Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND phê duyệt phương án đặt tên đường trong địa bàn thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Phước Bửu Bà Rịa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRONG ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ vào Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ vào Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 7572/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt phương án đặt tên đường trong địa bàn thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án đặt tên đường trong địa bàn thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc theo Tờ trình số 7572/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Tổng số đường đặt tên: 53 đường (giữ nguyên tên cũ 2 đường, đổi tên 2 đường, đặt tên đường mới 40 đường, tên đường dự trữ 09 đường - có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật;

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc đặt tên đường ở thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Stt

Tên đường cũ

Tên đường mới

Chiều dài

Mặt cắt ngang

Điểm đầu

Điểm cuối

I

Tên đường giữ lại

 

 

 

 

1

Quốc lộ 55

 

2,56

32

Đường đi Bà Rịa

Đường đi Bình Châu

2

27 tháng 4

 

2,83

22,5

Bạch Đằng

Nguyễn Đình Chiểu

I

Đổi tên đường

 

 

 

 

 

1

Tỉnh lộ 328

Võ Thị Sáu

0,75

22,5

Quốc lộ 55

 

2

Tỉnh lộ 328

Xuyên - Phước Cơ

2,08

22,5

Quốc lộ 55

Hướng đi Hồ Tràm

II

Tên đường đặt mới

 

 

 

 

a

Trục dọc

1

 

Dương Bạch Mai

0,65

20

Bình Giã

Nguyễn Thị Định

2

 

Hoàng Việt

0,65

21

Bình Giã

Quốc lộ 55

3

 

Nguyễn Hùng Mạnh

 

 

Hồ Xuyên Mộc

Huỳnh Tấn Phát

4

 

Nguyễn Văn Trỗi

 

 

Huỳnh Minh Thạnh

Tôn Đức Thắng

5

 

Phạm Hùng

0,68

21

Bạch Đằng

Tôn Đức Thắng

6

 

Lưu Chí Hiếu

0,52

20

Trần Văn Trà

Phạm Hùng

7

 

Phạm Hữu Chí

 

 

Bạch Đằng

Nguyễn Bình

8

 

Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

Nguyễn Tất Thành

Điện Biên Phủ

9

 

Nguyễn Thị Định

 

 

Nguyễn Tất Thành

Điện Biên Phủ

10

 

Hùng Vương

2,37

22,5

Bạch Đằng

Quốc lộ 55

11

 

Nguyễn Trãi

1,09

21

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

12

 

Ngô Gia Tự

 

 

Bạch Đằng

Nguyễn Thái Bình

13

 

Điện Biên Phủ

3,34

22,5

Đường đi Phước Thuận

Quốc lộ 55

14

 

Phan Châu Trinh

0,84

21

Bạch Đằng

Tôn Đức Thắng

15

 

Nguyễn Du

0,83

21

Bạch Đằng

Tôn Đức Thắng

16

 

Cách Mạng Tháng Tám

0,79

21

Bạch Đằng

Điện Biên Phủ

b

Trục ngang

1

 

Bình Giã

 

 

Quốc lộ 55 hướng đi Bà Rịa

Quốc lộ 55 hướng đi Bình Châu

2

 

Phạm Văn Đồng

 

 

Quốc lộ 55

Nguyễn Đình Chiểu

3

 

Nguyễn Văn Linh

 

 

27 tháng 4

Nguyễn Đình Chiểu

4

 

Tôn Thất Tùng

 

 

Hoàng Việt

Nguyễn Đình Chiểu

5

 

Huỳnh Tấn Phát

 

 

Quốc lộ 55

Nguyễn Đình Chiểu

6

 

Hải Thượng Lãn Ông

 

 

Hoàng Việt

Nguyễn Đình Chiểu

7

 

Nguyễn Đình Chiểu

 

 

Quốc lộ 55

Hướng ra hồ Xuyên Mộc

8

 

Nguyễn Huệ

 

 

Quốc lộ 55

Điện Biên Phủ

9

 

Lê Lợi

2,01

21

Quốc lộ 55

Tôn Đức Thắng

10

 

Huỳnh Minh Thạnh

2,12

22,5

Quốc lộ 55

Tôn Đức Thắng

11

 

Nguyễn Văn Chương

 

 

27 tháng 4

Tôn Đức Thắng

12

 

Tôn Đức Thắng

2,19

22,5

Quốc lộ 55

Cách Mạng Tháng Tám

13

 

Trần Văn Trà

 

 

Quốc lộ 55

Hùng Vương

14

 

Nguyễn Chí Thanh

 

 

Lưu Trí Hiếu

Phạm Hùng

15

 

Nguyễn Minh Khanh

0,89

21

Quốc lộ 55

Nguyễn Chí Thanh

16

 

Trần Hưng Đạo

2,17

22,5

Quốc lộ 55

Điện Biên Phủ

17

 

Lương Định Của

 

 

Hùng Vương

Điện Biên Phủ

18

 

Trần Phú

1,1

22,5

Nguyễn Ái Quốc

Cách Mạng Tháng Tám

19

 

Trần Xuân Độ

 

 

Nguyễn Thị Minh Khai

Điện Biên Phủ

20

 

Lê Minh Châu

 

 

Hùng Vương

Điện Biên Phủ

21

 

Nguyễn Thái Bình

 

 

Nguyễn Thị Minh Khai

Điện Biên Phủ

22

 

Lý Tự Trọng

 

 

27 tháng 4

Hùng Vương

23

 

Châu Văn Biếc

 

 

Quốc lộ 55

Điện Biên Phủ

24

 

Lương Văn Nho

 

 

Quốc lộ 55

Huỳnh Khương An

III

Dự trữ

 

 

 

 

 

1

 

Lê Thành Duy

 

 

 

 

2

 

Bạch Đằng

 

 

 

 

3

 

Nguyễn An Ninh

 

 

 

 

4

 

Nguyễn Bình

 

 

 

 

5

 

Trần Bình Trọng

 

 

 

 

6

 

Cao Văn Ngọc

 

 

 

 

7

 

Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

8

 

Lý Thường Kiệt

 

 

 

 

9

 

Hàm Nghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 39/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Phước Bửu Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Phước Bửu Bà Rịa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 39/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Nguyễn Tuấn Minh
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 24/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Phước Bửu Bà Rịa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND phương án đặt tên đường thị trấn Phước Bửu Bà Rịa

  • 14/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực