Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 190/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm Hội đồng Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Đắk Nông 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2012/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGÂN SÁCH THỊ XÃ GIA NGHĨA VÀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT GIỮA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VỚI NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính, quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4716/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày 03/12/2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất được để lại cho ngân sách thị xã Gia Nghĩa là 70%, ngân sách cấp tỉnh là 30%.

Điều 2. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất phát sinh trên địa bàn các xã (sau khi đã trừ đi chi phí) giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã chi tiết như sau:

- Các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tỷ lệ điều tiết để lại cho xã là 90%.

- Các xã thuộc vùng khó khăn thì tỷ lệ điều tiết để lại cho xã là 80%.

- Các xã còn lại tỷ lệ điều tiết để lại cho xã là 70%.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 38/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2012
Ngày hiệu lực 30/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/01/2017
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 38/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Điểu K'ré
Ngày ban hành 20/12/2012
Ngày hiệu lực 30/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/01/2017
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất