Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 2577/QĐ- BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 7735/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, phương án phân bổ chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 120/BC-HĐND ngày 03/12/2016 của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

31.800.000 triệu đồng

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu:

5.400.000 triệu đồng

- Thu nội địa:

26.400.000 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương:

19.134.210 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:

18.761.202 triệu đồng

- Bổ sung từ ngân sách trung ương:

373.008 triệu đồng

3. Tổng chi (bao gồm cả trả nợ gốc)

19.134.210 triệu đng

3.1. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương:

18.831.710 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển:

4.258.752 triệu đồng

Trong đó chưa bao gồm tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu bổ sung chi đầu tư phát triển

3.421.000 triệu đồng

b) Chi chương trình mục tiêu quốc gia (phần sự nghiệp)

656 triệu đồng

c) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.600 triệu đồng

d) Chi thường xuyên:

13.610.917 triệu đồng

- Sự nghiệp kiến thiết kinh tế:

1.159.749 triệu đồng

- Sự nghiệp môi trường:

658.387 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

3.632.975 triệu đồng

- Sự nghiệp y tế:

1.088.833 triệu đồng

- Sự nghiệp văn hóa thông tin:

130.332 triệu đồng

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình:

59.292 triệu đồng

- Sự nghiệp thể dục thể thao:

82.517 triệu đồng

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

337.050 triệu đồng

- Chi đảm bảo xã hội:

542.959 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính:

1.952.329 triệu đồng

- Chi an ninh, quốc phòng:

337.756 triệu đồng

- Chi khác:

207.738 triệu đồng

- Tiết kiệm bổ sung chi đầu tư phát triển:

3.421.000 triệu đồng

e) Dự phòng ngân sách:

374.176 triệu đồng

f) Dự phòng tiền lương:

530.609 triệu đồng

g) Chi trả lãi, phí:

55.000 triệu đồng

3.2. Trả nợ của ngân sách địa phương năm 2017:

302.500 triệu đồng

4. Tổng mức vay của ngân sách địa phương:

668.900 triệu đồng

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh 2017

- Phân bổ vốn đầu tư phát triển: Nhất trí thông qua nguyên tắc, cơ cấu phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017 như Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ chi tiết, thống nht với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, làm cơ sở giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển năm 2017.

- Phân bổ chi thường xuyên: Nhất trí thông qua phương án phân bổ chi thường xuyên năm 2017 như Tờ trình số 7735/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư khối tỉnh chưa phân bổ chi tiết, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định các nhiệm vụ chi.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 với các nội dung như sau:

1. Tiếp tục tăng cường phân cấp nguồn thu cho các địa phương, gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thvà cá nhân người đứng đầu chính quyền cấp đó đtạo thế chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tăng khả năng tự cân đối; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, phấn đấu giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh, cụ thể:

- Nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long (phần nộp ngân sách nhà nước sau khi trích để lại để phục vụ cho các hoạt động của Ban Quản lý Vịnh theo tỷ lệ quy định) được điều tiết 100% cho thành phố Hạ Long; trong đó dành tối thiểu 30% để chi cho các nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, duy trì các hoạt động đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ thường xuyên khác (ngoài các nhiệm vụ chi do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thực hiện từ nguồn thu phí Vịnh được để lại).

- Điều tiết 100% nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (thu qua Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh) cho ngân sách các địa phương để cân đối cho nhiệm vụ vệ sinh môi trường, trong đó dành một phần kinh phí cho công tác trng rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường phát triển rừng bền vững.

- Dành 100% số tiền thu được do xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm cho các địa phương, các ngành để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Các địa phương có nguồn thu phí bảo vệ môi trường từ khai thác than, sau khi ưu tiên dành nguồn thu này để cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên về môi trường mà còn nguồn thì được bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương để đầu tư các dự án về môi trường.

3. Nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu (phần nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trích để lại cho đơn vị thu phí chi cho công tác thu phí theo quy định) được để lại 100% cho các địa phương. Trong đó, huyện Bình Liêu, huyện Hải Hà dành 100%, thành phố Móng Cái dành tối thiểu 50% nguồn thu phí này để chi đầu tư các dự án hạ tầng cửa khẩu.

4. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết (bao gồm cả số thu từ xổ số điện toán phần ngân sách địa phương được hưởng theo quy định) được cân đối chi đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 60% cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế, tối thiểu 10% cho chương trình nông thôn mới. Số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương, số tăng thu thực hiện từ hoạt động xổ số so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phân bổ chi đầu tư cho các công trình quan trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế và nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Các địa phương dành tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm số ghi thu, ghi chi - nếu có) cùng với nguồn kinh phí được btrí giao trong sự nghiệp kinh tế đthực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giy chứng nhận quyn sử dụng đất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013.

Nguồn thu tiền sử dụng đất các địa phương được hưởng còn lại (nếu có) để chi đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, các dự án di dân, tái định cư, phát triển quỹ đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Riêng số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (trừ phường, thị trấn) được dành tối thiểu 80% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. Từ năm 2017, kinh phí đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính[1]; kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí[2]; kinh phí được để lại cho các ngành đsử dụng vào việc kiểm tra, kiểm nghiệm, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn tương ứng với số thu được do xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm[3] từ nguồn xử phạt các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm: được btrí trong dự toán giao đầu năm (trên cơ sở kết quả thu, chi của năm trước và khả năng thực hiện năm hiện hành). Trường hợp đến hết năm, số thu nộp ngân sách nhà nước nhỏ hơn số chi thì sẽ được trừ vào dự toán năm sau của đơn vị.

7. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Đán 25 của tỉnh; thực hiện cơ chế đặt hàng đối với dịch vụ công ích, sự nghiệp khoa học.

Từ năm 2018, mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế sẽ được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình tăng giá dịch vụ theo Thông tư 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, đảm bảo đến năm 2020 các đơn vị phải đảm bảo tự chủ được 100% chi phí sau khi đã tính đủ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ.

8. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường; đảm bảo mức chi hàng năm cho công tác môi trường theo tinh thần của Nghị quyết 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về những chủ trương giải quyết tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đối với nhiệm vụ chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường được giao năm 2017, cần chú ý gắn với triển khai Quy hoạch môi trường, Đề án cải thiện môi trường tỉnh và nhất là Đề án di dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt, nguy hiểm và quy hoạch b trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn.

9. Tiếp tục rà soát tổ chức lại bộ máy của các trung tâm, các đơn vị sự nghiệp có thu... theo hướng đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động của bộ máy từ nguồn thu phí, dịch vụ theo quy định của pháp luật, ngân sách nhà nước không hỗ trợ cho các loại hình, tổ chức mà xã hội đã đảm đương được. Thực hiện triệt để tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội họp, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước.

10. Các chủ trương, chính sách mới của tỉnh, khi ban hành phải căn cứ nguồn lực thực có của địa phương và quy định theo mức Trung ương ban hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi, hạn chế tối đa việc xử lý bổ sung ngoài dự toán, không ban hành các chính sách tác động tăng chi ngân sách địa phương khi chưa có nguồn đảm bảo.

Điều 4. Trong quá trình chấp hành ngân sách, định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh (thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương. Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh nếu có thay đổi, phát sinh về thu chi ngân sách cần có sự điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá
XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo QN, TT Thông tin;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017 CỦA TỈNH QUẢNG NINH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng./.

STT

Nội dung

Dự toán 2017

GHI CHÚ

NSNN

NSĐP

 

TNG THU

31.800.000

19.134.210

 

I

HẢI QUAN THU

5.400.000

 

 

II

THU NỘI ĐỊA

26.400.000

18.761.202

 

1

Thu từ XNQD Trung ương

10.960.900

9.182.585

 

2

Thu từ các XNQD địa phương

179.300

123.895

 

3

Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài

2.183.200

1.444.110

 

4

Thu từ khu vực CTN & dịch vụ NQD

2.382.500

1.576.625

 

5

Thuế thu nhập cá nhân

550.000

357.500

 

6

Lệ phí trước bạ

690.000

690.000

 

7

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

500

 

8

Thuế Bảo vệ môi trường

2.183.000

872.950

 

9

Tiền sử dụng đất

1.335.000

1.335.000

 

10

Thuế sử dụng đất phi NN

38.500

38.500

 

11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

540.000

540.000

 

12

Thu phí và lệ phí

1.930.000

1.509.000

 

13

Thu tiền cấp quyền KTKS

2.945.000

892.536

 

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

48.000

48.000

 

15

Các khoản thu tại xã...

15.000

15.000

 

16

Thu khác ngân sách

419.100

135.000

 

III

THU BSUNG TỪ NSTƯ

 

373.008

 

 

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2017

NSĐP

TỈNH

HUYỆN, XÃ

TNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

18.831.710

10.602.711

8.228.999

I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

4.258.752

2.448.201

1.810.551

1. Vốn tập trung trong nước

1.827.849

1.827.849

 

2. Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất

1.335.000

206.500

1.128.500

3. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn TW BSMT

365.852

365.852

 

4. Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn khác

730.051

48.000

682.051

- Chi từ nguồn phí tham quan Vịnh Hạ Long

420.000

 

420.000

- Từ nguồn thu cho thuê mặt đất, mặt nước

48.351

 

48.351

- Chi ĐTPT từ nguồn Phí sử dụng hạ tầng KKTCK

213.700

 

213.700

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

48.000

48.000

 

II. CHI CTMT QUỐC GIA

656

656

 

IV. DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.600

1.600

 

V. CHI THƯỜNG XUYÊN

13.610.917

7.354.591

6.256.326

1. Chi SN kinh tế

1.159.749

567.604

592.145

2. Chi sự nghiệp môi trường

658.387

23.000

635.387

3. Chi SN Giáo dục - Đào tạo

3.632.975

1.105.886

2.527.089

4. SN Y tế

1.088.833

699.676

389.157

5. SN văn hóa thông tin

130.332

49.305

81.027

6. SN phát thanh truyền hình

59.292

27.759

31.533

7. SN thể dục thể thao

82.517

59.889

22.628

8. SN khoa học Công nghệ

337.050

337.050

 

9. Chi đảm bảo xã hội

542.959

267.854

275.105

10. Chi quản lý hành chính

1.952.329

563.442

1.388.887

11. An ninh - quốc phòng

337.756

175.590

162.166

12. Chi khác

207.738

77.536

130.202

13. Tiết kiệm chi thường xuyên bổ sung chi đầu tư phát triển

3.421.000

3.400.000

21.000

VI. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

374.176

212.054

162.122

VII. DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG

530.609

530.609

 

VIII. CHI TRẢ LÃI PHÍ

55.000

55.000

 

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH NĂM 2017 KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2017

Biên chế được giao

Hệ số lương, phụ cấp và các khoản đóng góp

Tng dự toán

Trong đó

Dự toán của các ngành

Kinh phí đảm bảo hoạt động chung ca tỉnh

Kinh phí tự ch

Kinh phí không tự chủ

KP Dự án, đề tài, nhiệm vụ

A

B

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

 

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

 

3.954.591

1.170.834

269.325

1.630.923

883.509

1

Văn phòng HĐND tỉnh

39

271

13.780

7.780

6.000

 

 

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

116

646

40.285

19.035

21.250

 

 

3

Ban quản lý các khu kinh tế

54

295

8.649

7.849

800

 

 

4

Ban Dân tc tnh

21

120

6.779

3.529

250

3.000

 

 

Trđó: Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong đng bào dân tộc thiểu số

 

 

3.000

 

 

3.000

 

5

Ban Xây dựng Nông thôn mới Quảng Ninh

17

104

3.335

2.955

380

 

 

6

Sở Tài chính

116

615

16.305

13.805

2.500

 

 

 

Trong đó: Kinh phí trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra nộp ngân sách nhà nước của Thanh tra

 

 

1.000

1.000

 

 

 

7

Sở lao động Thương binh và xã hội

338

1.941

114.139

45.289

29.250

39.600

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chương trình BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 01/7/2016)

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

- Đề án phát triển nghề xã hội giai đoạn 2010 - 2020 (Kế hoạch số 1811/KH-UBND ngày 24/5/2011 triển khai Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

3.500

 

 

3.500

 

 

- Kinh phí nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ; kiểm tra, giám sát chương trình giảm nghèo

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

- Quỹ đền ơn, đáp nghĩa

 

 

6.000

 

 

6.000

 

 

- KF Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

- Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 19/4/2016)

 

 

600

 

 

600

 

 

- Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đng giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch 6176/KH-UBND ngày 30/9/2016)

 

 

3.500

 

 

3.500

 

 

- Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 (Kế hoạch 2370/KH-UBND ngày 17/5/2013)

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

- Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh)

 

 

7.000

 

 

7.000

 

 

Trong đó: Bổ sung quỹ vay vốn tạo việc làm tại Ngân hàng CSXH QN

 

 

5.000

 

 

5.000

 

 

- Kinh phí ĐBXH tập trung và quản lý thực hiện chính sách BTXH

 

 

3.500

 

 

3.500

 

 

- Chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh QN giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 2580/KH-UBND ngày 11/5/2016)

 

 

1.000

 

 

1.000

 

8

Sở khoa học & công nghệ

65

348

46.029

10.479

500

35.050

 

-

Trđó: KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học

 

 

35.050

 

 

35.050

 

9

Sở Xây dựng

59

337

11.632

9.157

2.475

 

 

10

Sở Tư pháp

66

307

12.559

9.409

1.150

2.000

 

-

Trđó: Kinh phí trợ giúp pháp lý

 

 

2.000

 

 

2.000

 

11

Sở Công Thương

246

1.529

42.234

38.784

3.450

 

 

12

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

647

4.222

118.500

101.250

8.750

5.500

3.000

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

KF Khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên

 

 

3.500

 

 

3.500

 

-

Kinh phí thực hiện chính sách Nghị định 67 về phát triển thủy sản

 

 

3.000

 

 

 

3.000

-

Sự nghiệp khuyến nông, khuyến lâm

 

 

1.000

 

 

1.000

 

-

Sự nghiệp khuyến ngư

 

 

1.000

 

 

1.000

 

13

Sở giao thông - Vận tải

129

792

121.713

19.113

1.200

101.400

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

KF duy trì hệ thống quản lý kiểm soát quản lý tàu tham quan Vịnh Hạ Long bằng CN định vị vệ tinh

 

 

1.400

 

 

1.400

 

-

Sự nghiệp giao thông

 

 

100.000

 

 

100.000

 

14

Ban An toàn giao thông

9

57

1.907

1.707

200

 

 

15

Sở Tài nguyên và môi trường

138

736

82.871

18.901

6.970

57.000

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án Đo đạc bn đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định 1756/QĐ-UBND ngày 09/6/2016)

 

 

5.000

 

 

5.000

 

-

Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đt đai đến năm 2020 (Quyết định 3954/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 điều chỉnh QĐ 1661/QĐ-UBND ngày 28/5/2009)

 

 

50.000

 

 

50.000

 

-

Dự án điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh (QĐ số 1651/QĐ-UBND ngày 02/6/2016)

 

 

2.000

 

 

2.000

 

16

Sở văn hóa - Thể thao

396

1.758

101.756

29.256

47.500

25.000

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Sự nghiệp văn hóa ngành

 

 

5.000

 

 

5.000

 

-

Sự nghiệp thể thao ngành

 

 

10.000

 

 

10.000

 

-

Kinh phí Hỗ trợ cho Bảo tàng và Thư viện

 

 

5.000

 

 

5.000

 

-

Đội bóng chuyền nữ

 

 

5.000

 

 

5.000

 

17

Sở Du lịch

38

206

7.180

5.680

1.500

 

 

18

Sở Y tế

89

13.537

649.141

347.941

1.200

300.000

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Sự nghiệp ngành

 

 

45.000

 

 

45.000

 

 

Gồm: - Kinh phí thực đề án HIV theo Nghị quyết 218/2015/NQ-HĐND

 

 

24.141

 

 

24.141

 

 

- Kinh phí thực hiện công tác dân số - KHHGĐ

 

 

4.000

 

 

4.000

 

 

- Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh

 

 

2.000

 

 

2.000

 

 

- KP KCB cho người nghèo

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

- KP Phòng chng dịch bệnh

 

 

2.000

 

 

2.000

 

 

- KP KCB lưu động, chỉ đạo tuyến và các nhiệm vụ chuyên môn khác

 

 

11.859

 

 

11.859

 

-

Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của các đơn vị ngành y tế

 

 

55.000

 

 

55.000

 

-

Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án của ngành Y tế (Vốn SN có tính chất đầu tư)

 

 

200.000

 

 

200.000

 

-

Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện đầu tư các bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

19

Trường cao đẳng Y tế

84

470

 

 

 

 

 

20

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ

40

257

14.397

5.397

9.000

 

 

21

Sở giáo dục - Đào tạo

2.243

14.149

925.242

264.942

300

660.000

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Sự nghiệp ngành

 

 

55.000

 

 

55.000

 

 

KP đào tạo cử tuyển

 

 

1.100

 

 

1.100

 

 

KP đào tạo lưu học sinh Lào

 

 

6.500

 

 

6.500

 

 

KP khen thưởng toàn ngành

 

 

6.262

 

 

6.262

 

 

KP ôn luyện đội tuyển quốc gia

 

 

3.500

 

 

3.500

 

 

Cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học sinh, chế độ theo Nghị định 61

 

 

12.500

 

 

12.500

 

 

Chế độ học sinh trường chuyên Hạ Long (bao gồm cchế độ theo Nghị quyết 22)

 

 

8.459

 

 

8.459

 

 

Các hoạt động chuyên môn khác

 

 

16.679

 

 

16.679

 

-

Tăng cường cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị

 

 

25.000

 

 

25.000

 

-

Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án của ngành Giáo dục (Vốn SN có tính chất đầu tư)

 

 

580.000

 

 

580.000

 

22

Trường đại học Hạ Long

290

1.853

36.956

26.956

10.000

 

 

23

Sở kế hoạch và đầu tư

69

398

12.043

10.843

1.200

 

 

24

Sở Nội vụ

105

543

22.350

15.750

1.600

5.000

 

-

Trđó: Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (Quyết định 3256/QĐ-UBND ngày 27/10/2015)

 

 

5.000

 

 

5.000

 

25

Sở Ngoại vụ

40

177

10.115

5.515

600

4.000

 

-

Trđó: Kinh phí đoàn vào của tỉnh

 

 

4.000

 

 

4.000

 

26

SThông tin và Truyền thông

58

292

30.813

8.938

1.700

10.175

10.000

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí thuê hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2017

 

 

4.070

 

 

4.070

 

-

Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối mạng diện rộng và khai thác CQĐT (văn bản số 318/UBND-TM3 ngày 18/01/2016)

 

 

6.105

 

 

6.105

 

-

Kinh phí hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí theo kế hoạch số 4596 ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh

 

 

10.000

 

 

 

10.000

27

Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

27

87

5.610

5.210

400

 

 

28

Trung tâm Hành chính công

15

66

4.730

3.030

1.700

 

 

29

Thanh tra Tỉnh

50

338

12.727

11.327

1.400

 

 

 

Trđó: KP trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra nộp NSNN của Thanh tra tỉnh

 

 

3.000

3.000

 

 

 

30

Liên minh các HTX và Doanh nghiệp ngoài QD

20

93

3.444

3.144

300

 

 

31

Đài phát thanh truyền hình

118

503

27.759

6.759

21.000

 

 

32

Vườn Quốc gia Bái Tử Long

57

357

9.560

8.160

1.400

 

 

33

Tỉnh đoàn

58

319

11.106

8.256

2.850

 

 

34

Hội chthập đỏ

18

80

3.544

2.744

800

 

 

35

Hội văn học nghệ thuật

15

65

3.219

2.219

1.000

 

 

36

Hội người mù

4

17

1.247

547

700

 

 

37

Khi cơ quan Tỉnh ủy

279

2.123

126.533

59.033

67.500

 

 

-

Các Ban thuộc Tỉnh ủy

 

 

93.510

53.510

40.000

 

 

-

Báo Quảng Ninh

 

 

21.523

5.523

16.000

 

 

-

Kinh phí khen thưởng huy hiệu Đảng

 

 

11.500

 

11.500

 

 

38

Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh

25

117

6.353

4.853

1.500

 

 

39

Mặt Trận tquốc

29

239

8.143

6.143

2.000

 

 

40

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

76

528

5.504

4.304

1.200

 

 

41

Trường Cao đng nghề Giao thông cơ điện

68

383

2.911

2.911

 

 

 

42

Trạm kiểm soát liên hiệp km15 Bến tầu Dân Tiến

 

 

1.600

 

1.600

 

 

43

Hội Nông dân

22

171

7.985

4.785

1.200

2.000

 

 

Trđó: Kinh phí bổ sung quy hỗ trợ Nông dân theo Kế hoạch 4364/KH-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện QĐ 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

 

2.000

 

 

2.000

 

44

Hội Cựu chiến binh

13

90

3.700

2.600

1.100

 

 

45

Hội nhà báo

5

26

1.409

959

450

 

 

46

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh QN

7

30

1.468

968

500

 

 

47

Trường cao đng nghề Việt Hàn

27

153

3.622

2.622

1.000

 

 

48

Các hiệp hội và đơn vị khác

 

 

9.000

 

 

 

9.000

49

Kinh phí đảm bo an toàn trong lĩnh vực giao thông

 

 

15.000

 

 

 

15.000

50

Vốn Di dân

 

 

10.000

 

 

10.000

 

51

Kinh phí xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư

 

 

20.000

 

 

 

20.000

52

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch

 

 

50.000

 

 

 

50.000

53

Kinh phí đm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính theo các Thông tư 153/2013/TT- BTC

 

 

23.000

 

 

23.000

 

 

- KP đảm bảo hoạt động của lực lượng QLTT

 

 

12.000

 

 

12.000

 

 

- KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Kiểm lâm

 

 

665

 

 

665

 

 

- KP đm bo hoạt động của lực lượng Kiểm ngư

 

 

300

 

 

300

 

 

- KP đảm bảo hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông

 

 

6.800

 

 

6.800

 

 

- KP đảm bảo hoạt động của các lực lượng khác

 

 

3.235

 

 

3.235

 

54

Vốn ngoài nước (Chương trình nước sạch 8 tỉnh đng bằng sông Hng dựa trên kết quả đầu ra)

 

 

6.500

 

 

6.500

 

55

Kinh phí đặt hàng dịch vụ công

 

 

68.890

 

 

68.890

 

 

- Sản xuất cây trng của Công ty CP giống cây trng)

 

 

1.512

 

 

1.512

 

 

- SX giống vật nuôi của Công ty CP giống vật nuôi

 

 

878

 

 

878

 

 

KP đặt hàng của Sở Công thương

- Thực hiện nhiệm vụ khuyến công: 1.000 trđ

- Tổ chức hoạt động kết nối cung cầu các sản phẩm OCOOP với các nhà phân phối, kênh tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc: 2.800 trđ

- Quản lý, vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử của tnh: 200 trđ

 

 

4.000

 

 

4.000

 

 

Kinh phí đặt hàng của Sở Văn hóa thể thao (Sáng tác, dựng vở và biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tnh)

 

 

1.800

 

 

1.800

 

 

KP đặt hàng của Sở Du lịch (Dịch vụ hậu cần phục vụ các đoàn công tác, các hoạt động đối ngoại của tỉnh)

 

 

500

 

 

500

 

 

Kinh phí đặt hàng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Lưu giữ giống cây thông nhựa Quảng Ninh: 400 trđ

- Quan trắc môi trường dịch bệnh nuôi trng thủy sản: 700 trđ

- Lưu giữa giống gốc 2 loài cá rô phi: 400 trđ

- Quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp: 54.200 trđ

 

 

55.700

 

 

55.700

 

 

Kinh phí đặt hàng của Sở Khoa học công nghệ:

- Nghiên cứu ứng dụng TBKH&CN; hoạt động sàn giao dịch công nghệ & thiết bị; hội tho KHCN; phục vụ công tác QLNN: 2.900 trđ

- Xây dựng nguồn lực thông tin; trang tin KHCN; phổ biến thông tin KHCN: 1.600 trđ

 

 

4.500

 

 

4.500

 

56

Điện nước, quản lý Cung quy hoạch, triển lãm tỉnh

 

 

10.000

 

 

10.000

 

57

Kinh phí quản lý nhà liên cơ quan sII

 

 

3.500

 

 

3.500

 

58

Kinh phí sửa chữa, duy tu trụ sở liên cơ quan số II

 

 

2.500

 

 

2.500

 

59

Kinh phí hoạt động của Ban Chính quyền điện tử

 

 

600

 

 

600

 

60

Sự nghiệp kinh tế khác

 

 

10.000

 

 

 

10.000

61

Sự nghiệp hoạt động Bảo vệ Môi trường

 

 

23.000

 

 

2.900

20.100

 

Trđó: KP đặt hàng dịch vụ công (Quan trắc và báo cáo hiện trạng môi trường tnh QN: 1.900 trđ và Quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định: 1.000 trđ)

 

 

2.900

 

 

2.900

 

62

Sự nghiệp giáo dục khác

 

 

10.000

 

 

 

10.000

63

Kinh phí Đào tạo

 

 

113.702

 

 

40.000

73.702

 

- Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh QN đến năm 2020 (Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 30/01/2015)

 

 

50.000

 

 

 

50.000

 

- Đào tạo nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ sinh viên hệ Đại học

 

 

10.000

 

 

10.000

 

 

- Hỗ trợ đối tượng thu hút nhân tài

 

 

30.000

 

 

30.000

 

 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

 

 

10.000

 

 

 

10.000

 

- Chi đào tạo khác

 

 

13.702

 

 

 

13.702

64

Kinh phí vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

5.000

 

 

 

5.000

65

KF đảm bảo các sự kiện lớn của tnh

 

 

5.000

 

 

 

5.000

66

Sự nghiệp văn hóa khác

 

 

5.000

 

 

 

5.000

67

Hỗ trợ đội bóng đá Than Qung Ninh

 

 

10.000

 

 

10.000

 

68

Sự nghiệp khoa học công nghệ có tính chất đầu tư

 

 

300.000

 

 

 

300.000

69

Chương trình thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh QN (Quyết định 2051/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013)

 

 

1.500

 

 

 

1.500

70

Kinh phí phòng chng tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán người

 

 

15.500

 

 

 

15.500

71

Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn

 

 

17.169

 

 

17.169

 

72

Kinh phí mua Bảo hiểm HSSV

 

 

40.000

 

 

 

40.000

73

Trợ cấp tết cho các đối tượng XH

 

 

50.000

 

 

 

50.000

74

KF thăm hỏi động viên Thương binh ngày 27/7

 

 

15.000

 

 

 

15.000

75

Kinh phí thực hiện Nghị định 108/2014/NĐCP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về tinh giảm biên chế và không đủ tuổi tái cử

 

 

20.000

 

 

 

20.000

76

Chi đảm bảo xã hội khác

 

 

10.000

 

 

 

10.000

77

KF thực hiện CS mới ban hành của HĐND tỉnh

 

 

39.720

 

 

 

39.720

-

Dự nguồn các cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền ban hành kỳ họp cuối năm 2016

 

 

15.042

 

 

 

15.042

 

Trđó: (1) Nghị quyết mở rộng đối tượng xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người nghèo không có khả năng thoát nghèo và chưa được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

 

 

10.042

 

 

 

10.042

 

(2) Nghị quyết về mức chi tiêu của đại biểu HĐND tỉnh

 

 

5.000

 

 

 

5.000

-

Dự nguồn do phát sinh KP đảm bảo xã hội do nâng chuẩn trợ cấp xã hội

 

 

24.678

 

 

 

24.678

78

Kinh phí Khen thưởng, thi đua

 

 

14.000

 

 

14.000

 

79

Khen thưởng thi đua VĐV có thành tích cao

 

 

2.000

 

 

2.000

 

80

KF mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn

 

 

20.000

 

 

 

20.000

81

KP phục vụ cho công tác thu lệ phí

 

 

18.000

 

 

 

18.000

82

Kinh phí thực hiện Đề án quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ s 4007/QĐ-UBND ngày 29/11/2016)

 

 

4.549

 

 

4.549

 

83

Chi khác quản lý hành chính

 

 

30.451

 

 

 

30.451

84

An ninh

 

 

18.000

 

 

18.000

 

85

Chi Phòng cháy chữa cháy

 

 

12.000

 

 

12.000

 

86

Quốc phòng

 

 

110.000

 

 

110.000

 

87

Quản lý NN về biên giới đất liền & BG Biển (bao gm kinh phí tuyên truyền pháp luật biển đảo)

 

 

18.000

 

 

18.000

 

88

Hỗ trợ KF mua trang phục cho dân quân tự vệ

 

 

7.590

 

 

7.590

 

89

An ninh - Quốc phòng khác

 

 

10.000

 

 

 

10.000

90

Chi khác ngân sách

 

 

77.536

 

 

 

77.536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Địa phương

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

 

Tổng số:

3.202.669

3.127.588

75.081

 

 

 

 

 

1

Thành phố Hạ Long

 

 

 

2

Thành phố Cẩm Phả

 

 

 

3

Thành phố Uông Bí

 

 

 

4

Thành phố Móng Cái

75.081

 

75.081

5

Thị xã Quảng Yên

505.454

505.454

 

6

Huyện Đông Triều

386.941

386.941

 

7

Huyện Hoành Bồ

237.514

237.514

 

8

Huyện Vân Đồn

305.174

305.174

 

9

Huyện Tiên Yên

348.384

348.384

 

10

Huyện Hải Hà

359.895

359.895

 

11

Huyện Đầm Hà

275.668

275.668

 

12

Huyện Bình Liêu

331.092

331.092

 

13

Huyện Ba Chẽ

268.284

268.284

 

14

Huyện Cô Tô

109.182

109.182

 

 

 

 

 

 

 [1] Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 và Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013.

[2] Trước đây các đơn vị thu lệ phí được trích để lại phục vụ cho công tác thu. Từ năm 2017, theo quy định của Luật Phí và lệ phí, toàn bộ số thu lệ phí sđược nộp 100% vào ngân sách.

[3] Theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành07/12/2016
        Ngày hiệu lực18/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ninh

           • 07/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực