Nghị quyết 395/NQ-HĐND

Nghị quyết 395/NQ-HĐND năm 2015 chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 395/NQ-HĐND chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP THUẬN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIII KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3181/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc đề Chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất

và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các

mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 39 /BC-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;cụ thể như sau:

1. Chấp thuận 79 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với tổng nhu cầu sử dụng đất là: 1.112,530 ha (Chi tiết Biểu số 01 kèm theo)

2. Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 21,467 ha đất trồng lúa và 12,087 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện 21 dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

BIỂU 01: DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Nghị quyết số: 395/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, kỳ họp thứ 16)

Đơn vị tính:ha

SỐ TT

Tên Dự án

Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư)

Nhu cầu sử dụng đất

Địa điểm xây dựng

Văn bản pháp lý

Ghi chú

I

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

 

22,426

 

 

 

1

 Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

 Sở Công thương

11,400

Xã Mường Mươn

 Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh

 

2

Dự án thủy điện Long Tạo (công trình phụ trợ, lán trại, bãi chứa vật liệu...)

Công ty TNHH tập đoàn BITEXCO

11,000

Xã Huổi Mí

Giấy chứng nhận đầu tư số 62121000017/GCNĐC 01/62/1 chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh;

 

3

Trạm BTS bản bó xã Na Sang

Viễn thông Điện Biên

0,026

xã Na Sang

Quyết định số 173/VNPTĐB-KTKH ngày 3/8/2015 của Viễn thông Điện Biên

 

II

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

170,657

 

 

 

1

Khu đất tái định cư tại chỗ dự án Kho vật chứng Công an tỉnh Điện Biên

Công an tỉnh Điện Biên

0,041

Xã Thanh Hưng

Quyết định số 4878/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của huyện Điện Biên

 

2

Đường, cầu treo vào trụ sở xã Na Tông

Ban QLDA huyện Điện Biên

0,286

Xã Na Tông

Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND huyện Điện Biên

 

3

Đường vào trại giam Nà tấu, tại xã Nà Tấu

Trại giam Nà Tấu

5,586

Xã Nà Tấu

Quyết định số 4201/QĐ-H11-H16 ngày 30/9/2009 của Bộ Công an

 

4

Chống quá tải lưới điện trung hạ áp huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Công ty Điện Lực Điện Biên

0,129

Xã Thanh Xương, Thanh An, Noong Hẹt, Sam Mứn, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Noong Luống, Thanh Yên

Quyết định số 854/QĐ-PCĐB ngày 20/7/2015 của Công ty Điện lực Điện Biên

 

5

Đường Pú Tửu - Noong U, huyện Điện Biên

Ban QLDA huyện Điện Biên

65,800

Xã Thanh Xương

Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh

 

6

Công trình Hồ chứa nước Huổi Cánh

Ban QLDA huyện Điện Biên

23,500

xã Thanh An

Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh

 

7

Hạ tầng giai đoạn II khu đầu mối cửa khẩu Tây Trang/ san nền, quảng trường, bãi đỗ xe Quốc Môn, nhà công vụ

Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng

0,150

 xã Na Ư

Quyết định số 2495/UBND-CN ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh

 

8

Hồ chứa nước Huổi Bẻ

sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

40,700

 xã Thanh Chăn

Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCTL của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

9

Hồ chứa nước Hồng Khếnh

sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2,000

 xã Thanh Hưng

Quyết định số 2829/QĐ--BNN-TCTL của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

10

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B tỉnh Điện Biên

Sở Giao thông vận tải

23,765

 Các xã: Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng

Quyết định số 2738/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải

 

11

Dự án đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi lợn siêu nạc và chế biến thức ăn gia súc xã Thanh Yên, huyện Điện Biên

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Huy Toan Điện Biên

5,300

 Xã Thanh Yên

Tờ trình số 1424/TTr-SKHĐT ngày 17/11/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư.

 

12

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 kéo dài (km194+529,5-Km204+163,5) tỉnh Điện Biên

Sở Giao thông vận tải

3,400

huyện Điện Biên và Thành phố ĐBP

Quyết định số 4842/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải

 

III

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

 

32,392

 

 

 

1

 Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

Sở Công thương

5,022

các xã: Xuân Lao, Mường Lạn, Búng Lao, Ẳng Nưa

Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh

 

2

 TT Hội nghị văn hóa và nhà khách huyện

Ban QLDA huyện

1,971

Khu TT hành chính huyện

Quyết định số 26/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND tỉnh

 

3

 Nâng cấp đường bản Nhộp - Chùa Sấu, xã Mường Lạn

Ban QLDA huyện

3,500

Xã Mường Lạn

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

4

 Đường dân sinh Pú Tỉu - xã Ẳng Tở

Ban QLDA huyện

3,600

Xã Ẳng Tở

Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

5

 Đường nội bản Huổi Sứa, xã Ẳng Cang

 UBND Ẳng Cang

0,600

Xã Ẳng Cang

Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND huyện Mường Ảng

 

6

 Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 279, đoạn tránh thị trấn Mường Ảng

Sở Giao thông vận tải

17,700

Thị trấn Mường Ảng

Quyết định số 3642/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải

 

IV

 HUYỆN TỦA CHÙA

 

22,282

 

 

 

1

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

 Sở Công thương

22,282

 các xã: Mường Báng, Sín Chải

Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh

 

V

HUYỆN TUẦN GIÁO

 

113,706

 

 

 

1

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

Sở Công thương

13,241

các xã: Pú Nhung, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Chiềng Đông, Chiềng Sinh, Pú Xi

Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh

 

2

Phúc lợi công cộng và đường nội bộ, công trình phúc lợi công cộng khu tái định cư Phiêng Xanh

Ban QLDA

0,560

Xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo

Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 8/7/2015 của UBND tinh

 

3

Nhà văn hóa, sân thể thao xã Phình Sáng

Ban QLDA huyện TG

0,120

Xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Tuần Giáo

 

4

Xây dựng Nhà máy thủy điện Long Tạo (công trình phụ trợ, lán trại, bãi chứa vật liệu, nhà điều hành ban quản lý dự án…)

Công ty TNHH tập đoàn BITEXCO

20,000

Xã Pú Xi

Giấy chứng nhận đầu tư số 62121000017/GCNĐC 01/62/1 chứng nhận lần đầu ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh;

 

5

Đường BT từ QL 279-bản Vánh 3 xã Chiềng Sinh

Ban quản lý dự án huyện Tuần Giáo

0,520

xã Chiềng Sinh

Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND huyện Tuần Giáo

 

6

Đường Xuân Tươi - bản Hỏm xã Mường Mùn

Ban quản lý dự án huyện Tuần Giáo

1,190

Xã Mường Mùn

Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND huyện Tuần Giáo

 

7

Đường vào bản Phiêng phi xã Pú Nhung

Ban quản lý dự án huyện Tuần Giáo

1,140

xã Pú Nhung

Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND huyện Tuần Giáo

 

8

Kè Chống sói lở khu dân cư khối Sơn Thủy, Sơn Thủy thị trấn Tuần Giáo

Ban quản lý dự án huyện Tuần Giáo

0,240

Thị trấn Tuần Giáo

Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND huyện Tuần Giáo

 

9

Dự án cải tạo nâng cấp QL 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu (Km405+300-Km501

Sở Giao thông vận tải

76,695

huyện Tuần Giáo, Mường Chà, thị xã Mường Lay

Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2008 của Bộ Giao thông vận tải

 

VI

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 

13,821

 

 

 

1

 Sửa chữa, nâng cấp mở rộng cầu treo Tạo Sen, đường bê tông đầu cầu Tạo Sen xã Lay Nưa

Phòng Quản lý đô thị thị xã

0,559

Phường Na Lay

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 4/11/2014 của UBND thị xã Mường Lay

 

2

Cầu treo, đường hai đầu cầu bản Lé xã Lay Nưa thị xã Mường Lay 

Phòng Quản lý đô thị thị xã

0,765

Phường Sông Đà

Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND thị xã Mường Lay

 

3

Nhà Sinh hoạt cộng đồng bản Huổi Min Phường Sông Đà thị xã Mường Lay

Phòng Quản lý đô thị thị xã

0,050

Phường Na Lay

Quyết định số 1653/UBND-VP ngày 16/9/2015 của UBND thị xã Mường Lay

 

4

Bổ sung xử lý kỹ thuật trên tuyến đường giao thông điểm định canh định cư Hô Huổi Luông

Phòng Quản lý đô thị thị xã

0,450

Xã Lay Nưa

Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh

 

5

 Đường lên bản Hô Nậm Cản A

Phòng Quản lý đô thị thị xã

6,720

Phường Na Lay

Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND thị xã Mường Lay

 

6

 Trạm phúc kiểm lâm sản và PCCCR thị xã Mường Lay

Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT

0,060

Phường Sông Đà

Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh

 

7

 Đường giao thông điểm bản Hô Nậm Cản

Phòng Quản lý đô thị thị xã

5,216

Phường Na Lay

Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND thị xã Mường Lay

 

VII

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 

8,541

 

 

 

1

Đường điện lưới xã Xa Dung

UBND xã Xa Dung

0,041

Xã Xa Dung

Quyết định số 57b/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND huyện Điện Biên Đông

 

2

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đặc biệt khó khăn các bản Suối Lư I, II, III đến định cư tại khu vực bãi Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (san ủi mặt bằng khu tái định cư, đường giao thông)

UBND huyện Điện Biên Đông

8,500

xã Keo Lôm

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh

 

VIII

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

38,465

 

 

 

1

Xây dựng khu Tái định cư Him Lam

Ban Quản lý dự án WB thành phố

8,323

Phường Him Lam

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

2

Xây dựng tuyến đường từ cầu A1 - Cầu C4

Ban Quản lý dự án WB thành phố

3,340

Phường Mường Thanh, Nam Thanh

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

3

Xây dựng công viên Hồ điều hòa

Ban Quản lý dự án WB thành phố

5,262

Phường Noong Bua

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

4

Kè cải tạo suối Hồng Líu

Ban Quản lý dự án WB thành phố

3,029

Phường Noong Bua, Mường Thanh, Nam Thanh

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

5

Xây dựng Trường tiểu học Thanh Minh

Ban Quản lý dự án WB thành phố

0,688

Xã Thanh Minh

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

6

Xây dựng Trường mầm non tổ dân phố 4,5,6 - Thanh Trường

Ban Quản lý dự án WB thành phố

0,329

Phường Thanh Trường

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

7

Xây dựng Nhà Văn Hóa bản Noong Chứn - Nam Thanh

Ban Quản lý dự án WB thành phố

0,079

Phường Nam Thanh

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

8

Xây dựng Nhà Văn Hóa tổ dân phố 2 - Noong Bua

Ban Quản lý dự án WB thành phố

0,036

Phường Noong Bua

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

9

Xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 3, phường Nam Thanh

Ban Quản lý dự án WB thành phố

0,086

Phường Nam Thanh

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

 

10

Cầu dầm BTCTL = 33m bản Ta Pô

Ban Quản lý dự án thành phố

0,100

Phường Thanh Trường

Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh

 

11

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái Huổi Phạ, phường Him Lam

Phòng Quản lý đô thị thành phố

7,040

Phường Him Lam

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh

 

12

Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Him Lam (giai đoạn II)

Ban Quản lý dự án thành phố

10,154

Phường Him Lam

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 13/9/2015 của UBND tỉnh

 

IX

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

 

682,282

 

 

 

1

Đường vào cầu treo Nậm Kè 1 - Huổi Thanh 1 - Huổi Đá xã Nậm Kè

Ban QLDA huyện

22,500

Xã Nậm Kè

Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh

 

2

Thủy lợi bản Chuyên Gia 3

Ban QLDA huyện

33,500

Xã Nậm Kè

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh

 

3

Thủy lợi bản Nậm Chà Nọi

Ban QLDA huyện

10,000

Xã Quảng Lâm

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh

 

4

Thủy lợi Huổi Súc

Ban QLDA huyện

1,774

Xã Quảng Lâm

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh

 

5

Thủy lợi Kênh nội đồng Nậm Pố 1, 2, 3

Ban QLDA huyện

2,660

Xã Mường Nhé

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh

 

6

Thủy lợi bản Huổi Thanh 1

Ban QLDA huyện

63,500

Xã Nậm Kè

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh

 

7

Nhà lớp học bản Huổi Thanh 1

Ban QLDA huyện

0,100

Xã Nậm Kè

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh

 

8

Thủy lợi bản Nậm Là 2

Ban QLDA huyện

82,000

Xã Mường Nhé

Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh

 

9

Đường Nậm Vì - Nậm Sin

Ban QLDA huyện

7,200

Xã Chung Chải

Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh

 

10

Đường Mường Toong - Nậm Xả

Ban QLDA huyện

3,000

Xã Mường Toong

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 26/7/2011của UBND tỉnh

 

11

Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé

Ban QLDA huyện

2,500

Xã Mường Nhé

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND huyện Mường Nhé

 

12

Sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Thanh 1

Ban QLDA huyện

435,000

Xã Nậm Kè

Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh

 

13

Trạm Y tế xã Pá Mỳ

TT Y tế huyện MN

0,403

xã Pá Mỳ

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

 

14

Trạm Y tế xã Nậm Vì

TT Y tế huyện MN

0,200

xã Nậm Vì

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

 

15

Trạm Y tế xã Mường Toong

TT Y tế huyện MN

0,150

xã Mường Toong

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

 

16

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

Sở Công thương

17,794

các xã Mường Toong, Quảng Lâm, Pá Mỳ

Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh

 

X

HUYỆN NẬM PỒ

 

7,958

 

 

 

1

Thủy lợi Nậm Pố

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1,700

xã Nà Hỳ

Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh

 

2

Trụ sở làm việc chi cục thuế huyện Nậm Pồ

Cục thuế tỉnh

0,200

TT huyện

Chủ trương số 4057/TCT-TVQT ngày 19/9/2014 của Tổng cục thuế

 

3

Trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Nậm Pồ

Bảo hiểm xã Hội tỉnh

0,300

TT huyện

Quyết định số 610/QĐ-BHXH ngày 27/5/2015 của BHXH Việt Nam

 

4

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

Sở Công thương

2,898

các xã: Nà Hỳ, Nậm Chua, Chà Cang, Nậm Tin, Vàng Đán

Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh

 

5

Đường bê tông bản Mới 1 xã Chà Cang

UBND huyện

0,300

Xã Chà Cang

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/08/2015 của UBND huyện Nậm Pồ

 

6

Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2, xã Nà Khoa (nay là Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2, xã Nậm Nhừ)

UBND huyện

1,200

Xã Nà Khoa, xã Nậm Nhừ

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

7

Nâng cấp đường vào bản Nộc Cốc 2

UBND huyện

0,400

Xã Vàng Đán

Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

8

Đường Nậm Củng - Hô Củng - Huổi Anh, xã Chà Tở

UBND huyện

0,800

xã Chà Tở

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

9

Thủy lợi Nậm Chua 3, xã Nậm Chua

UBND huyện

0,030

Xã Nậm Nhừ

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

10

Thủy lợi Pa Tần 2, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ

UBND huyện

0,080

Xã Pa Tần

Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

11

Thủy lợi Nà Khuyết (Phiêng Chuông, Phiêng ban), xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ

UBND huyện

0,050

Xã Chà Cang

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên

 

79

TỔNG CỘNG

 

1.112,530

 

 

 

 

BIỂU 02: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 395/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, kỳ họp thứ 16)

Đơn vị tính:ha

SỐ TT

Tên dự án

Chủ đầu tư
(đại diện chủ đầu tư)

Nhu cầu sử dụng đất

Trong đó

Địa điểm thực hiện

Đất lúa 2 vụ

Đất lúa 1 vụ

Đất lúa nương

Đất rừng phòng hộ

Đất khác

I

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

27,165

9,527

 

 

 

17,638

 

1

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B tỉnh Điện Biên

Sở Giao thông vận tải

23,765

9,330

 

 

 

14,435

các xã

2

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 kéo dài (km194+529,5-Km204+163,5) tỉnh Điện Biên

Sở Giao thông vận tải

3,400

0,197

 

 

 

3,203

huyện Điện Biên, phường Thanh trường, thành phố

II

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

 

24,800

0,150

 

3,600

0,150

20,900

 

1

 Nâng cấp đường bản Nhộp - Chùa Sấu, xã Mường Lạn

Ban QLDA huyện

3,500

 

 

3,500

0,000

0,000

Xã Mường Lạn

2

 Đường dân sinh Pú Tỉu - xã Ẳng Tở

Ban QLDA huyện

3,600

 

 

0,100

0,150

3,350

Xã Ẳng Tở

3

 Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 279, đoạn tránh thị trấn Mường Ảng

Sở Giao thông vận tải

17,700

0,150

 

 

 

17,550

thị trấn Mường Ảng

III

HUYỆN TUẦN GIÁO

 

0,860

 

 

0,860

 

 

 

1

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

0,300

 

 

0,300

 

 

Xã Pú Xi

2

Phúc lợi công cộng và đường nội bộ khu tái định cư Phiêng Xanh

Ban QLDA

0,560

 

 

0,560

 

 

Xã Nà Tòng

IV

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 

23,176

 

0,047

2,164

11,937

9,028

 

1

Đường lên điểm định canh, định cư Hô Huổi Luông A

 Phòng Quản lý đô thị thị xã

11,239

0,000

0,047

2,164

0,000

9,028

Xã Lay Nưa

2

Đường lên bản Hô Nậm Cản A

 Phòng Quản lý đô thị thị xã

6,720

0,000

0,000

0,000

6,720

0,000

Phường Na Lay

3

Đường giao thông điểm bản Hô Nậm Cản

 Phòng Quản lý đô thị thị xã

5,216

0,000

0,000

0,000

5,216

0,000

Phường Na Lay

V

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 

0,041

 

 

0,007

 

0,034

 

1

Đường điện lưới xã Xa Dung

UBND xã Xa
Dung

0,041

0,000

0,000

0,007

0,000

0,034

Xã Xa Dung

VI

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

57,661

4,320

0,118

 

 

53,223

 

1

Xây dựng Khu Tái định cư Him Lam

Ban quản lý dự án WB thành phố

8,323

2,900

 

 

 

5,423

Phường Him Lam

2

Xây dựng công viên Hồ điều hòa

Ban quản lý dự án WB thành phố

5,262

0,150

 

 

 

5,112

Phường Noong Bua

3

Kè cải tạo suối Hồng Líu

Ban quản lý dự án WB thành phố

3,029

0,300

 

 

 

2,729

Phường Noong Bua, Mường Thanh, Nam Thanh

4

Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Him Lam (giai đoạn II)

Ban Quản lý dự án thành phố

0,770

0,770

 

 

 

0,000

Phường Him Lam và xã Tà Lèng, Thanh Minh

5

Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm (giai đoạn II)

Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng

33,556

 

0,118

 

 

33,438

các phường: Him Lam, Tân Thanh, Mường Thanh, Nam Thanh, Thanh Bình, Thanh Trường, huyện Điện Biên

6

Xây dựng công trình san nền giao thông thoát nước điểm dân cư khe Chít, khu tái định cư Noong Bua (bổ sung hạng mục xây dựng mở rộng điểm tái định cư Khe Chít)

Ban Quản lý dự án thành phố

6,720

0,200

 

 

 

6,520

Phường Noong Bua

VII

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

 

0,403

 

0,403

 

 

 

 

1

Xây trạm Y tế xã

UBND xã Pá Mỳ

0,403

 

0,403

 

 

 

xã Pá Mỳ

VIII

HUYỆN NẬM PỒ

 

2,080

0,070

0,200

 

 

1,810

 

1

Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2, xã Nà Khoa (nay là Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2, xã Nậm Nhừ)

UBND huyện

1,200

0,050

0,150

 

 

1,000

Xã Nà Khoa, xã Nậm Nhừ

2

Đường Nậm Củng - Hô Củng - Huổi Anh, xã Chà Tở

UBND huyện

0,800

0,010

0,030

 

 

0,760

xã Chà Tở

3

Thủy lợi Pa Tần 2, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ

UBND huyện

0,080

0,010

0,020

 

 

0,050

Xã Pa Tần

21

TỔNG CỘNG

 

136,185

14,067

0,768

6,631

12,087

102,632

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 395/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu395/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 395/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 395/NQ-HĐND chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 395/NQ-HĐND chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu395/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýGiàng Thị Hoa
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 395/NQ-HĐND chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 395/NQ-HĐND chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất Điện Biên

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực