Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND thành lập quỹ việc làm cho người tàn tật do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 23/11/1995;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/05/2005 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/NĐ-CP và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 07/11/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Nghị quyết về thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định (Có bảng Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12/12/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định theo Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/CP.

Điều 2. Vị trí pháp lý

- Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định (gọi tắt là Quỹ) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, chịu sự quản lý của UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giao dịch, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để giao dịch và tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác vốn vay.

- Văn phòng Thường trực Quỹ đặt tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bình Định.

Điều 3. Đối tượng được hưởng ưu đãi từ Quỹ việc làm cho người tàn tật

- Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật (thường xuyên có ít nhất 70% số học viên là người tàn tật).

- Cơ sở sản xuất- kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật (có trên 51% số lao động là người tàn tật; có Quy chế hoặc Điều lệ phù hợp với đối tượng là người tàn tật).

- Các doanh nghiệp tiếp nhận số lao động là người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14, Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 116/2004/NĐ-CP.

- Cơ quan quản lý để đào tạo nâng cao năng lực đối với người làm công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người tàn tật.

- Cá nhân và nhóm lao động là người tàn tật.

Điều 4. Đối tượng vận động xây dựng Quỹ bao gồm:

Các đơn vị, cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Chương II

LẬP, QUẢN LÝ QUỸ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TÀN TẬT

Điều 5. Nguồn Quỹ

Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định được hình thành từ các nguồn sau:

1. Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách địa phương và nhu cầu giải quyết việc làm, học nghề cho người tàn tật tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bố trí một khoản từ ngân sách để bổ sung vốn cho Quỹ.

2. Khoản nộp hàng tháng của các doanh nghiệp do không nhận đủ số lao động là người tàn tật vào làm việc theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 thì hàng tháng phải nộp vào Quỹ việc làm cho người tàn tật một khoản tiền bằng mức tiền lương tối thiểu hiện hành do Nhà nước quy định nhân với số lao động là người tàn tật mà doanh nghiệp cần phải nhận thêm để đủ tỷ lệ quy định.

3. Nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quản lý quỹ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nguồn kinh phí thu được và chuyển giao một phần cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo kế hoạch từng năm để cho các đối tượng vay, phần còn lại dùng để cấp hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

2. Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ tài khoản.

3. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý và sử dụng Quỹ, bảo đảm Quỹ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính và kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Phần nguồn vốn cho vay được ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Quy chế ủy thác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Chương III

SỬ DỤNG QUỸ

Điều 7. Quỹ việc làm cho người tàn tật được sử dụng làm vốn để cấp hỗ trợ hoặc cho các đối tượng theo quy định vay với lãi suất ưu đãi để học nghề và giải quyết việc làm theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Việc sử dụng nguồn Quỹ này được thực hiện như sau:

1. Cấp để hỗ trợ cho các đối tượng.

a. Các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất- kinh doanh dành riêng cho người tàn tật để góp phần xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, mua máy móc thiết bị kỹ thuật, duy trì dạy nghề và phát triển sản xuất theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Các doanh nghiệp nhận số lao động là người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định (2% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất điện năng, luyện kim, hóa chất, địa chất, đo đạc bản đồ, dầu khí, khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, vận tải; 3% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành còn lại) khi sản xuất- kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hoặc có dự án phát triển sản xuất, được cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

c. Cơ quan quản lý để đào tạo nâng cao năng lực đối với người làm công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người tàn tật.

2. Cho vay với lãi suất ưu đãi (theo mức lãi suất cho vay đối với người tàn tật của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam) đối với các đối tượng sau:

a. Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất- kinh doanh dành riêng cho người tàn tật.

b. Cá nhân và nhóm lao động là người tàn tật.

c. Cơ sở dạy nghề nhận người tàn tật vào học nghề và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhận người tàn tật vào làm việc với tỷ lệ lao động là người tàn tật cao hơn tỷ lệ quy định.

3. Chi 5% trên tổng số thu của Quỹ (trừ phần ngân sách địa phương bố trí) cho hoạt động quản lý và các hoạt động hành chính như: Mua sắm phương tiện làm việc, văn phòng phẩm, công tác phí, xăng xe và các chi phí khác của Ban quản lý Quỹ và Tổ giúp việc cho Ban quản lý.

4. Số dư hàng năm của Quỹ được chuyển sang năm sau.

5. Không sử dụng Quỹ này vào các mục đích khác.

Điều 8. Sử dụng tiền lãi

Số tiền lãi thực thu từ Quỹ việc làm cho người tàn tật (gồm: Lãi cho vay và lãi tiền gửi ngân hàng) được phân phối, sử dụng như sau:

1. Trích 60% để thực hiện công tác quản lý, cho vay, thu nợ của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. Việc sử dụng phí ủy thác theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

2. Phần còn lại 40% lập Quỹ dự phòng rủi ro của tỉnh.

Chương IV

MỨC HỖ TRỢ, MỨC VAY, THỜI GIAN VAY, LÃI SUẤT VAY VÀ THỦ TỤC CHO VAY

Điều 9. Mức hỗ trợ.

1. Hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất- kinh doanh dành riêng cho người tàn tật để xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị kỹ thuật, duy trì dạy nghề và phát triển sản xuất theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ cho mỗi dự án được duyệt không quá 10.000.000 đồng/người tàn tật mới được nhận vào làm việc.

2. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế nhận người tàn tật mới vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung khi sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

- Đối với dự án phát triển sản xuất. Mức hỗ trợ không quá 10.000.000 đồng/người tàn tật mới được nhận vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định

Điều 10. Mức vay

1. Đối với cá nhân người tàn tật: Tùy theo nhu cầu tạo việc làm mà cho vay nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/1 lao động là người tàn tật.

2. Đối với các nhóm lao động là người tàn tật, cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp: Tùy theo dự án sản xuất kinh doanh và số lượng người tàn tật được cơ sở nhận vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm được UBND tỉnh xem xét, quyết định mức cho vay, nhưng mức tối đa không quá 200.000.000 đồng/1 dự án.

Điều 11. Thời hạn vay từ 5 năm trở xuống hoặc theo chu kỳ sản xuất nhưng không quá 5 năm.

Điều 12. Lãi suất vay

Lãi suất cho vay: Bằng 50% mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng khác vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay trong hạn.

Điều 13. Về xử lý rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng.

Đối tượng được xem xét xử lý nợ rủi ro; nguyên nhân khách quan làm thiệt hại trực tiếp đến vốn và tài sản của đối tượng vay vốn; biện pháp xử lý; hồ sơ pháp lý để xem xét xử lý nợ bị rủi ro áp dụng theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội và Thông tư số 69/2005/QĐ-TTg">65/2005/TT-BTC ngày 16/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 69/2005/QĐ-TTg Riêng thẩm quyền xem xét xử lý nợ bị rủi ro do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Nguồn vốn để xử lý nợ bị rủi ro lấy từ nguồn dự phòng rủi ro được trích từ thu lãi của Quỹ.

Điều 14. Thủ tục cấp hỗ trợ hoặc cho vay: Các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất- kinh doanh và các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng chính sách có nhu cầu cấp vốn hỗ trợ hoặc vay vốn phải có dự án (làm riêng theo từng loại). Chủ dự án là người phụ trách các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất- kinh doanh hoặc Giám đốc doanh nghiệp. Hồ sơ dự án bao gồm:

1. Công văn đề nghị hỗ trợ hoặc vay vốn.

2. Dự án đề nghị cấp vốn hỗ trợ hoặc dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền.

3. Danh sách lao động (hoặc học viên) đang được sử dụng (hoặc đang học) trong đó ghi rõ danh sách người tàn tật có xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. Bản sao giấy chứng nhận “cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỷ lệ theo quy định” có chứng nhận của công chứng nhà nước.

Sau khi đã đủ các thủ tục đề nghị cấp vốn gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc xin vay vốn gửi đến Ngân hàng Chính sách xã hội tiến hành thẩm định, nếu hồ sơ và thủ tục hợp lệ thì tiến hành cấp vốn hoặc cho vay vốn theo quy định hiện hành.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm các sở, ngành và đơn vị liên quan.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các Hội đoàn thể của tỉnh vận động nguồn kinh phí ủng hộ từ các đơn vị, các nhà hảo tâm có lòng từ thiện giúp đỡ người tàn tật, đóng góp vào Quỹ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm bổ sung cho Quỹ học nghề, tạo việc làm cho người tàn tật; Quản lý nguồn ngân sách bổ sung hàng năm cho Quỹ; lập kế hoạch thu, chi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định .

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn các cơ sở, đối tượng xây dựng dự án; kiểm tra, thẩm định các dự án vay vốn.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định mức hỗ trợ, cho vay đối với các dự án xin cấp vốn hỗ trợ và vay vốn của các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, kinh phí đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người tàn tật.

- Quyết toán số thu, chi hàng năm của Quỹ. Hàng năm báo cáo tình hình về vốn cấp, vốn vay được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt về Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chính sách, chế độ đối với lao động là người tàn tật thuộc địa phương quản lý. Kiểm tra, xác định số lao động là người tàn tật mà các doanh nghiệp phải nhận theo tỷ lệ quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số tiền phải nộp vào Quỹ đối với từng doanh nghiệp.

- Kiểm tra, thẩm định, chứng nhận “cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc “cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy định” và ra quyết định hủy bỏ chứng nhận đối với các cơ sở không còn đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định.

- Tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khen thưởng theo quy định hiện hành đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý Quỹ.

2. Sở Tài chính.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ Quỹ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Kiểm tra, giám sát sử dụng kinh phí quản lý Quỹ theo quy định và thẩm định quyết toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm cả quyết toán thu, chi Quỹ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động là người tàn tật trong kế hoạch lao động - việc làm hàng năm của địa phương và phối hợp cùng Sở Tài chính cân đối hỗ trợ nguồn vốn ngân sách địa phương hàng năm cho Quỹ.

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Phối hợp tham gia thẩm định và thực hiện giải ngân dự án, thu hồi nợ; hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân, thu hồi vốn, xử lý nợ đảm bảo đơn giản, chặt chẽ theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và cung cấp các số liệu cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để Sở báo cáo quyết toán thu, chi hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.

5. Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi và các Hội đoàn thể liên quan: Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Quỹ để trợ giúp người tàn tật học nghề và tạo việc làm.

6. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu phải thực hiện đầy đủ các quy định tại các Điều 14,15,16 Chương III Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đơn và lập danh sách người tàn tật có nhu cầu học nghề hoặc tạo việc làm ở tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thành phố kiểm tra, xác nhận danh sách lao động, học viên tàn tật có nhu cầu học nghề và tạo việc làm; tổ chức hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ đối với lao động là người tàn tật thuộc địa phương quản lý. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành chức năng của huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh có người tàn tật học nghề hoặc làm việc đóng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của huyện, thành phố.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 16. Tổ chức, cá nhân xây dựng và quản lý Quỹ có thành tích được khen thưởng, nếu vi phạm các quy định của Quy chế này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện vấn đề chưa phù hợp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thống nhất với các sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 39/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật Bình Định
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 39/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật Bình Định

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật Bình Định

  • 12/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực