Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/NQ-HĐND đề án phân loại đô thị loại V Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ LOẠI V ĐỐI VỚI XÃ TÂN QUANG, HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 07/BC-BPC ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thị loại V đối với xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đạt 71,65/100 điểm, với các tiêu chuẩn đạt được như sau:

1. Tiêu chuẩn chức năng đô thị: Đạt 13/15 điểm.

2. Tiêu chuẩn quy mô dân số toàn đô thị: Đạt 8,15/10 điểm.

3. Tiêu chuẩn mật độ dân số: Đạt 0/5 điểm.

4. Tiêu chuẩn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: Đạt 5/5 điểm.

5. Tiêu chuẩn hệ thống công trình hạ tầng đô thị: Đạt 39/55 điểm.

6. Tiêu chuẩn kiến trúc, cảnh quan đô thị: Đạt 6,5/10 điểm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc công nhận xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/07/2016
Ngày hiệu lực 21/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/NQ-HĐND đề án phân loại đô thị loại V Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 37/NQ-HĐND đề án phân loại đô thị loại V Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 2016
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành 21/07/2016
Ngày hiệu lực 21/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 37/NQ-HĐND đề án phân loại đô thị loại V Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 2016

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/NQ-HĐND đề án phân loại đô thị loại V Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 2016

  • 21/07/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/07/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực