Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND về Chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển thu hút nguồn nhân lực y tế Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế Tây Ninh 2016 2021 và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển thu hút nguồn nhân lực y tế Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2008/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 NGHỊ QUYẾT

CHÍNH SÁCH TẠM THỜI HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ GIAI ĐOẠN 2009 – 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4088/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thông qua Đề án “Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế” giai đoạn 2009 - 2015, Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án “Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế” giai đoạn 2009 - 2015, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu của Đ án

- Từng bước ổn định nguồn nhân lực bác sĩ trong tỉnh và bác sĩ công tác, phục vụ tại các tuyến y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở (huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn) để thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, phục vụ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân;

- Góp phần đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị s09-CT/TU của Tỉnh ủy về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở;

- Góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ trên vạn dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII đã đề ra vào năm 2010;

- Thu hút nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao về công tác tại tỉnh để góp phần nâng dần trình độ tay nghề chung cho đội ngũ bác sĩ trong tỉnh;

2. Đối tượng được hưởng chính sách

- Bác sĩ;

- Cán bộ y tế có trình độ Trung cấp ngành y tế;

- Nhân viên Y tế ấp, khu phố.

3. Nhóm áp dụng

- 06 huyện thuộc nhóm I: Tân Biên, Tân Châu, Bến cầu, Châu Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu;

- 03 huyện, thị xã thuộc nhóm II: Gò Dầu, Hòa Thành, thị xã Tây Ninh

- Xã thuộc nhóm I: 19 xã có hệ số phụ cấp khu vực 0,2 theo Thông tư Liên tịch s ll/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, y ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

- Xã thuộc nhóm II: 20 xã có hệ số phụ cấp khu vực 0,1 theo Thông tư Liên tịch số ll/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, y ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

- Xã thuộc nhóm III: 56 xã, phường, thị trấn còn lại thuộc các huyện, thị xã.

4. Chính sách hỗ trợ về đào tạo

a) Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế hiện đang công tác trong ngành y tế tại các huyện thuộc nhóm I và các xã thuộc nhóm I nếu đủ các điều kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân chuyên ngành, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế; trước khi đi học có bản cam kết sau khi học xong sẽ trở về phục vụ tại đơn vị hoặc các huyện, xã cùng nhóm I ít nhất 6 năm sẽ được hỗ trợ 100% học phí theo hóa đơn của cơ sở đào tạo và tiền thuê nhà trọ 300.000 đồng/ tháng, hoặc cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, hộ sinh trung cấp, điều dưỡng trung cấp, kỹ thuật viên trung cấp Y tế đang công tác ở nơi khác tham gia học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế nhưng cam kết sau khi học xong về công tác tại các huyện thuộc nhóm I và các xã thuộc nhóm I thì cũng được hỗ trợ 100% học phí theo hóa đơn của cơ sở đào tạo và tiền thuê nhà trọ 300.000 đồng/ tháng.

b) Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, hộ sinh trung cấp, điều dưỡng trung cấp, kỹ thuật viên trung cấp Y tế hiện đang công tác trong ngành y tế tại các xã thuộc nhóm II, nếu đủ các điu kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân chuyên ngành, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế, có bản cam kết sau khi học xong sẽ trở về phục vụ tại đơn vị trước khi đi học hoặc xã cùng nhóm II ít nhất 6 năm sẽ được hỗ trợ 100% học phí và tin thuê nhà trọ 200.000 đồng/tháng, hoặc cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học ctruyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế đang công tác ở nơi khác tham gia học chuyên tu theo quy định của Bộ y tế nhưng cam kết sau khi học xong về công tác tại các xã thuộc nhóm II thì cũng được hỗ trợ kinh phí tương đương như mức trên.

c) Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế hiện đang công tác trong ngành y tế tại các huyện thuộc nhóm II và xã thuộc nhóm III, nếu đủ điều kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ, cử nhân chuyên ngành y tế, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế, có bản cam kết sau khi học xong sẽ trở về phục vụ tại đơn vị trước khi đi học hoặc các huyện, xã cùng nhóm ít nhất 6 năm sẽ được được hỗ trợ 100% học phí và tiền thuê nhà trọ 100.000 đồng /tháng, hoặc cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y tế đang công tác ở nơi khác nhưng cam kết sau khi học xong về công tác tại các huyện thuộc nhóm II và các xã thuộc nhóm III thì cũng được hỗ trợ kinh phí tương đương như mức trên.

d) Cán bộ y tế có trình độ Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Dược sĩ trung cấp, Hộ sinh trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Kỹ thuật viên trung cấp Y hiện đang công tác tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh nếu đủ điều kiện dự thi bác sĩ, dược sĩ, cử nhân chuyên ngành y tế, trúng tuyển và học chuyên tu theo quy định của Bộ Y tế, sau khi ra trường phục vụ tại đơn vị trước khi đi học, được hỗ trợ 100% học phí.

đ) Các nhóm đi tượng nêu tại điểm a, b, c, d nêu trên, thời gian yêu cầu phục vụ gấp 3 lần so với thời gian của khóa đào tạo, nếu không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc thực hiện không đủ thời gian yêu cầu phục vụ như đã cam kết, thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước; còn phải bồi thường toàn bộ kinh phí hỗ trợ của Đề án này (có tính thêm % tăng giá tiêu dùng tại thời điểm bồi thường).

5. Chính sách trợ cấp ban đầu

a) Chính sách trợ cấp ban đầu.

* Người ở trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh có bằng cấp Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 nếu đồng ý về Tây Ninh công tác tại các đơn vị y tế công lập ít nhất 06 năm; Bác sĩ ngoài tỉnh, Bác sĩ chính quy mới ra trường đồng ý về Tây Ninh công tác lâu dài (ít nhất 06 năm) tại các tuyến y tế hoặc tại các đơn vị y tế công lập theo yêu cầu của tỉnh, Sở Y tế lập thủ tục tiếp nhận, đề nghị qua Sở Nội vụ thẩm định và được UBND tỉnh quyết định, sẽ được trợ cấp một lần ban đầu theo các mức sau:

- Trợ cấp 60.000.000 đồng đối với Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2

- Trợ cấp 50.000.000 đồng đối với Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1

- Trợ cấp 30.000.000 đồng đối với Bác sĩ

Ngoài chính sách trợ cấp trên và tiền lương theo quy định, những cá nhân trên cũng sẽ được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Nếu chuyển công tác ra khỏi các đơn vị y tế công lập của tỉnh, trước thời gian thỏa thuận thì phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp ban đầu.

* Bác sĩ đang công tác tại các đơn vị y tế công lập ttuyến tỉnh, huyện và các đơn vị y tế khác trong tỉnh tự nguyện về công tác tại các Trạm Y tế xã ở vùng xa, vùng biên giới, có cam kết phục vụ lâu dài (trên 06 năm) được SY tế đề xut, Sở Nội vụ thẩm định, y ban nhân dân tỉnh quyết định thì được trợ cấp một lần ban đầu với số tiền là 20.000.000 đồng.

Nếu nghỉ việc, chuyển công tác khi chưa có ý kiến chấp ;thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp ban đầu theo quy định.

6. Trợ cấp hàng tháng

Mức trợ cấp hàng tháng được áp dụng cho các đối tượng không thuộc diện trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 8, Chương III của Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, các đối tượng này được hưởng trợ cấp trên cơ s ngoài lương và các phụ cấp khác đang hưởng, cụ thể như sau:

- Cán bộ y tế có trình độ chuyên môn là Bác sĩ, phục vụ, công tác tại các Trạm Y tế xã thuộc xã nhóm I thì được hưởng mức trợ cấp kinh phí bằng 02 lần mức lương ti thiu chung.

- Cán bộ y tế có trình độ chuyên môn là Bác sĩ, phục vụ, công tác tại các đơn vị y tế công lập thuộc huyện nhóm I (không phải là Phòng Y tế) và các Trạm y tế xã thuộc xã nhóm II thì được hưởng mức trợ cấp kinh phí bằng 1,5 lần mức lương tối thiu chung.

- Đối với cán bộ y tế có trình độ chuyên môn là Bác sĩ, phục vụ, công tác tại các đơn vị y tế thuộc huyện nhóm II (không phải là Phòng Y tế) và các Trạmy tế xã thuộc xã nhóm III thì được hưởng mức trợ cấp kinh phí bằng 1,3 lần mức lương tối thiu chung.

- Ngoài các đối tượng trên, cán bộ y tế có trình độ chuyên môn Bác sĩ, công tác tại các đơn vị như sau:

+ Bác sĩ công tác tại Trung tâm Phòng chổng lao và bệnh phổi, Trung tâm phòng chng HIV/AIDS; Bác sĩ trực tiếp khám và điều trị tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội; bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại khoa nhiễm thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh thì được hưởng mức trợ cấp kinh phí bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Bác sĩ công tác tại các Trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh, Phòng chống sốt rét tỉnh thì được hưởng mức trợ cấp kinh phí bằng 1,3 lần mức lương tối thiểu chung.

+ Bác sĩ trực tiếp khám và điều trị thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; Bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế công lập tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế còn lại thì được hưởng mức trợ cấp kinh phí bằng 1 lần mức lương tối thiểu chung

- Nhân viên Y tế ấp, khu phố: 150.000 đồng/người/tháng.

7. Nguồn kinh phí thực hiện: do ngân sách địa phương hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác ĐBQH-ƯBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tình ủy;
- y ban nhân dân Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tinh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Sơ Y tế;
- Sở Tư pháp;
- Vãn phòng ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo Tình;
- Lưu: VP.Đoàn ĐBQH&HĐND Tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển thu hút nguồn nhân lực y tế Tây Ninh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển thu hút nguồn nhân lực y tế Tây Ninh
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu38/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
     Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
     Ngày ban hành10/12/2008
     Ngày hiệu lực20/12/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển thu hút nguồn nhân lực y tế Tây Ninh