Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND5

Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bảo vệ phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 2010


HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3i/2006/NQBT-HÐND5

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NHÀ VƯỜN HUẾ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về Đề án “Chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006-2010”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua đ án Chính sách bảo v nhà vườn Huế giai đoạn 2006 - 2010”, với mt s ni dung ch yếu sau:

Nhà vưn Huế là tài sản quý giá p phn tạo nên đặc trưng văn a Huế, có lch s ra đi, tn tại và phát trin gn vi quá trình đô th hóa ca Huế. Bởi vy, gìn giữ, bo tn, tôn to nhà vườn Huế là mt trong những ni dung quan trọng ca việc n gi di sn văn hoá Huế, đây là tch nhiệm, nghĩa v kng ch ca ch nhân các nhà vườn Huế mà còn là tch nhiệm ca cng đồng, xã hi và chính quyền các cp. Đbo tn, tôn to và khai thác hiu quả, bên cạnh việc vận đng tuyên truyn, nâng cao nhận thc ca ch nhân các nhà vưn, cng đồng và toàn xã hội, khuyến khích mi t chc, nhân tham gia vào quá trình này; cn phải có có cơ chế, chính sách htrợ v vn, v đất ở, nhà và h trợ t chức sản xut kinh doanh nhằm tạo điều kin thun li cho ch nhân các nhà vưn trong quá trình gìn gi, bo tn, tôn to và khai thác nhà vườn Huế.

1. Đi tưng:

Là các nhà vườn truyền thng Huế tiêu biu, mt t hợp kiến trúc cảnh quan đặc trưng ca Huế, bao gm 2 yếu t bản là Nhà và n: Nhà là công trình kiến trúc cổ theo kiu kiến trúc nhà rưng truyền thống đặc trưng; ờn là cnh quan bao quanh nhà, có mi quan h hu với nhà đ tạo thành mt kng gian văn hóa hoàn chỉnh, là nơi có trồng các loại cây xanh gồm cây cnh, cây hoa và cây ăn trái cùng vi các công trình kiến trúc, hình thc to cảnh xưa như cng, bình phong, hàng du cây xanh,n non bộ...

2. Mục tiêu:

2.1 H trợ bo tồn, tôn tạo và khai thác có chọn lc, ưu tiên các nhà vưn các địa bàn, tuyến phố, khu vc, cm dân có kh năng xây dng thành cm đim hot động dch v, du lch.

2.2 Giai đon trưc mắt (2006-2010) tập trung h trợ cho khong 150 nhà vưn nằm trong danh sách được phê duyt. Kết qu thc hin ca giai đoạn này s là sthc tin quan trng đ đ ra các chế, chính sách phù hp cho các giai đon tiếp theo nhằm bảo vệ,n to và phát huy các giá tr của nhà vưn truyền thống Huế.

3. Các chính sách cụ thể.

3.1.Chính sách h trvtài chính.

a) H trợ trùng tu, tôn to nhà:

- H tr 100% chi phí kho sát, thiết kế trùng tu nhà vườn cho tất cả các đối tưng nhà vưn thuộc danh mc cần phi bo tồn.

- Khuyến khích các chnhà vưn tbvn trùng tu. Đi với các nhà vưn kng đ điu kin t b vn trùng tu được xem xét cho vay kng lãi vốn trùng tu nhà vưn t qu bảo tn nhà vưn; mc vn cho vay t 60-70% d toán trùng tu được duyt, nhưng tối đa không quá 100 triu đồng/h và ch nhà vưn phi có 30-40 % vốn đối ng đ thc hiện trùng tu. Thời gian vay t 5-10 năm.

- Đi vi mt s nhà vườn thật s giá tr tiêu biu, mang đậm nét văn hoá nhà vườn truyền thng Huế nhất thiết phải bo tồn (s lưng hạn chế 3-5nhà/năm) tutheo điều kin c th đ xét h tr kinh phí trùng tu, n tạo nhà, nhưng không vưt quá 100 triệu đng/nhà.

b) Hỗ trlp vưn:

Các h nhu cu lp vườn to cnh quan sinh thái, nâng cao giá trị nhà vưn phc v dch vụ, du lch đưc xem xét h trnhư sau:

- H trợ tin mua cây ging, tối đa kng quá 5 triu đồng/hộ.

- Được xét cho vay vn kng lãi tqubảo tn nhà vưn, mc vay theo phương án được duyt, nhưng không quá 30 triu đồng/hộ. Thời gian vay kng quá 5 năm.

3.2. Chính sách hỗ trợ nhà , đt , mua li nhà vưn:

a) H trợ tiền mua đt , nhà ở chung cư:

Các h nhà vưn truyền thống Huế nằm trong danh sách được duyệt khi có nhu cầu cp thiết v nhà ở, đt (cần phi tách h) s được Nhà nước xem xét h trợ tin đ mua đất ở, nhà chung nhằm bảo v nguyên trng khối nhà vưn ca gia đình. Hình thc h trbng tin. Cụ th:

- Mc h trợ mua nhà chung cư: ngoài việc được xem xét gim giá đt và giá bán nhà trong các d án xây nhà chung cư cho ngưi có thu nhp thp còn được htrợ tin mua nhà chung vi mc 50.000.000đ/h (năm mươi triu đng).

- Htrợ mua đất phân lô: với mc 30.000.000đ/h(ba mươi triu đng). Trưng hợp h gia đình khó khăn v kinh tế không có kh năng np tin s dng đt cho nhà nước mt ln, thì được xem xét cho trả dn s tiền s dụng đt còn li trong thời gian 5 năm kt ngày được giao đt.

b) Hỗ trmua li n vưn:

Đối vi nhng nhà ờn thc s có giá tr tiêu biểu cn phải gi n, bảo tồn nguyên trng mà ch nhân nhà vưn không có kh năng tiếp tục bo tồn, nhu cầu bán toàn b nhà vưn đ cải thin đời sng gia đình hoặc đ phân chia, tha kế bng tin cho con cháu, anh em trong ng tộc thì áp dng chính sách mua li nhà vưn như sau:

- Nhà nước khuyến kch và tạo điu kiện thun li cho các doanh nghip hoc cá nhân có điều kin quản lý, bo vvà sdng nhà vườn có hiu qumua lại nguyên trng trên sbàn bạc, thothun gia các bên liên quan. Các doanh nghip và nhân này phi tiếp tục thc hin các quy định v bo v nhà vưn và s đưc hưng các chính sách bảo v nhà vưn theo ngh quyết này.

- Trưng hp gii pháp trên không thc hiện đưc t chính quyền địa phương s xem xét h tr cho các quan, các đơn v chc năng mua lại nguyên trng nhà vườn theo giá tho thun. Các quan, đơn v tiếp tục quản , bảo tồn và khai thác nhà vưn theo quy chế vbảo vnhà vưn Huế.

Chính sách h tr tin mua đất ở, mua nhà chung cư cho các h gia đình có nhu cầu cp thiết v nhà ở, đt ch đưc thc hin mt lần và phi có cam kết ca ch nhân nhà vưn, k cả khi chuyển đi quyền s hu nhà, quyền s dụng đt theo nguyên trng, thì ch nhân nhà vưn nhn chuyển nhượng(ch nhân mi) phải tuân th cam kết đó.

3.3. Chính sách hỗ trợ các hot đng sn xut kinh doanh.

a) Về hot đng tham quan, du lịch:

- Thiết lập và đưa các điểm tham quan du lch nhà vườn vào các tuyến du lịch cthể.

- phương án t chc bán vé tham quan các nhà vưn trong các tuyến tham quan đ to ngun thu cho các h gia đình cải thin đời sống và tiếp tc công tác bo vệ, trùng tu, tôn tạo nhà vưn truyền thng Huế.

b) Hỗ trợ các hot đng kinh doanh dch vụ ti nhà vưn:

- Đi vi các nhà vườn hot đng kinh doanh ẩm thc Huế, ca nhạc truyền thng Huế, dch v lưu t tại nhà vườn thi hạn trên 1 năm được h trợ 15 triu đng/hđxây mới nhà v sinh và trang b png ng cho khách lưu trú.

- H trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/h đ đào to nghề, phc v các hot đng sản xuất kinh doanh tại nhà vưn.

c) Cho vay vn kinh doanh:

Các h nhà vưn có nhu cu vay vn kinh doanh, có phương án kinh doanh hiu qu sđược vay vốn kinh doanh t qu bảo tn nhà vườn và không nh lãi sut. Thi hn vay không quá 3 năm.

- Mc vn vay tối đa kng quá 30 triu đng/h.

Điều 2. T chc thc hiện:

Hi đồng nhân dân tnh nhất trí giao cho U ban nhân dân tnh nghiên cu lp qu bảo tn nhà vưn; ban hành các văn bn quy định cụ thv quản lý và chính sách bo v nhà vưn Huế đ trin khai thc hiện Ngh quyết. Qúa trình thc hin nếu có vn đphát sinh, U ban nhân dân tnh trình Hi đng nhân dân tnh đxem xét quyết định.

Thời gian có hiu lc ca Ngh quyết này là 5 năm, t năm 2006 - 2010.

Giao Thưng trc Hội đng nhân dân, các Ban Hội đng nhân dân, các đại biu Hi đồng nhân dân tnh phi hợp vi Ban Thưng trc y ban Mặt trn T quc Vit Nam tỉnh ph biến, giám sát và đôn đc vic thc hin Ngh quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã đưc pháp luật quy định.

Ngh quyết này đã được Hi đng nhân dân tnh Tha Thiên Huế khóa V, khp bất thưng ln th 3 tng qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn M

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3i/2006/NQBT-HĐND5

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu3i/2006/NQBT-HĐND5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2006
Ngày hiệu lực20/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3i/2006/NQBT-HĐND5

Lược đồ Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu3i/2006/NQBT-HĐND5
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Mễ
        Ngày ban hành10/04/2006
        Ngày hiệu lực20/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 2010