Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND phê chuẩn về phí, lệ phí và mức thu từng loại phí và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2003/NQ-HĐND-K6

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 01 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VI, KỲ HỌP LẦN THỨ 8

- Căn cứ điều 120 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ điều 11, chương II, Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí của ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 28/8/2001;

Sau khi xem xét tờ trình số 40/TTr.UB ngày 31 tháng 12 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu các loại phí; Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh long thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Phê duyệt mức thu các loại phí có trong danh mục sau:

1. Phí phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

2. Phí vệ sinh.

3. Phí đấu thầu, đấu giá.

4. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

5. Phí thư viện.

6. Phí đo, phà.

7. Học phí.

( có phụ lục kèm theo)

Điều II: Các loại phí đang áp dụng thu có trong danh mục nhưng chưa đúng thẩm quyền bao gồm:

1/. Phí chợ.

2/. Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước.

3/. Phí dự thi, dự tuyển.

4/. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

5/. Phí an ninh trật tự (phí dân phòng).

6/.Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Hội đồng nhân dân giao ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mức thu cụ thể thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân để tổ chức thực hiện và báo cáo HĐND vào kỳ họp sau.

Điều III: Bãi bỏ các loại phí không có trong danh mục như:

1/. Phí hộ nhỏ.

2/. Phí cối ép gạch

3/. Phí khác

Giao ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát các loại phí đã ban hành trước đây, trái với pháp lệnh phí và lệ phí, ra quyết định bãi bỏ và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Điều IV: Thời gian thực hiện thu:

Các loại phí từ mục 1 đến mục 6 của điều I thu trong năm 2003; Riêng mục học phí thu từ năm học 2003 - 2004 trở đi.

Điều V: Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban kinh tế và ngân sách giám sát việc tổ chức thu các loại phí trên địa bàn tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết thuộc trách nhiệm của mình.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VI, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2003.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH - CP (b/b)
- TU (b/b)
- ĐB. HĐND tỉnh
-TT. HĐND - UBND,
 các Ban HĐNDtỉnh
- Sở ban ngành tỉnh
- HĐND - UBND huyện thị
- TAND, VKSND tỉnh
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quân

 

PHỤ LỤC

Kèm theo Nghị quyết số 39/2003/HĐND-K6 ngày 09/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI kỳ họp lần thứ 8

I/. Phí phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai:

- Mỗi công dân sống trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long thuộc đối tượng thu đóng góp bằng tiền tương đương giá trị 2kg lúa/người/năm.

- Các hộ buôn bán chuyên nghiệp mức thu quy định bằng 10% thuế môn bài/hộ/năm.

- Các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp có mức vốn dưới pháp định của doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần thu mỗi năm bằng với số thuế môn bài phải nộp của 1 tháng/năm.

- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (theo nghị định 221/HĐBT, 222/HĐBT, 388/HĐBT) mức đóng góp 0,02% tổng giá trị tài sản cố định dùng để sản xuất kinh doanh, dịch vụ hàng năm.

II/. Phí vệ sinh:

- Hộ gia đình:                                                     6.000đồng/tháng

- Cơ quan hành chính sự nghiệp                         20.000 đồng/ tháng

- Trường học:

+ Có quy mô dưới 500 học sinh                          50.000 đồng/ tháng

+ Có quy mô từ 500 đến 1.000 học sinh              70.000 đồng/ tháng

+ Trên 1.000 học                                                100.000 đồng/ tháng

- Cơ sở sản xuất kinh doanh:

+ Quy mô đến dưới 20 công nhân                       100.000 đồng/ tháng

+ Quy mô từ 20 đến dưới 50 công nhân              120.000 đồng/ tháng

+ Quy mô từ 50 đến dưới 100 công nhân            150.000 đồng/ tháng

+ Trên 100 đến 300 công nhân                            200.000 đồng/ tháng

+ Trên 300 đến 500 công nhân                            300.000 đồng/ tháng

+ Trên 500 công nhân                                         500.000 đồng/ tháng

- Các nhà hàng ăn uống, giải khát

+ Mức 1                                                            200.000 đồng/ tháng

+ Mức 2                                                            150.000 đồng/ tháng

+ Mức 3                                                            100.000 đồng/ tháng

+ Mức 4                                                            80.000 đồng/ tháng

+ Mức 5                                                            50.000 đồng/ tháng

- Khách sạn nhà trọ:

+ Quy mô dưới 10 phòng                                    50.000 đồng/tháng

+ Quy mô từ 10 phòng đến 30 phòng                   100.000 đồng/tháng

+ Quy mô trên 30 phòng                                     200.000 đồng/tháng

- Cơ sở SXKD nhỏ, dịch vụ khác:

+ Mức 1:                                                         50.000 đồng/tháng

+ Mức 2:                                                         30.000 đồng/tháng

+ Mức 3:                                                         15.000 đồng/tháng

- Các lò sát sinh:                                               300.000 đồng/tháng

- Các bệnh viện, chợ, đơn vị Trung tâm có khối lượng rác lớn(thu theo hợp đồng): 60.000 đồng/m3/tháng

- Các hộ buôn bán nhỏ tại các chợ nhỏ và chợ nông thôn: 10.000 đồng/tháng

III/. Phí đấu thầu, đấu giá:

- Giá trị tài sản trên 100 triệu đồng thu : 50.000 đ/người/1cuộc đấu giá

- Giá trị tài sản từ 50 triệu đến 100 triệu đồng thu: 30.000đ/người/1cuộc đấu giá.

- Giá trị tài sản dưới 50.000 triệu đồng thu: 20.000đ/người/1 cuộc đấu giá.

IV/. Phí đo đạc và lập bản đồ địa chính:

1 Khảo sát đo đạc đất của hộ gia đình cá nhân:

* Khu vực nông thôn :

a/. Kiểm đạc trọn thửa:                                      110.000đồng/thửa

b/. Đo đạc chiết thửa:

- Nhỏ hơn hoặc bằng 300m2                                110.000 đồng/thửa

- Trên 300m2 đến 2.000m2                                  153.000 đồng/thửa

- Trên 2.000m2 đến 5.000m2                               219.000 đồng/thửa

- Trên 5.000m2 đến 7.000m2                               307.000 đồng/thửa

- Trên 7.000m2 đến 10.000m2                              350.000 đồng/thửa

* Khu vực đô thị:

a/. Kiểm đạc trọn thửa:                                      124.000 đồng/hồ sơ

b/. Đo đạc chiết thửa:

- Nhỏ hơn hoặc bằng 120m2                                110.000 đồng/thửa

- Trên 120m2 đến 300m2                                    174.000 đồng/thửa

- Trên 300m2 đến 500m2                                     223.000 đồng/thửa

- Trên 500m2 đến 1.000m2                                  248.000 đồng/thửa

- Trên 1.000m2 đến 3.000m2                               347.000 đồng/thửa

- Trên 3.000m2 đến 10.000m2                              496.000 đồng/thửa

2. Trích đo đất tổ chức:

* Vùng chưa có lưới toạ độ địa chính và bản đồ địa chính chính quy:

a/. Chi phí đo khống chế toạ độ:                          630.000 đồng/hồ sơ

b/. Chi phí đo chi tiết:

- Nhỏ hơn hoặc bằng 120m2                                124.000 đồng/thửa

- Trên 120m2 đến 300m2                                     174.000 đồng/thửa

- Trên 300m2 đến 500m2                                     223.000 đồng/thửa

- Trên 500m2 đến 1.000m2                                  248.000 đồng/thửa

- Trên 1.000m2 đến 3.000m2                               347.000 đồng/thửa

- Trên 3.000m2 đến 10.000m2                            496.000 đồng/thửa

* Vùng có lưới toạ độ địa chính và bản đồ địa chính chính quy:

Chi phí đo chi tiết:

- Nhỏ hơn hoặc bằng 120m2                                124.000 đồng/thửa

- Trên 120m2 đến 300m2                                     174.000 đồng/thửa

- Trên 300m2 đến 500m2                                     223.000 đồng/thửa

- Trên 500m2 đến 1.000m2                                  248.000 đồng/thửa

- Trên 1.000m2 đến 3.000m2                               347.000 đồng/thửa

- Trên 3.000m2 đến 10.000m2                              496.000 đồng/thửa

3 Xây dựng bản đồ ranh giới hành chính:

* Tỷ lệ 1/100.000                                                427.000 đồng/tờ

* Tỷ lệ 1/50.000                                                 632.000 đồng/tờ

* Tỷ lệ 1/25.000:

- Thị xã Vĩnh Long, Mang Thít                              427.000 đồng/tờ

- Huyện Trà ôn                                                   566.000 đồng/tờ

- Huyện Long Hồ                                                533.000 đồng/tờ

- Huyện Tam Bình, Bình Minh,Vũng Liêm             599.000 đồng/tờ

4. Lập hồ sơ địa chính và in giấy chứng nhận:      9.581 đồng/tờ

5. Photo bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề:

- Khổ A0:                                                          8.000 đồng/tờ

- Khổ A1:                                                          6.500 đồng/tờ

6. Đo vẽ bản đồ địa chính( diện rộng) :

* Tỷ lệ 1/500:

- Khó khăn 2                                                      1.701.000 đồng/ha

- Khó khăn 3                                                      2.164.000 đồng/ha

- Khó khăn 4                                                      2.648.000 đồng/ha

* Tỷ lệ 1/1000:

- Khó khăn 2                                                      639.000 đồng/ha

- Khó khăn 3                                                      701.000 đồng/ha

- Khó khăn 4                                                      924.000 đồng/ha

* Tỷ lệ 1/2000:

- Khó khăn 2                                                      224.000 đồng/ha

- Khó khăn 3                                                      250.000 đồng/ha

- Khó khăn 4                                                      310.000 đồng/ha

* Tỷ lệ 1/5.000:

- Khó khăn 2                                                      69.000 đồng/ha

- Khó khăn 3                                                      87.000 đồng/ha

- Khó khăn 4                                                      100.000 đồng/ha

6. Mức thu đo vẽ nhà ở, công trình không phải nhà ở:

* Đo vẽ hiện trạng mặt bằng nhà ở :

+ Đối với nhà tạm (tranh, tre, nứa, lá)                  500 đồng/m2 sử dụng

+ Đối với nhà cấp 4 trở lên                                 1.000 đồng/m2 sử dụng

* Đo vẽ hiện trạng kiến trúc, công trình không phải nhà ở:

+ Đối với nhà cấp 4                                            2.900 đồng/m2 sử dụng

+ Đối với nhà kiên cố                                         3.100 đồng/m2 sử dụng

V/. Phí thư viện:

Phí thẻ bạn đọc: 15.000đ/ thẻ/ năm đối với thư viện Tỉnh; 10.000đ/thẻ/ năm đối với thư viện Huyện,Thị; Không thu đối với thư viện Xã và tủ sách ấp.

VI/. Phí Đò, Phà:

* Khách qua phà:

- Khách bộ hành                                                500 đồng/người

- Đi xe đạp                                                        1.000 đồng/người

- Đi Honda                                                         2.000 đồng/người

* Xe khác: (ba gác, xe lôi)                                   3.000 đồng/xe

* Xe du lịch :                                                      10.000 đồng/xe

* Xe khách dưới 15 ghế :

- Khách                                                             500 đồng/người

- Xe                                                                   15.000 đồng/người

* Xe khách từ 15 ghế trở lên:

- Khách                                                             500 đồng/người

- Xe                                                                   20.000 đồng/người

* Xe tải:

- Dưới 5 tấn                                                      10.000 đồng/xe

- 5 tấn trở lên                                                    15.000 đồng/xe

1. Giá cước đò ngang bằng phương tiện cơ giới:

* Cự ly vận chuyển 500m trở xuống:

- Giá vé hành khách                                           500 đồng/người

- Giá vé xe đạp                                                  1.000 đồng/xe

- Giá vé xe môtô                                                2.000 đồng/xe

* Cự ly vận chuyển 500m đến 1000m :

- Giá vé hành khách                                            500 đồng/người đến 800 đồng/người

- Giá vé xe đạp                                                  1.000 đồng/xe đến 1.500 đồng/xe

- Giá vé xe môtô                                                 3.000 đồng/xe đến 3.500 đồng/xe

* Các bến đò ngang có vị trí vận chuyển trên 1.000m tuỳ tình hình thực tế giao UBND các huyện, thị xã qui định giá cước cho phù hợp nhưng không vượt quá 25% giá cước cự ly vận chuyển trên (500m đến 1.000m).

- Đối tượng được miễn giảm:

+ Miễn 100% đối với giá vé hành khách cho các đối tượng là học sinh, giáo viên trong kỳ học chính khoá và các đối tượng là thương binh.

+ Giảm 50% đối với giá vé hành khách cho các đối tượng là học sinh, giáo viên trong kỳ ngoại khoá.

+ Giảm 50% đối với giá vé xe đạp cho các đối tượng là học sinh, giáo viên.

+ Giảm 50% giá vé hành khách và vé xe đạp đối với viên chức Nhà nước có nhà nằm ở 1 bến đò phải qua lại thường xuyên để đến nơi làm việc (không áp dụng cho cán bộ, viên chức nhà nước đi công tác).

2. Giá cước xe Honda 2 bánh chở khách :

- Km đầu tiên ( hoặc chưa đến) là: 1.000 đồng/km

- Trên 01 km là  500 đồng/km cho mỗi km tiếp theo.

Mức cước trên là mức cước được tính cho những con đường đã được trải nhựa hoặc đường rải đá cấp phối, riêng những con đường chưa được cải tạo thì được phép nhân thêm hệ số 1,2 trên giá cước.

3. Giá cước đò bao:

*Giá cước cho một tua đi về:( 900đ + 450 đ) x 2 = 2.700đ

Trong đó:

- Giá cước quy định là: 90đ/ hành khách/ 1km.

- Trọng tải bình quân 10 người chuyến 90đ x 10 người = 900 đ/km

- Giá cước hàng hoá 50% là 900đ x 50% = 450đ

Do tính chất đò bao nhanh và hoạt động theo nhu cầu của khách hàng nên:

- Km đầu tiên giá cước được tăng 100% : 2.700đ x 2 = 5.400đ/ chuyến bao.

- Km thứ 2 tính hệ số: 0,7

- Km thứ 3 tính hệ số : 0,5

- Km thứ 4 tính hệ số: 0,3

- Từ km thứ 5 trở lên tính hệ số: 0,2

Phí qua phà Qưới An là:

Phương tiện

Mức thu cũ

Điều chỉnh mới

Xe tải dưới 2,5 tấn

10.000đ/xe

10.000đ/xe

Từ 2,5 tấn < 5 tấn

10.000đ/xe

15.000/đ/xe

Ttrên 5 tấn

15.000đ/xe

20.000đ/xe

Xe ba gác

3.000đ/xe

5.000đ/xe

7/. Học phí: (Thu từ năm học 2003 - 2004 trở đi )

Loại trường

Khung HP do Thủ Tướng qui định

Mức thu HP cũ

Mức thu mới

Công lập

Bán công

Công lập

Bán công

Học phí

 

 

 

 

 

A/. Mầm non và tiểu học (học 2 buổi/ngày)

 

 

 

 

 

Giữ nguyên mức thu cũ

 

 

 

 

 

B/. Trung học cơ sở:

 

 

 

 

 

1). Thị xã, thị trấn và các trường ven quốc lộ và tỉnh lộ

Từ 4 - 20

 

 

 

 

* Lớp 6, 7

 

6

30

6

6

* Lớp 8

 

7

30

7

7

* Lớp 9 (kể cả việc cấp bằng)

 

9

35

9

9

2) Vùng còn lại

Từ 3 - 10

 

 

 

 

* Lớp 6, 7

 

3

3

3

3

* Lớp 8

 

4

4

4

4

* Lớp 9 (kể cả việc cấp bằng)

 

6

6

6

6

3). Thị trấn và các xã còn lại

Từ 3 - 10

 

 

 

 

* Lớp 6, 7

 

3

3

3

3

* Lớp 8

 

4

4

4

4

* Lớp 9 (kể cả việc cấp bằng)

 

6

6

6

6

C/. Trung học phổ thông (giữ như mức thu cũ)

 

 

 

 

 

1). Thị xã, Thị trấn và các trường ven quốc lộ và tỉnh lộ.

Từ 8 - 35

 

 

 

 

* Lớp 10

 

10

35

10

35

* Lớp 11

 

11

40

11

35

* Lớp 12 (kể cả việc cấp bằng)

 

14

45

14

35

2). Vùng còn lại

Từ 6 - 25

 

 

 

 

* Lớp 10

 

7

34

7

35

* Lớp 11

 

8

35

8

35

* Lớp 12 (kể cả việc cấp bằng)

 

12

38

12

35

3). Các trường Bổ túc văn hóa và các trung tâm giáo dục thường xuyên huyện - thị xã

 

 

 

 

 

a). Thị xã: thu theo định mức bán công

 

 

 

 

 

b). Thị trấn và các Trung Tâm GDTX huyện thu theo định mức bán công huyện

 

 

 

 

 

4). Trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề

 

 

 

 

 

* Trung học cơ sở/ khoá

 

30

 

30

 

* Trung học phổ thông/ khóa

 

40

 

40

 

Thu xây dựng trường:

1/. Thu quỹ xây dựng (trong đó có vốn đối ứng):

Cụ thể:

Mức thu trên học sinh, cấp học

+ Mầm non, tiểu học:

- Vùng thuận lợi 20.000đ/ HS/năm.

- Vùng khó khăn 15.000đ/HS/năm

+ Khối trung học:

- Vùng thuận lợi 25.000đ/ HS/năm.

- Vùng khó khăn 20.000đ/HS/năm

2/. Chi quỹ xây dựng:

a) Quỹ xây dựng khi thu được phải nộp vào kho bạc Nhà nước tại huyện - thị, do Chủ tịch UBND làm chủ tài khoản và chuyển cho đơn vị chủ đầu tư khi quyết toán công trình.

b) Quỹ xây dựng dùng để giải quyết cho các trường có nhu cầu sau:

- Xây dựng văn phòng, thư viện,khu vệ sinh, (Cho giáo viên và học sinh).

- Sữa chữa nhỏ phòng học thiết bị.

- Làm hàng rào sân trường.

- Thanh toán vốn đối ứng:

+ Các trường lập kế hoạch sử dụng, trình Uỷ ban nhân dân Huyện, Thị xã duyệt, mới tiến hành thực hiện, nơi nào không có nhu cầu trên thì báo cáo UBND Huyện, Thị xã để điều chuyển đến nơi có nhu cầu xây dựng mới trong cùng một Huyện để sử dụng vào vốn đối ứng.

Chế độ miễn giảm học phí và xây dựng:

+Miễn thu học phí: Học sinh tiểu học

+ Miễn thu học phí và quỹ xây dựng:

1/. Học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng I,II, con bệnh binh hạng I.

2/. Học sinh là con anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động,thương binh, học sinh tật nguyền.

3/. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

4/. Học sinh Khơme.

5/. Học sinh thuộc hộ được cấp sổ hộ nghèo.

6/. Học sinh thuộc các gia đình gặp thiên tai, hoả hoạn.

+ Giảm 50% mức thu học phí và quỹ xây dựng cho các đối tượng:

1/. Học sinh là con thương binh, con bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 61%.

2/. Học sinh là con cán bộ công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động có xếp hạng.

3/. Học sinh thuộc các gia đình có tai nạn bất ngờ (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2003
Ngày hiệu lực19/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quân
        Ngày ban hành09/01/2003
        Ngày hiệu lực19/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long