Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2016 xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/NQ-HĐND xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định tỉnh Quảng Nam 2016


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

XỬ LÝ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH VƯỢT QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 TRỞ VỀ TRƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

Xét Tờ trình số 5946/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ủy nhân dân tỉnh về việc xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước như sau:

1. Ghi thu - ghi chi ngân sách tỉnh cho khoản mục tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất đã phát sinh đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 đối với 10 dự án đang hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước, đủ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo cơ chế của tỉnh với số tiền 109.393.445.803 đồng (một trăm lẻ chín t, ba trăm chính mươi ba triệu, bn trăm bốn mươi lăm ngàn, tám trăm lẻ ba đng). Điu tiết 100% khoản thu vào ngân sách cấp tỉnh. Không tính số thu vào phn vượt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để thực hiện cải cách tiền lương. Ghi chi hỗ trợ lại cho 10 doanh nghiệp này để thực hiện ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ.

2. Đối với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và tiền cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng của Cụm công nghiệp Đại Hiệp, được Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc cấp Giy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước, có nội dung ưu đãi vượt quy định của Chính phủ theo cơ chế của tỉnh:

a) Giao Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc tiếp tục chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát điều kiện được hưởng ưu đãi phát sinh đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý tương tự như các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có nội dung ưu đãi vượt quy định của Chính phủ từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND,
UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND t
nh;
- S
, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại QN;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;
- CPVP, CV;
- Lưu VT, TH (Huy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/NQ-HĐND xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định tỉnh Quảng Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 38/NQ-HĐND xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định tỉnh Quảng Nam 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu38/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực08/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 38/NQ-HĐND xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định tỉnh Quảng Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/NQ-HĐND xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định tỉnh Quảng Nam 2016