Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học Mầm non và Phổ thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2011

Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã được thay thế bởi Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2008 - 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2542/TTr-UBND ngày 28/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học Mầm non và Phổ thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2011”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học Mầm non và Phổ thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 - 2011” với các nội dung sau:

1. Mục tiêu chủ yếu

Phấn đấu đến năm 2011 cơ bản giải quyết đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, từng bước nâng cao chất lượng; Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phấn đấu đến hết năm học 2008-2009 có 9/9 huyện, thị hoàn thành việc quy hoạch phát triển giáo dục-đào tạo giai đoạn 2008-2015. Thực hiện đánh giá, xếp loại, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học.

- Ở các địa bàn vùng thấp đến năm học 2009 – 2010 hoàn thành việc sắp xếp, bố trí lại mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh trên lớp theo quy định.

- Đối với 2 huyện vùng cao và các xã đặc biệt khó khăn đến hết năm học 2010 – 2011 cơ bản hoàn thành sắp xếp, bố trí lại mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh trên lớp và xây dựng mạng lưới trường, lớp bán trú dân nuôi.

2.2. Đến năm 2011 bố trí đủ đội ngũ cán bộ quản lý, cơ bản đủ đội ngũ giáo viên về số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu; Hoàn thành việc bố trí đủ nhân viên trường học các trường chuẩn quốc gia và 100% nhân viên kế toán các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Đối với ngành học Mầm non: Đến hết năm học 2009 - 2010 bố trí đủ biên chế giáo viên ở các xã đặc biệt khó khăn, các điểm trường tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã vùng II trên địa bàn tỉnh.

2.3. Về phân cấp quản lý: Đến hết năm học 2010 - 2011 cơ bản hoàn thành phân cấp quản lý đến các đơn vị trường học; Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường học, cơ sở giáo dục về tài chính, biên chế và chất lượng, hiệu quả giáo dục.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của địa phương.

3.2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học theo hướng tăng cường vai trò điều hành của cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và giao quyền tự chủ cho đơn vị sử dụng biên chế.

- Hàng năm, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo chi tiết về số lượng, cụ thể về cơ cấu bộ môn của từng ngành học, cấp học đến các địa phương.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng các quy định cụ thể, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo quy định của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3.3. Việc giải quyết giáo viên dôi dư, mất cân đối môn, ban đào tạo: Giải quyết nghỉ theo Nghị định 132 của Chính phủ; Rà soát bố trí một bộ phận đi học trên cơ sở căn cứ theo năng lực chuyên môn, nhu cầu cụ thể của từng đơn vị để sắp xếp làm công tác đoàn đội, phụ trách thiết bị và nhân viên trường học hoặc chuyển đến các cơ sở còn đang thiếu giáo viên.

3.4. Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên trường học. Xây dựng chính sách của địa phương tôn vinh nhà giáo có nhiều thành tích, có học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, chính sách đối với giáo viên công tác vùng cao, giáo viên hợp đồng, nhằm động viên, khích lệ phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên trường học, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo Yên Bái phát triển. Quy định về trách nhiệm đối với giáo viên mới ra trường về nhận công tác tại địa phương…

3.5. Tăng cường đầu tư đảm bảo các điều kiện về Ngân sách, cơ sở vật chất, sách - thiết bị dạy học. Hàng năm, bố trí đủ Ngân sách cho giáo dục - đào tạo và đảm bảo phân bổ đúng quy định tới từng trường học, cơ sở giáo dục; Thực hiện các chính sách của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo (ưu tiên bố trí Ngân sách giải quyết giáo viên dôi dư theo Nghị định 132 của Chính phủ).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc sẽ thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Lộc
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên