Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2018

Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp Kon Tum 2018 đã được thay thế bởi Nghị quyết 26/NQ-HĐND 2018 phê duyệt tổng số người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp Kon Tum 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/QĐ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TỈNH KON TUM NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh về việc đề nghị phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt biên chế sự nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2018 là 15.089 chỉ tiêu, trong đó:

1. Tng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.731 chỉ tiêu, cụ thể:

a) Sự nghiệp Giáo dục đào tạo: 11.082 chỉ tiêu.

b) Sự nghiệp Y tế: 2.679 ch tiêu.

c) Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin: 362 ch tiêu.

d) Sự nghiệp khác: 608 chỉ tiêu.

2. Biên chế sự nghiệp dự phòng là 358 chỉ tiêu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Các Bạn HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đ
ài PTTH tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT-CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 11/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/07/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp Kon Tum 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp Kon Tum 2018
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 11/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/07/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp Kon Tum 2018

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2017 phê duyệt biên chế sự nghiệp Kon Tum 2018