 ha.

2. Các dán xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 32 dự án với tổng diện tích 477,362 ha.

3. Các dán xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dán tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 16 dán với tổng diện tích 70,111 ha.

4. Các dán xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 08 dự án với tổng diện tích 53,693 ha.

(Kèm theo Phụ lục)

5. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất thì diện tích được lấy theo diện tích đo đạc thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo t
ỉnh;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Thành Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 37 /2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Mục đích sử dụng

Diện tích thu hồi (ha)

Địa điểm

I

Huyện Bến Cầu

18

 

88.399

 

1

Trường Mẫu giáo Lợi Thuận

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0.510

xã Lợi Thuận

2

Trường Tiểu học Lợi Thuận B

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0.830

xã Lợi Thuận

3

Dự án Đường Tuần tra biên giới

DGT

Đất giao thông

29.550

Huyện Bến Cầu

4

Mở mới đường chợ cầu Long Thuận đến ranh xã Tiên Thuận

DGT

Đất giao thông

3.000

xã Long Thuận

5

Mở rộng tuyến đường từ nhà ông Út Sết đến ngã ba rừng ông 2 Cầm

DGT

Đất giao thông

0.144

Xã An Thạnh

6

Mở rộng đường từ nhà ông Khâm đến nhà ông Dạo(Lg36)

DGT

Đất giao thông

0.057

Xã Long Thuận

7

Mở rộng đường từ nhà ông Nguyễn Văn Bảnh đi Gò Chùa(LgT32)

DGT

Đất giao thông

0.231

Xã Long Thuận

8

Mở rộng đường từ nhà ông Phan Văn Đực đến nhà ông Trần Văn Mạch(LgT39)

DGT

Đất giao thông

0.134

Xã Long Thuận

9

Mở rộng tuyến đường từ nhà ông Tải đến nhà ông Dẵng

DGT

Đất giao thông

0.020

Xã Long Giang

10

Mở rộng đường tổ 11-6 ấp B(đoạn từ nhà ông Phạm Văn Oi đến đất Lê Thanh Bình)

DGT

Đất giao thông

0.132

Xã Tiên Thuận

11

Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây Sông Vàm Cỏ

DTL

Đất thủy lợi

46.400

Huyện Bến Cầu

12

Sân bóng đá xã Lợi Thuận

DTT

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

1.700

xã Lợi Thuận

13

Sân bóng đá xã An Thạnh

DTT

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

1.500

xã An Thạnh

14

Nhà văn hóa ấp Thuận Đông

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

0.050

xã Lợi Thuận

15

Nhà văn hóa ấp Thuận Tâm

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

0.050

xã Lợi Thuận

16

Nhà Văn hóa ấp Long Cường

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

0.041

xã Long Khánh

17

Cụm dân cư ấp Long Cường

ONT

Đất ở tại nông thôn

3.880

xã Long Khánh

18

Dự án đường vào khu hành chính xã Long Khánh

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0.170

xã Long Khánh

II

Huyện Châu Thành

5

 

221.560

 

1

Dự án Đường Tuần tra biên giới

DGT

Đất giao thông

49.560

Huyện Châu Thành

2

Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây Sông Vàm Cỏ

DTL

Đất thủy lợi

153.400

Huyện Châu Thành

3

Dự án Cụm dân cư ấp Trà Sim

ONT

Đất ở tại nông thôn

8.400

xã Ninh Điền

4

Dự án Cụm dân cư ấp Tân Định

ONT

Đất ở tại nông thôn

6.000

xã Biên Giới

5

Dự án Cụm dân cư ấp Phước Hòa

ONT

Đất ở tại nông thôn

4.200

xã Phước Vinh

III

Huyện Gò Dầu

5

 

17.420

 

1

Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (đoạn từ ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình)

DGT

Đất giao thông

5.400

xã Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn

2

Trạm điện 220Kv Tây Ninh 2 và đường dây đấu nối

DNL

Đất công trình năng lượng

4.500

Xã Bàu Đồn

3

Nạo vét rạch Bàu Nâu 2

DTL

Đất thủy lợi

3.520

Xã Cẩm Giang; xã Thạnh Đức

4

Dự án chống ngập Bàu Tham Vô

DTL

Đất thủy lợi

1.000

Xã Bàu Đồn

5

Sân vận động đa năng huyện Gò Dầu

DTT

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

3.000

xã Phước Thạnh

IV

Huyện Hòa Thành

2

 

88.190

 

1

Đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh

NTD

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT

59.190

xã Trường Hòa

2

Xây dựng Khu dân cư tại khu vực huyện Hòa Thành, giai đoạn 1

ONT

Đất ở tại nông thôn

29.000

xã Long Thành Trung

V

Huyện Tân Biên

9

 

34.723

 

1

Dự án Đường Tuần tra biên giới

DGT

Đất giao thông

25.800

xã Tân Bình

2

Đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia

DGT

Đất giao thông

6.939

Huyện Tân Biên

3

Văn phòng ấp Tân Thạnh

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.018

xã Tân Bình

4

Văn phòng ấp Thạnh Sơn

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.028

xã Thạnh Tây

5

Văn phòng ấp Thạnh Trung

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.052

xã Thạnh Tây

6

Văn phòng ấp Thạnh Nam

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.100

xã Thạnh Tây

7

Văn phòng ấp Thạnh Tây

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.173

xã Thạnh Tây

8

Trạm cấp nước ấp Suối Ông Đình

DTL

Đất thủy lợi

0.030

xã Trà Vong

9

Thu hồi đất phần diện tích nhỏ ảnh hưởng bởi dự án kênh thủy lợi Phước Hòa

DTL

Đất thủy lợi

1.583

xã Tân Bình, Thạnh Tây, Hòa Hiệp

VI

Thành phố Tây Ninh

11

 

23.529

 

1

Mở rộng Trường tiểu học Tôn Thất Tùng

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0.059

Phường IV

2

Mở rộng đường Bời Lời, đoạn từ Ngã 4 Đại Đồng đến cổng núi Bà Đen

DGT

Đất giao thông

5.931

Phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh

3

Bãi đậu xe núi Bà Đen

DGT

Đất giao thông

13.115

Phường Ninh Thạnh

4

Mở rộng đường Trưng Nữ Vương, đoạn từ Cầu Thái Hòa đến QL 22B

DGT

Đất giao thông

0.983

Phường 1, Phường 2

5

Nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa đường 30/4

DGT

Đất giao thông

0.519

Phường 1, Phường 3, Phường Hiệp Ninh, Phường Ninh Sơn

6

Văn phòng BQL Khu phố 5

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.619

Phường 1

7

Văn phòng BQL ấp Thạnh Hiệp

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.039

xã Thạnh Tân

8

Văn phòng BQL ấp Thạnh Đông

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0.051

xã Thạnh Tân

9

Nhà ở xã hội khu dân cư Chi Lăng

ODT

Đất ở tại đô thị

1.000

Phường 3

10

Dự án chỉnh trang đô thị Khu phố 1, Phường 1

ODT/TMD

Đất ở đô thị/Đất thương mại, dịch vụ

1.133

Phường 1

11

Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà phố shophouse tại Khu đất cũ của Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh

TMD

Đất thương mại, dịch vụ

0.080

Phường 1

VII

Huyện Tân Châu

4

 

40.420

 

1

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 794, đoạn ngã ba Ka Tum đến cầu Sài gòn (giai đoạn 1) bồ sung

DGT

Đất giao thông

9.140

Tân Hòa

2

Kênh Tân Phú - Tân Hưng

DTL

Đất thủy lợi

6.480

Tân Phú;
Tân Hưng

3

Kênh tiêu Hội Thạnh

DTL

Đất thủy lợi

15.300

Tân Hội

4

Kênh tiêu Hội Thành

DTL

Đất thủy lợi

9.500

Tân Hội

VIII

Huyện Trảng Bàng

6

 

41.946

 

1

Dự án Đường Tuần tra biên giới

DGT

Đất giao thông

22.500

Bình Thạnh, Phước Chỉ

2

Đường dẫn Cầu An Hòa

DGT

Đất giao thông

11.446

An Hòa, Phước Chỉ

3

Nhà máy xử lý nước thải huyện Trảng Bàng

DTL

Đất thủy lợi

5.000

An Tịnh

4

Chốt dân quân Phước Mỹ

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0.350

Phước Chỉ

5

Chốt dân quân Cầu ông Sải

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0.350

Bình Thạnh

6

UBND xã Gia Bình (xây mới)

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.300

Gia Bình

IX

Huyện Dương Minh Châu

3

 

49.548

 

1

Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (đoạn từ ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình)

DGT

Đất nông nghiệp

35.100

Huyện Dương Minh Châu

2

Đường Đất sét - Bến Củi

DGT

Đất nông nghiệp, đất ở

10.948

Huyện Dương Minh Châu

3

Dự án Chợ đầu mối Bàu Năng

DCH

Đất chợ

3.500

xã Bàu Năng

Tổng cộng

63

 

605.735

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực