Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND mức giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh s 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư s 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo him y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 5322/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 về thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đi tượng không do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của UBND tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

- Người bệnh chưa tham gia Bảo hiểm y tế;

- Người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Thông qua 1953 danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giường bệnh theo mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (danh mục ban hành theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế)

- Thời gian áp dụng: từ 01/01/2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với y ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị vviệc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCT nước;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Cục KT văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- VPTU, VPHĐND, VP
UBND tỉnh;
- Các S
, ban ngành cấp tnh;
- TTHĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND mức giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND mức giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu40/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành06/12/2019
       Ngày hiệu lực16/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND mức giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND mức giá khám bệnh không thuộc Quỹ bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Trị

           • 06/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực