Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2012 Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2006/QH11, ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2010/ NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2861/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 như sau:

1. Về nguyên tắc và thứ tự ưu tiên bố trí kế hoạch vốn

a) Nguyên tắc bố trí

- Việc bố trí vốn cho các dự án mới năm 2012 phải đảm bảo tổng số vốn bố trí cho từng dự án (gồm vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác) tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C so với tổng số vốn đầu tư được duyệt; dự án nhóm B phải hoàn thành trong 5 năm, dự án nhóm C phải hoàn thành trong 3 năm. Đối với dự án có quy mô nhỏ, bố trí vốn để hoàn thành trong năm.

- Phân bổ chi đầu tư phát triển ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; nông nghiệp, nông thôn; phát triển thị xã, quốc phòng an ninh cấp bách; các công trình y tế, giáo dục phục vụ an sinh xã hội. Tập trung bố trí vốn cho các dự án, công trình quan trọng hoàn thành năm 2012. Các dự án mới phải thật sự bức xúc, cần thiết, đảm bảo thủ tục và nguồn vốn để thực hiện theo quy định.

- Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn nước ngoài bố trí đúng theo mục tiêu quy định.

- Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết ưu tiên bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định (dành 70% cho giáo dục, y tế). Nếu sau khi sắp xếp, còn dư nguồn thì tạm mượn để bố trí cho các dự án quan trọng, bức xúc khác.

- Đối với vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, trên cơ sở dự kiến phương án phân bổ của các huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao tổng kế hoạch vốn và danh mục dự án.

- Đối với các dự án huyện sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (dự án đã phê duyệt nhưng chưa khởi công, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư), dự án mới phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định về nguồn vốn trước khi tổ chức thực hiện theo quy định.

- Đối với ngân sách cấp huyện phải đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, trích 30% lập Quỹ phát triển quỹ đất, còn lại đưa vào cân đối vốn đầu tư.

b) Thứ tự ưu tiên bố trí

- Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến cần phải hoàn thành trong năm 2012.

- Số vốn còn lại bố trí cho một số dự án đang thực hiện hoặc dự án mới. Dự án mới là dự án thực sự cấp bách, có quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được duyệt trước ngày 25 tháng 10 năm 2011 hoặc một số dự án đặc biệt bức xúc phải khởi công xây dựng trong năm 2012.

- Đối với dự án đang được đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước nhưng không bố trí được vốn Kế hoạch năm 2012 sẽ phân làm 2 nhóm.

+ Thứ nhất là nhóm các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác (như BOT, BT, PPP...).

+ Thứ hai là nhóm các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư khác thì chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Trường hợp không có nguồn vốn hợp pháp khác thì phải dừng thực hiện trong năm 2012.

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Tổng kế hoạch vốn đầu tư: 1.368,3 tỷ đồng;

a) Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 468,3 tỷ đồng;

b) Vốn xổ số kiến thiết: 900,0 tỷ đồng;

Trong đó, phân cấp quản lý như sau:

a) Tỉnh quản lý: 841,7 tỷ đồng;

b) Huyện, thị quản lý: 526,6 tỷ đồng.

(đính kèm biểu chi tiết)

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình triển khai, được thực hiện:

- Phân khai chi tiết các mục vốn chưa có danh mục dự án, công trình cụ thể;

- Điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án có khối lượng thực hiện thấp hơn kế hoạch được giao cho các dự án có khối lượng thực hiện cao hơn kế hoạch vốn được giao;

- Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung các dự án trọng điểm, bức xúc, các dự án ngành giáo dục, y tế (khi đã có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền) để triển khai thực hiện;

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện các dự án khi có nhu cầu và có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2012 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2012 Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2012 Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2012 Tây Ninh

            • 09/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực