Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2011 thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2011 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Yên


HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 37/NQ-HÐND

Phú Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ÐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật T chc Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định s 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 ca Thng Chính phv phê duyệt Quy hoch truyền dn, phát sóng phát thanh, truyn hình đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 ca liên B Tng tin và Truyn thông, B Ni v v hưng dn thc hiện chc năng, nhiệm v, quyn hạn và cấu t chc ca Đài Phát thanh và Truyền hình thuc UBND tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyn hình thuc UBND cp huyn;

Sau khi xem xét Đ án thành lp Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh Phú Yên kèm theo Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 ca UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra ca Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến ca các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lp Đài Phát thanh và Truyn hình tnh Phú Yên, vi những ni dung cơ bản như sau:

1. Tên gi, đa điểm ca Đài.

a) Tên gi: Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh Phú Yên.

b) Địa đim: 81 Trung Kiên, phưng 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Chc năng, nhiệm v, quyn hn. a) V trí, chc năng:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên là đơn v sự nghiệp công lp trc thuc UBND tỉnh, t bo đảm mt phn kinh phí hoạt đng thưng xuyên, thc hin chc năng báo chí ca Đng b, chính quyền tỉnh Phú Yên;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên chu sự qun lý Nhà nưc v báo chí, v truyn dẫn và phát sóng ca B Tng tin và Truyn thông; Sở Thông tin và Truyn thông thc hiện qun lý Nhà nưc trên đa bàn tnh theo phân công ca UBND tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh Phú Yên có tư cách pháp nhân, có tr s, có con du và tài khon riêng.

b) Nhiệm vvà quyn hn: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên có nhiệm v và quyn hn đưc quy định tại Điều 2 Tng tư liên tịch s 17/2010/TTLT- BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 ca liên B Tng tin và Truyn thông, B Ni v vhưng dẫn thc hiện chc năng, nhiệm v, quyn hn và cu t chc ca Đài Phát thanh và Truyền hình thuc UBND cp tỉnh, Đài Truyn thanh - Truyn hình thuc UBND cp huyn.

3. Cơ cu t chc b máy và biên chế: Thc hin theo quy đnh hiện hành ca Nhà nưc.

4. Các giai đon thc hiện phát sóng chương trình truyn hình:

a) Giai đon 1 phát sóng th nghim: Vào năm 2012-2013. b) Giai đon 2 phát sóng chính thc: Vào năm 2013-2014.

c) Giai đon đầu tư nâng cp, phát triển a nhp theo xu thế thi đi: Từ năm 2015 trđi.

5. Kinh phí thc hin: Tổng kinh phí thc hiện Đ án là 141,093 t đng, đưc đu tư t ngân ch Nhà nưc.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Ngh quyết này có hiu lc thi hành k t ngày đưc HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. T chức thực hiện

Hội đng nhân dân tỉnh giao:

1. y ban nhân dân tnh căn cứ các văn bn quy phạm pháp luật liên quan quyết định thành lp, quy đnh cụ th chc năng, nhiệm v và cấu t chc ca Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh theo quy định ca pháp lut.

2. Thưng trc ND, các Ban ca HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chc năng, nhiệm v, quyn hn theo luật đnh tăng cưng đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thc hiện Ngh quyết này.

Ngh quyết này đã đưc HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, k hp th 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHTCH
Hunh Tấn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2011
Ngày hiệu lực16/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2011 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2011 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành16/12/2011
        Ngày hiệu lực16/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2011 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2011 thành lập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Yên

            • 16/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực