Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2018 giám sát chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015/

Xét Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình

HĐND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 143/BC-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018; nhất trí với những đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm và các kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của Luật PCTN trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Trong giai đoạn 2016-2018, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTN. Qua đó, giúp cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Các giải pháp phòng ngừa được các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện; công tác phát hiện xử lý tham nhũng được coi trọng. Những kết quả trên đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018 còn một số tồn tại, hạn chế như: Hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức về PCTN; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa đồng bộ; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp

Để khắc phục những tồn tại trong việc chấp hành pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, coi trọng hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Có giải pháp hữu hiệu trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tham mưu về PCTN để bảo đảm việc nắm, hiểu đúng, đầy đủ, toàn diện các quy định về PCTN, phân biệt rõ với các quy định pháp luật chuyên ngành; theo đó thực hiện công tác quản lý nhà nước một cách hiệu quả, kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN sửa đổi khi Luật có hiệu lực.

2. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đánh giá sâu tình hình tham nhũng, phân loại các vấn đề nhạy cảm, các vấn đề ưu tiên để nhận diện các biểu hiện và diễn biến tham nhũng hiện nay theo đó có biện pháp kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

3. Chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản, các quy định về công tác PCTN, các cơ chế, chính sách của địa phương, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản, các hoạt động đấu thầu, mua sắm công, quản lý ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính, các khoản hỗ trợ, đóng góp của nhân dân... Có các quy định để nhận diện và có biện pháp cụ thể hơn tập trung cao phòng, chống tình trạng "tham nhũng vặt" đang diễn ra hiện nay.

4. Chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra sau Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN. Tổ chức rút kinh nghiệm việc chấp hành pháp luật về PCTN trên địa bàn, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả pháp luật về PCTN. Tăng cường chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, chấp hành nghiêm các quy định nhất là các quy định về trình tự, thủ tục công khai, minh bạch.

5. Tăng cường công tác thanh tra, nhất là thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các quy định pháp luật về PCTN; kiểm tra việc thực hiện công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng đến những đơn vị, địa phương có dư luận tiêu cực, tham nhũng đi đôi với việc phát hiện, xử lý nghiêm túc những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; Chú trọng công tác tự kiểm tra, đấu tranh phát hiện tham nhũng trong nội bộ, kiên quyết chuyển cơ quan pháp luật để điều tra, xét xử khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng; Quan tâm thực hiện tốt việc hậu kiểm sau thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi các vi phạm. Thực hiện tốt công tác PCTN ngay trong lực lượng thực hiện chức năng PCTN.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ, đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhất là những nơi, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều thủ tục hành chính, tiếp xúc nhiều với nhân dân, doanh nghiệp và có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế lắng nghe dư luận và có biện pháp điều tra, xem xét để xử lý kịp thời.

7. Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vi phạm khi có dấu hiệu tham nhũng; có cơ chế điều hòa, phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác PCTN; có giải pháp phòng chống hiệu quả việc lạm dụng xử lý hành chính dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT.
Bản điện tử:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin “Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang”;
- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2018 giám sát chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2018 giám sát chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2018 giám sát chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2018 giám sát chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng Bắc Giang

           • 07/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực