Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND về chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHI TIÊU BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 232/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 255/BC- HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 232/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Nội dung chi và mức chi ban hành theo Nghị quyết này được áp dụng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang.

2. Nguyên tắc chung

a) Thực hiện chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang phải bảo đảm đúng đối tượng, nội dung chi và định mức chi theo Nghị quyết này; thanh toán, quyết toán đúng theo quy định.

b) Kinh phí thực hiện chi theo Nghị quyết này được tính vào dự toán ngân sách hàng năm của từng cấp, do ngân sách của từng cấp đảm bảo. Trường hợp ngân sách cùng cấp không cân đối được thì ngân sách cấp trên cân đối bổ sung chung cho ngân sách cấp dưới.

c) Nếu là đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp thì được hưởng hoạt động phí và các khoản chi hỗ trợ khác của cấp cao nhất.

3. Nội dung chi và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang (có phụ lục nội dung chi và mức chi kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Định kỳ hai năm một lần hoặc khi có quy định mới của Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát các định mức chi của Nghị quyết này trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI
(m theo Ngh quyết s 39/2013/NQ-ND ngày 06 tng 12 m 2013 ca Hi đng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

NI DUNG CHI

Đơn vtính

MỨC CHI

Tỉnh

Huyn

xã

I. Chi hp ly ý kiến đóng góp dự án lut, pháp lệnh và các n bn khác theo yêu cu của y ban Tng vQuc hi, Chính phủ, các b, nnh Trung ương

 

 

 

 

1. Người chủ trì

Đồng/người/buổi

150.000

Không quy đnh

2. Đại biểu dự họp (theo giấy mời)

Đồng/người/buổi

100.000

3. Cán bộ phục vụ

Đồng/người/buổi

50.000

4. Xây dựng báo cáo tổng hợp

Đồng/báo cáo

500.000

II. Chi tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

1. Chi phục vụ ăn đại biểu dự họp

Đồng/người/buổi

80.000

70.000

60.000

2. Chế độ phòng nghỉ cho đại biểu dự họp

 

Thực hiện theo quy định hiện hành

3. Chi bồi dưỡng đại biểu dự họp:

 

 

 

 

a) Chủ tọa kỳ họp

Đồng/người/buổi

150.000

100.000

80.000

b) Thư ký kỳ họp

Đồng/người/buổi

120.000

80.000

60.000

c) Đại biểu dự họp (theo giấy mời)

Đồng/người/buổi

100.000

60.000

40.000

d) Bồi dưỡng cán bộ phục vụ kỳ họp

Đồng/người/buổi

60.000

40.000

30.000

đ) Nếu tổ chức kỳ họp vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì mức bồi dưỡng gấp 2 lần cho từng mức quy định trên theo từng đối tượng

 

Áp dụng thực hiện ở 3 cấp

4. Chi xây dựng các văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

a) Thẩm tra dự thảo và hoàn chỉnh nghị quyết của Hội đồng nhân dân

Đồng/nghị quyết

500.000

200.000

150.000

b) Báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân trình kỳ họp

Đồng/báo cáo

2.000.000

600.000

400.000

5. Chi họp dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; họp thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp; họp rút kinh nghiệm sau kỳ họp Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

a) Người chủ trì

Đồng/người/buổi

150.000

100.000

80.000

b) Đại biểu dự họp (theo giấy mời)

Đồng/người/buổi

100.000

80.000

60.000

c) Cán bộ phục vụ

Đồng/người/buổi

50.000

40.000

30.000

6. Chi bồi dưỡng phóng viên báo, đài (theo danh sách được duyệt)

Đồng/người/buổi

80.000

Không quy định

III. Chi họp giao ban định kỳ quý; sơ, tổng kết 6 tháng, năm, nhiệm kỳ của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

1. Người chủ trì

Đồng/người/buổi

150.000

100.000

80.000

2. Đại biểu dự họp (theo giấy mời)

Đồng/người/buổi

100.000

80.000

60.000

3. Cán bộ phục vụ

Đồng/người/buổi

50.000

40.000

30.000

4. Chi phục vụ ăn, bồi dưỡng cho đại biểu,... thực hiện như Khoản 1, 2, Mục II của bản phụ lục này

 

 

 

 

IV. Chi cho công tác giám sát, kho sát

 

 

 

 

1. Chi bồi dưỡng đoàn giám sát, khảo sát

Đồng/người/buổi

 

 

 

a) Trưởng đoàn giám sát, khảo sát

Đồng/người/buổi

150.000

100.000

80.000

b) Thành viên đoàn giám sát, khảo sát

Đồng/người/buổi

100.000

80.000

60.000

c) Cán bộ phục vụ đoàn giám sát, khảo sát

Đồng/người/buổi

60.000

40.000

30.000

2. Chi xây dựng quyết định, kế hoạch, đề cương, dự thảo và hoàn thành báo cáo kết quả giám sát, khảo sát

Đồng/cuộc

3.000.000

1.000.000

600.000

3. Chi họp thông qua dự thảo báo cáo giám sát, khảo sát

 

 

 

 

a) Người chủ trì

Đồng/người/buổi

150.000

100.000

80.000

b) Đại biểu dự họp (theo giấy mời)

Đồng/người/buổi

100.000

80.000

60.000

c) Cán bộ phục vụ

Đồng/người/buổi

50.000

40.000

30.000

V. Chi tiếp xúc c tri

 

 

 

 

1. Chi hỗ trợ các địa phương (tại địa điểm tiếp xúc cử tri): Chi thuê địa điểm, trang trí hội trường, nước uống, các khoản chi khác phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri

Đồng/điểm

1.000.000

800.000

700.000

2. Chi bồi dưỡng tiếp xúc cử tri

 

 

 

 

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân

Đồng/người/buổi

100.000

80.000

60.000

b) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tham dự tiếp xúc cử tri

Đồng/người/buổi

100.000

80.000

60.000

c) Cán bộ Mặt trận hướng dẫn tiếp xúc cử tri

Đồng/người/buổi

80.000

70.000

60.000

d) Cán bộ phục vụ

Đồng/người/buổi

60.000

40.000

30.000

đ) Cán bộ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đồng/báo cáo

400.000

300.000

200.000

VI. Chi tiếp công dân

 

 

 

 

1. Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo cơ quan dự họp tiếp công dân

Đồng/người/buổi

100.000

80.000

60.000

2. Chi xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo

Đồng/báo cáo

300.000

200.000

100.000

VII. Chi công tác xã hội (do Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức)

 

 

 

 

1. Chi thăm, tặng quà các tổ chức và đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết:

 

 

 

 

a) Thăm các tổ chức

Đồng/lần/tổ chức

2.000.000

1.500.000

1.000.000

b) Thăm các cá nhân

Đồng/người/lần

500.000

400.000

300.000

2. Chi thăm hỏi ốm đau, nằm viện

 

 

 

 

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

- Trường hợp ốm đau, nằm viện

Đồng/người/lần

500.000

400.000

300.000

- Trường hợp bệnh hiểm nghèo

Đồng/người/lần

3.000.000

1.000.000

1.000.000

b) Các đồng chí đương chức và nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thực hiện như đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

 

 

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân có cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng), con khi từ trần: Gia đình được trợ cấp

Đồng/trường hợp

1.000.000

700.000

500.000

d) Chi thăm hỏi ốm đau, nằm viện, thăm viếng các đồng chí nguyên là Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng và Phó Trưởng ban chuyên trách, lãnh đạo Văn phòng qua các nhiệm kỳ (đã nghỉ hưu) trong các ngày lễ, tết cổ truyền

Đồng/người/lần

500.000

400.000

300.000

e) Chi thăm hỏi ốm đau, nằm viện và trợ cấp đối với cán bộ, công chức đương chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Đồng/người/lần

Áp dụng như đại biểu Hội đồng nhân dân

VIII. Chi hỗ trkhác

 

 

 

 

1. Hỗ trợ chức danh kiêm nhiệm

 

 

 

 

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đồng/người/tháng

500.000

300.000

200.000

b) Trưởng ban Hội đồng nhân dân

Đồng/người/tháng

 

250.000

 

c) Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân

Đồng/người/tháng

250.000

200.000

 

2. Chi hỗ trợ trang phục

 

 

 

 

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân

Đồng/người/năm

1.000.000

600.000

400.000

b) Cán bộ, công chức văn phòng

Đồng/người/năm

500.000

300.000

300.000

3. Khoán chi điện thoại cho đại biểu Hội đồng nhân dân

Đồng/người/năm

1.000.000

600.000

400.000

4. Chi hỗ trợ hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

Đồng/tổ/năm

3.000.000

2.000.000

1.500.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân Kiên Giang
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu39/2013/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
      Người kýNguyễn Thanh Sơn
      Ngày ban hành06/12/2013
      Ngày hiệu lực16/12/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND chi tiêu bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân Kiên Giang